Page 24 - Tekstil Teknoloji
P. 24

bring about end-to-end supply chain  waste, fast time-to-market, stream- to PVC-coated substrates with
          cost-reductions.        lined logistics, reduced stock-hold- mimal waste of material and time.
          Home deco beyond textiles   ing and warehousing.      Perfect embossing register with the
          SPGPrints also unveiled details of  Rotary screen printing remains an  printed design is achieved within
          the new 700mm-wide PIKE700 De- essential process for producing relief  30 metres of the start of production
          cor digital inkjet printer for laminates,  effects, especially for wallcovering.  and maintained throughout the run.
          which employs the same Archer  For this market, SPGPrints present- In addition, the calender is designed
          technology as the PIKE printer for  ed its SpecialScreen range of nickel  for fast setup times. Embossing
          textiles and the JAVELIN printers.  rotary screens that combine high  rollers can be exchanged within four
          The PIKE700 Decor printer for  mesh-count with a large hole size,  minutes, and synchronised for pro-
          laminates uses a central impression  enabling fine and detailed printing  duction without technical expertise,
          cylinder with up to ten colours to  with large paste particles, without  thanks to a fully automatic position-
          apply graphic images, textures and  risk of blockage. Samples showed  ing system.
          protective coatings to laminates.  how the SpecialScreen excelled at  Bas Hoijtink, commercial manager
          These can be used to create a wide  reproducing smooth tonal grada- industrial applications, SPGPrints
          variety of effects including - among  tions, fine outline printing, as well  comments: “We received much
          others - stone, wood, brick and  as puff, tactile, glitter and reflective  interest from wallcovering manufac-
          ceramic tiles, to enable maximum  effects that offer enhanced aesthetic  turers from all over the world, espe-
          creativity, cost-effectively. A wide  and sensual appeal.  cially South and East Asia, Turkey
          range of protective coatings may  The SpecialScreen programme, like  and Iran. They were captivated by
          be applied for gloss, matt, satin and  all SPGPrints’ screens, offers high  the creative possibilities and quality
          silk effects, enhancing the printed  strength, durability, stability at high  assurance offered by the Spe-
      GÜNDEM NEWS 22 The PIKE printer delivers the digital  SPGPrints also unveiled its new  calender to the machine pro-
     22    images. Textures may also be added  print speeds and the potential for  cialScreen range in combination with
                         high mesh-counts, thanks to their
                                         the bestLEN laser engraver. And,
          to create additional verisimilitude to
                                         with the addition of the embossing
          furniture and other surfaces.
                         electroformed-nickel composition.
                                         gramme, they saw in SPGPrints a
                         inline embossing calender unit, for
          advantages of cost-effective short
          runs, fast changeovers, minimal
                         applying three-dimentional effects
                                         partner capable of providing a lean,
          da üreticilerin pazara servis hızını arttır-
                         metrajlı baskılar, hızlı değişim, minimum
          makta ve en etkin hizmeti vermelerini  makinesi ile düşük maliyetli etkili kısa  dır. SPGPrints ayrıca PVC-kaplı mater-
                                         yallerde 3 boyutlu efekt alınabilmesini
          sağlamaktadır.         atık, pazara hızlı servis verme ile lojistik,  sağlarken minimum atık ve zaman
                         stok tutma ve depolama masraflarının  kaybı sağlayan makinalarının içindeki
          TEKSTİLİN ÖTESİNDE – EV DEKOR azalması gibi dijital baskıcılığın getirdiği  kabartma kelenderi tanıttı.
          SPGPrints, yeni 700mm enindeki PIKE  tüm avantajların elde edilmesi söz  Mükemmel desen oturtma sistemi ile
          Dekor dijital baskı makinesi ile teksti  konusudur.     üretim başladıktan 30 m içinde desen
          baskı makineleri PIKE ve JAVELIN’de  Rotasyon baskı özellikle duvar kağıdı  oturması sağlanabilmektedir. Buna
          kullandığı aynı Archer teknolojisini,  baskılarında kabartmaların eldesi için  ilave olarak kalenderi üretime hazırlık
          laminat baskı segmentine de taşımak- gerekli bir proses şeklinde kalmaya de- aşaması da çok kısa olmaktadır. Oto-
          tadır. PIKE 700 Dekor baskı makinesi  vam edecektir. Bu bölüm, SPGPrints  matik desen oturtma sistemi ile özel
          merkezi baskı silindirinin etrafında yer  yüksek meş (mesh sayısı) ve geniş de- bir teknik bilgi gerektirmeden 4 dakika
          alan ve 10 renge kadar arttırılabilen  likleri kombine ederek şablon tıkanma  içinde kalandır yerleştirilip üretime dahil
          baskı blokları ile desenleri, yüzey  problemini minimize eden SpecialSc- edilebilmektedir. SPGPrints Endüstriyel
          efektlerini ve koruyucu kaplamala- reen nikel şablon serisini sunmuştur.  Makineler Ticari Müdürü Bas Hoijtink,
          rı laminata basabilmektedir. Ayrıca  SpecialScreen şablonlarla yapılmış  yaptığı yorumda: “Duvar kağıdı üretimi
          bunun yanında taş, ahşap, tuğla ve  baskılarla mükemmel yarım tonlar, net  ile alakalı Güney ve Doğu Asya, Türkiye
          seramik fayans gibi malzemelerde  çizgiler ayrıca kabartma, tactile, glitter  ve İran başta olmak üzere tüm dünya-
          çok değişik efektleri düşük maliyetle  yansıtcı efekt ile diğer estetik ve değişik  dan çok ciddi bir ilgi var. SpecialScre-
          elde etme imkanı vermektedir. Ayrıca  efektler yine ziyaretçilerin beğenilerine  en gamı şablonlar ile bunların bestLEN
          zeminin görünüşünü zenginleştirmek  sunulmuştur.       lazer gravür kombinasyonu ile en mü-
          için parlak, mat, saten ve ipek gibi çok  SpecialScreen şablonlar, SPGPrints’in  kemmel sonuçların alınması mümkün-
          değişik efektlerle kaplama imkanı vardır.  diğer tüm şablonlarında olduğu gibi da- dür ve buna ilave olarak makinalarımız
          Mobilya ve diğer yüzeylere gerçeğe  yanıklı, yüksek üretim hızında stabil ve  içinde sunduğumuz kabartma kalandır
          yakın dokuların baskı ile elde edilerek  yüksek mesh sayısı sunan özel elektro- ile SPGPrints ‘in yalın, verimliliği yüksek
          uygulanması mümkündür. PIKE baskı  form tekniği ile işlenmiş nikel şablonlar- üretim ile iş akışının her aşamasında
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29