Page 27 - Tekstil Teknoloji
P. 27

are enjoyed at the higher end of
         SPGPrints continues to develop solutions for screen   the market with easier and more
      printers to enable them to streamline their workflows     affordable production of shorter runs
      while printing textiles of unparalleled quality.       and limited editions.”

      equipped with Fujifilm Dimatix Sam- eas sales manager (digital textiles) at  SPECIALLY FORMULATED
      ba print heads to produce sharp  SPGPrints. “As printers have been  DIGITAL INKS WITH SUPERIOR
      lines, precise geometrics, smooth  increasingly adopting digital tech- DENSITY AND COLOUR GAMUT
      gradations and solid blotches, by  nology as they and their customers,  SPGPrints develops and manufac-
      firing variable drops (2pL to 10pL)  especially in the fast-fashion sector,  tures its own inks at its ink plant in
      to achieve the perfect image. Print  realised the enormous potential for  Boxmeer, the Netherlands. Offering
      heads are 4mm from the substrate  supply-chain cost reductions, and  the widest colour gamut, and su-
      so risk of damage to them is mini- lower risk.”       perior density, the digital inks range
      mised. Additionally, a wide range of  “With digital, you are not printing  continues to expand in response to
      fabrics may be printed.    garments to sell, but ones that  market demands, and are specially
      Understanding the economics of  have already been sold,” Lindahl  formulated for consistency, runnabil-
      digital printing is an important part of  continues. “Printing on-demand  ity, reliability and trouble-free use.
      the readiness of a company to move  also means that companies can  SPGPrints’ PIKE and JAVELIN inks
      into digital, but those companies  carry less stock, warehousing costs  are designed for the unique condi-
      that have understood it, are already  are dramatically cut, and there are  tions of these printers. In addition,
      taking leadership positions.  much faster times-to market. All  the company offers a full range of
      “A proof of this is that amid the  these things reduce risk – which  NEBULA inks, specially formulated
                                        ®
      economic and political challenges in  makes working with a printer with  for any printing equipment using
      Latin America, the digital textile mar- digital capabilities more attractive.  Kyocera print heads. The SPG-
      ket continues to grow – and at a fast  While these benefits are ideal for  Prints NEBULA Sublimation ink set  25
                                           ®
      pace” said Jorgen Lindahl, senior ar- fast-fashion houses, similar benefits
                                     combines bright, sparkling colours  25  GÜNDEM NEWS      kabartılar üretmek için Fujifilm Dimatix  “Talep üzerine baskı da şirketlerin  sorunsuz kullanım gibi özellikler ile
      Samba yazıcı kafaları ile donatılmış- daha az stok taşıması, depo maliyet- formüle ediliyor. SPGPrints’in PIKE ve
      tır. Yazıcı kafaları substrattan 4mm  lerinin kayda değer oranlarda düşmesi  JAVELIN mürekkepleri bu baskı maki-
      uzaklıktadır, böylece onlara verilecek  ve pazara daha hızlı giriş yapılması  nelerinin özel koşulları için tasarlandı.
      zarar en aza inmektedir. Ek olarak, çok  anlamına geliyor. Bunların hepsi  Buna ek olarak şirket Kyocera yazıcı
      çeşitli kumaşlar üzerine baskı yapıla- riski azaltıyor ve bu da dijital özellik- kafaları kullanan tüm baskı ekipmanları
      bilmektedir.Dijital baskının ekonomisini  leri olan bir baskı cihazı ile çalışmayı  için özel olarak tasarlanmış NEBULA
                                                  ®
      anlamak bir şirketin dijitale geçişe hazır  daha cazip hale getiriyor. Bu faydalar  mürekkep çeşitlerini de sunuyor.
                                            ®
      olmasının önemli bir parçasıdır, fakat  hızlı moda giyim fabrikaları için ideal  SPGPrints NEBULA Süblimasyon
      bunu anlamış olan şirketler halihazırda  gözükse de, daha kısa süreli çalışma  mürekkep seti parlak, ışıltılı renkleri
      liderlik pozisyonları edinmektedirler. ve sınırlı edisyonlar ile kolay ve uygun  piyasada mevcut en koyu siyah ile bir-
      SPGPrints Kıdemli Bölge Satış Mü- maliyetli bir üretim sebebiyle piyasanın  leştiriyor. Bu mürekkepler polyester ile
      dürü (dijital tekstiller) Jorgen Lindahl:  üst noktaları tarafından da benzer  baskı yapmak için ideal. Süblmiasyon
      “Bunun bir kanıtı da Latin Amerika’daki  faydalardan yararlanılıyor”.  mürekkepleri NEBULA Direct Disper-
      ekonomik ve politik zorluklara rağmen             se mürekkepleri, NEBULA Reactive
      dijital tekstilin çok büyük bir hızla  ÜSTÜN YOĞUNLUK VE   HD mürekkepleri ve yeni NEBULA
      büyümeye devam etmesidir” dedi.  RENK GAMINA SAHİP      Acid HD mürekkeplerini içeren Nebula
      “Özellikle hızlı moda sektöründeki üre- ÖZEL FORMÜLLÜ DİJİTAL  çeşidine katkıda bulunuyor. NEBULA
      ticiler ve müşterileri tedarik zincirindeki  MÜREKKEPLER   Acid HD mürekkepleri renk ve su
      maliyet indirimi ve düşük riskin büyük  SPGPrints kendi mürekkeplerini  haslığı endüstri standartlarının tümünü
      potansiyelini fark ettiklerinden baskı  Boxmeer, Hollanda’daki mürekkep  ve tüm büyük mayo giyim üreticilerinin
      makineleri de dijital teknolojiye hızla  tesisinde geliştirip üretiyor. En geniş  özel şartlarını karşılıyor.
      ayak uydurmaya başladı”.    renk gamı ve üstün yoğunluk sunan
      Lindahl sözlerini sürdürdü: “Dijital ile  dijital mürekkep çeşitleri piyasa  GELİŞMİŞ PERFORMANS İÇİN
      satılacak kıyafetler basılmıyor, hali  taleplerine bağlı olarak genişliyor ve  BASKI ÇÖZÜMLERİ
      hazırda satılana baskı yapıyorsunuz”.  tutarlılık, kullanışlılık, güvenilirlik ve  SPGPrints benzersiz kalitede tekstil
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32