Page 26 - Tekstil Teknoloji
P. 26

productive manufacturing solution  the workflow. This includes printing  has a potential productivity of up to
          at every step in the workflow.”  systems, inks and a global support  two million metres per year, and is
                         network providing technical support  designed for companies that might
          SPGPRINTS PROMOTED      and consultancy.       be taking their first step into digital,
          DIGITAL TEXTILE PRINTING AT  SPGPrints’ PIKE single-pass print- or that wish to add digital capabil-
                               ®
          COLOMBIATEX 2017       er and JAVELIN scanning printer  ity. Besides the standard width of
                               ®
          SPGPrints presented the superior  set the standard for digital textile  1.85m, JAVELIN is also available in
          quality, productivity and cost- printing, and can be used with a  a 3.2m printing width to cater for
          reducing capabilities of its  variety of inks and dryer configura- the home furnishing market. Both
                                                    ®
          comprehensive inkjet printing  tions to suit individual businesses.  printers use SPGPrints’ Archer
          solutions for textiles at Colombiatex  The PIKE is a full-production ma- technology, a universal inkjet plat-
          de las Américas 2017, 24-26  chine that is already economically  form designed to evolve with the
          January. The company will   attractive at three to four million  developing print head technology.
          also highlight its rotary screen  metres per year, with a potential  This means that an investment in
          technologies including digital  capacity of more than 10 million  PIKE of JAVELIN will last for years,
          imaging systems and nickel screens  meters per year. The JAVELIN,  and can be retrofitted with newer
          at the exhibition. SPGPrints’ digital  which received its first Latin Amer- print heads once available. Cur-
          textile offering covers every step in  ican showing at Febratex 2016,  rently, both PIKE and JAVELIN are


      GÜNDEM NEWS 24
     24


          tüm çözümleri sunan bir iş ortağı oldu- mürekkepler ile teknik destek ve  teyen şirketler için tasarlanmıştır. 1.85
          ğunu görmektedirler” diye belirtmiştir danışmanlık da sağlayan küresel bir  metrelik standart genişliğe ek olarak
                         destek ağı yer alıyor.    JAVELIN aynı zamanda ev mobilya
          SPGPRİNTS, COLOMBİATEX    SPGPrints’in PIKE tek geçişli baskı  pazarını beslemek üzere 3.2 metrelik
                               ®
          2017’DE DİJİTAL TEKSTİL    makinesi ve JAVELIN tarama baskı  baskılar ile de mevcuttur.
                                ®
          BASKIYI TANITTI        makinesi dijital tekstil baskıda stan- İki baskı makinesi de gelişen yazıcı
          SPGPrints 24 – 26 Ocak tarihlerinde  dartları belirlerken bireysel işlemlerde  kafası teknolojisi ile gelişmek için ta-
          düzenlenen tekstillere yönelik  kullanılabilmek üzere çeşitli mürekkep  sarlanmış evrensel bir inkjet platformu
          kapsamlı inkjet baskı çözümlerinin  ve kurutucu konfigürasyonları ile de  olan SPGPrints’ Archer® teknolojisini
          üstün kalite, verimlilik ve maliyeti  kullanılabilmektedir. PIKE yılda 10 mil- kullanmaktadır. Bu da JAVELIN’in PIKE
          düşüren becerilerini Colombiatex de  yon metreden fazla potansiyel kapasi- yatırımının yıllar süreceği ve erişilebilir
          las Américas 2017’de sergiledi. tesi ile yıllık üç ila dört milyon metrelik  olduğu andan itibaren daha yeni yazıcı
          Şirket ayrıca fuarda dijital görüntüle- ekonomik cazibeye şimdiden sahip  kafaları ile yeniden kullanılabileceği
          me sistemleri ve nikel filmler de dahil  olan bir tam üretim makinesidir. Latin  anlamına gelmektedir. Şu sıralar hem
          olmak üzere rotasyon baskı teknoloji- Amerika’daki ilk görücüsüne Febratex  PIKE hem de JAVELIN en mükemmel
          lerine de dikkati çekti.   2016’da çıkan JAVELIN yılda iki milyon  görüntüyü elde etmek üzere çeşitli
          SPGPrints’in dijital tekstil teklifi içeri- metreye varan potansiyel verimliliğe  damlalar (2pL – 10 pL) püskürterek
          sinde iş akışının her adımını kapsıyor.  sahip olup dijitale ilk kez adımını atan  daha keskin hatlar, daha net geomet-
          Bunun içerisinde baskı sistemleri,  veya dijital becerileri de kazanmak is- riler, pürüzsüz gradasyonlar ve net
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31