Page 28 - Tekstil Teknoloji
P. 28

with the deepest black available  rect laser engraving is a single-step,  from cotton, polyester and viscose,
          in the market. These inks are ideal  dry process that eliminates costly  to silk, rayon and heavy materials
          for printing with polyesters. The  consumables such as film, ink or  like car upholstery. The high mesh
          sublimation inks add to the Nebula  chemicals, and time-consuming  count with streamlined bridges
          range that includes NEBULA Direct  processes like exposing and wash- between specially shaped holes
          Disperse inks, NEBULA Reactive  ing. With minimal process steps,  maximises paste transfer. The most
          HD inks, and the new NEBULA  the chance of human error is greatly  recent addition to the NovaScreen
          Acid HD inks. NEBULA Acid HD  reduced. For wet-process screen  programme, Mesh 245, features
          inks meet all industry standards for  imaging workflows, SPGPrints offers  an exceptionally high mesh count,
          colour and water-fastness, and the  laser exposing systems. These use  allowing exceptionally smooth tonal
          specifications for all major swim- exclusive multi-beam diode technol- degradations, fine linework and
          wear manufacturers.      ogy, which combines long lifetime,  smaller dots, thereby widening the
                         high productivity and resolutions of  scope for creativity in geometric
          SCREEN SOLUTIONS FOR     up to 2540dpi. The entire workflow  pattern and shirting design. “SPG-
          IMPROVED PERFORMANCE     remains the same as other expo- Prints has long supported the Latin
          SPGPrints continues to develop  sure technologies such as film or  American market through SPGPrints
          solutions for screen printers to  ink-masking. SPGPrints’ electrofor- Brazil, its sales and support facility
          enable them to streamline their  med seamless nickel screens are  in Piracicaba,” Lindahl concluded.
          workflows while printing textiles of  renowned for their strength, durabili- “Whether for digital printers, inks or
          unparalleled quality. In the pre-print- ty, stability at high print speeds, and  screen solutions, we see this as a
          ing stage, SPGPrints’ digital laser  the potential for high mesh-counts.  key market for us, and look forward
      GÜNDEM NEWS 26 resolution and image sharpness,  creen screens offer the optimum  technologies and continue the tra-
     26    technologies for imaging screens  Manufactured in Brazil, fast deliver- to working with companies and
                                        brands here to introduce our latest
                         ies are assured. SPGPrints NovaS-
          have proven to deliver advances in
                           ®
                                        dition of quality and innovation that
          repeatable results, faster production
                         in print quality and productivity for
          and reduced operational costs. Di-
                         printing all kinds of fabrics, ranging
                                        we have found in Latin America.”

          basımı sağlarken iş akışını kolaylaştır-
          mak üzere baskı cihazları için çözüm-
          ler geliştirmeye devam ediyor.   SPGPrints benzersiz kalitede tekstil basımı
          Baskı öncesi aşamada SPGPrints’in  sağlarken iş akışını kolaylaştırmak üzere baskı
          görüntüleme ekranı için dijital lazer  cihazları için çözümler geliştirmeye devam ediyor.
          teknolojileri çözünürlük ve görün-
          tü netliği, tekrarlanabilir sonuçlar,  diğer ekspoze teknolojileri gibi tüm  olağanüstü pürüzsüzlükte ton
          hızlı üretim ve azalmış opreasyonel  iş akışı da aynı kalır.  sınıflandırmaları, ince hatlar ve daha
          maliyetleri gibi alanlarda gelişim  SPGPrints’in elektroform şekillendi- küçük noktalara imkan sağlayan
          sunabildiğini kanıtladı.   rilmiş kaynaksız nikel ekranları güç- olağanüstü yükseklikte örtme oranı
          Doğrudan lazer oyma, film, mürek- lülükleri, dayanırlıkları, yüksek baskı  ile geometrik desen ve gömleklik
          kep veya kimyasallar gibi maliyetli  hızlarında sabitlikleri ve yüksek elek  tasarımında yaratıcılığın kapsamını
          sarf malzemelerini ve ekspoze ile yı- sayım potansiyelleri ile bilinirler.  genişletmektedir.
          kama gibi zaman harcayan süreçleri  Brezilya’da üretilen bu ürünlerin hızlı  Lindahl sözlerini şöyle tamamla-
          ortadan kaldıran tek aşamalı kuru  teslimatı taahhüt edilir.  dı: “SPGPrints uzun süredir Latin
          bir süreçtir. Daha az işlem adımları  SPGPrints NovaScreen® ekranları  Amerika pazarını SPGPrints Brezilya
          ile insan kaynaklı hata şansı büyük  pamuk, polyester ve viskoz, ipek,  aracılığı ile Piracicaba’daki satış ve
          oranda azaltılır.       suni ipek gibi her türden kumaş ve  destek tesisi ile destekledi. İster
          Islak işlem ekran görüntüleme  araba döşemesi gibi ağır mater- dijital baskı, mürekkep veya ekran
          iş akışları için SPGPrints, lazer  yallerin baskılarında en ideal baskı  çözümleri için olsun, biz bunu kilit
          ekspoze sistemleri sunmaktadır.  kalitesi ve verimliliğini sunar. Yüksek  Pazar olarak değerlendiriyor ve en
          Bunlar uzun ömür, yüksek verimlilik  örtme oranı ile özel şekillendirilmiş  yeni teknolojilerimizi tanıtmak ve
          ve 2540dpi’ye varan çözünürlükleri  delikler arasındaki aerodinamik  Latin Amerika’da bulduğumuz kalite
          bir araya getiren özel birçok ışınlı  köprüler macun transferini en üst  ve yenilik geleneğine devam etmek
          diyot teknolojisi kullanmaktadır. Film  düzeye taşır. NovaScreen progra- üzere burada şirketler ve markalar
          veya mürekkep maskeleme gibi  mına en son eklenen Mesh 245 ise  ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz”.
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33