Page 40 - Tekstil Teknoloji
P. 40

Has Group And Santex Rimar


          Group Joining Forces          Has Group, the 3 biggest textile machinery manufacturer in the World, not
                    rd
          just in Turkey, will launch its products to the global market with the Santex
          Rimar Group from Italy.

          This premiere distribution agreement  Group, another world pioneer in its field.  Group distribution network, sales and
          brings new competences, sound know- “Has Group is a manufacturing excel- marketing expertise” said Stefano
          how and long term experience, and is  lence with relevant know-how in textile  Gallucci, Santex Rimar Group CEO
          expected to become new significant  finishing process and inter alia in stenter  who concludes: “With this agreement of
          value-added solutions for Santex Rimar  machines production. From today on it  premiere distribution, we will streamline
          Group portfolio. Santex Rimar Group  will globally leverage on Santex Rimar  our combined technical capabilities and
          keeps growing with the aim of providing            expertise to build value-added solutions
          the largest and most comprehensive              for customers throughout the world.”
          offering of the textile business in order           “We are pleased to announce the
          to deeply understand and fulfill global            globalization of Has Group together
          customers’ needs during the whole               with Santex Rimar Group”, said Tamer
          production process. With this goal,             Hasbay, Has Group Chairman of The
          different know-hows and cultures are             Board, “Has Group will continue to
      GÜNDEM NEWS 38 being one of the globally few textile ma- Tamer Hasbay, Has Group Chairman of The Board,  profitable markets, build on our core
     38    united under high standards of quality,            take care of Turkey as well an in the
                                         neighboring countries, but the new
          efficiency, advanced technology and
          reliability for customers. In this respect,
                                         global structure will allow us to pursue
                                         strengths, accelerate our research
          chinery manufacturers who accumulat-
                                         and development activities and have
          ed the required know-how in the textile
                         Stefano Gallucci, Santex Rimar Group CEO
          finishing sector, Has Group is currently
                                         a common quality platform for all our
                         Has Group Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Hasbay, Santex
                         Rimar Group CEO’su Stefano Gallucci
          joining forces with the Santex Rimar
                                         product lines.”
          Has Group ve Santex Rimar
          Group Arasında Güç Birliği          Sadece Türkiye’nin değil dünyanın 3. büyük tekstil makine üreticisi olan Has Group,
          ürünlerini İtalyan Santex Rimar Group ile küresel pazarlara sunacak.


          Has Group, dünya çapındaki distri- terbiye alanındaki yeterli bilgi ve birikimi  zı, tüm dünyadaki müşterilerimize katma
          bütörlük anlaşması ile Santex Rimar  ile dünyanın sayılı tekstil makine üreti- değerli çözümler üretmek üzere moder-
          Group portföyüne yeni çözümler, yeni  cilerinden birisi olan Has Group başka  nize edeceğiz.” dedi. Has Group Yöne-
          uzmanlıklar ve sağlam bilgi birikimi  bir dünya devi Santex Rimar Group ile  tim Kurulu Başkanı Tamer Hasbay ise
          ile katma değer sağlayacak. Santex  güçlerini birleştiriyor. şunları söyledi; “Has Group’un, Santex
          Rimar Group, üretim süresi boyun- Santex Rimar Group CEO’su Stefano  Rimar Group ile birlikte küreselleşmesini
          ca dünya genelindeki müşterilerin  Gallucci; “Has Group, tekstil terbiye  duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.
          ihtiyaçlarını derinlemesine anlayabilmek  işlemindeki know-how birikimi ile üretim- Has Group, Türkiye ve komşu ülkelerle
          ve karşılamak amacıyla tekstil alanında  de ve diğer makine modellerinin yanı  çalışmaya devam edecek; yeni küresel
          en büyük ve en kapsamlı hizmetleri  sıra ram üretiminde bizce mükemmel  yapıyı, büyüyen tekstil sektöründeki
          sunabilmek üzere her geçen daha da  işler gerçekleştiriyor. Bugünden itibaren  faaliyetlerimizi, temel güçlü yönlerimizi
          büyüyor. Hedef bu doğrultuda olunca,  Santex Rimar Group’un dağıtım ağı, sa- geliştirmemizi, araştırma ve geliştirme
          farklı teknik bilgiler ve kültürler, yüksek  tış ve pazarlama uzmanlığı Has Group’a  (AR-GE) projelerimizi hızlandırmamızı ve
          kalite standartları, verimlilik, ileri teknoloji  küresel bir kaldıraç gücü olacaktır. Bu  tüm ürün gruplarımız için ortak bir kalite
          ve müşterilere güvenilebilirlik bir şemsiye  distribütörlük anlaşması ile birlikte, kom- platformunda buluşmamızı sağlaya-
          altında birleşiyor. Bu doğrultuda tekstil  bine teknik kapasitemizi ve uzmanlığımı- caktır.”
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45