Page 19 - Tekstil Teknoloji
P. 19

due to this basic feature, this machine  machines operating with Hydraulic  fabric carriage system, the product is free
       comes foremost compared to machines  system, energy consumption amount is  from physical tensions and takes on a
       that operate with hydraulic system in  reduced to a minimum level and the unit  free form, with sprinkler washing method
       terms of offering certain advantages.  cost is reduced.  the fabric surface is free from breakage
       Due to the fact that these machines are            and hairiness and optimum pre-wash
       not endowed with the duty to bear the  DMS24 DIL-WASH OPEN IN  effect is achieved.
       water capacity of the fabric, the amount  CONTINUE FABRIC WASHING AND  Bleaching-Optic: All stages that
       of water used at the welded process  BLEACHING MACHINE   require processing; demineralization,
       compared to that of the hydraulic ma- DMS24 DIL-WASH continued washing  caustic-peroxide application, vaporiza-
       chines is decreased by 55-88%, quality  and bleaching machine; is endowed  tion-reaction, washing-neutralization and
       issues such as (Hairing, Breaking etc.)  with advanced technology features that  optic application procedures are realized
       that arise due to the mechanical effects  offers high production capacity, quality  in the specially designed sections thereby
       due to the fabric resting on the water  products, minimum level of energy and  thanks to the high excellence repeatability
       surface are done away with. Also the  chemical consumption together with  good results are obtained.
       massage effect produced on the fabric  differing processes required by every  Post Dyeing & Printing Washing: 
       as a result of air flow affects the fabric in a  business, it is user friendly and a multi- With the machine which is designed so
       positive manner such as its cloth handle  functional machine. Knitted and woven  as to create reverse water flow of the
       and shrinks proof features. The dyeing  form fabrics that are processed with all  water movement, a total of 18-20 tons
       ratio in this machine ranges between 1/2  kinds of natural fibers, synthetics fibers  of products may be processed on a
       - ¼, the process times in this machine  and their mixtures; are subjected to Pre- daily basis. This machine that is capable
       are quite short. Thanks to the shortened  wash, Bleaching-Optic and post Dyeing  of consuming between 8 - 35 liters of
       process times and decreased dyeing  & Printing washing processes.  water per kg of fabric, in comparison to
       ratio features compared to that of the  Pre-Wash: Thanks to the tensionless  machines that are capable of interrupted
                                                          GÜNDEM NEWS 17
                                     washing process and differing washing
                                     concept, is more economical in terms of
                                     consumption of water, vapor and chemi-
                                     cal process outputs.       17                                     formundaki kumaşlar; Ön yıkama,
                                     Ağartma-Optik ve Boya & Baskı sonu
                                     yıkama gibi proseslere tabi tutulabilmek-
                                     tedir.
                                     Ön Yıkama: Gerilimsiz kumaş taşıma
                   DMS 24               sistemi sayesinde ürün fiziki gerilimler-
                   Open in Continue Fabric Washing and Bleaching Machine den kurtularak serbest bir form alır, yağ-
                   Açık En Kontinü Yıkama Makinesi
                                     murlama tip yıkama metodu ile kırıksız
       özelliği sayesinde hidrolik prensipte  kısalan proses süresi ve azalan flotte  ve tüysüz kumaş yüzeyi ve optimum bir
       çalışan makinelere göre bazı avantajları  miktarı, enerji tüketimininde mimimum  ön yıkama efekti elde edilir.
       ile ön plana çıkmaktadır.   seviyelerde gerçekleşmesini sağlar ve  Ağartma-Optik: Proses gereksinimi
       Bu makinelerde suyun kumaşı taşıma  birim maliyetleri düşürür. olan tüm aşamalar; deminerilizasyon,
       görevi olmamasından kaynaklı pro-              kostik-peroksit uygulaması, buharla-
       seste kullanılan su miktarı, hidrolik  DMS24 DIL-WASH AÇIK EN  ma-reaksiyon, yıkama-nötralizasyon ve
       makinelere göre %55-80 oranında  KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA VE  optik aplikasyonu özel dizayn edilmiş
       azalmakta, suyun kumaş yüzeyin- KASAR MAKİNESİ       bölümlerde gerçekleştirilerek tekrarla-
       de oluşturduğu mekanik etkilerden  DMS24 DIL-WASH kontinü yıkama ve  nabilirliği yüksek mükemmel sonuçlar
       kaynaklanan (Tüylenme, Kırılma vb.)  kasar makinesi; her işletmenin ihtiyacı  elde edilir.
       kalite sorunlarını ortadan kaldırılmak- olan yüksek üretim kapasitesi, kaliteli  Boya & Baskı Sonu Yıkama : Su
       tadır. Bununla birlikte hava akımının  ürün, minimum seviyede enerji ve  hareketinde ters akım oluşturacak
       kumaş üzerinde oluşturduğu masaj  kimyasal tüketimi ile farklı prosesleri  şekilde dizayn edilen makine de günlük
       efekti, kumaşın tuşe ve çekmezlik gibi  gerçekleştirebilen ileri teknoloji ile do- 18-20 ton ürün işlenebilmektedir. 8 - 35
       özelliklerini olumlu yönde etkilemekte- natılmış, kullanıcı dostu çok fonksiyon- litre / kg kumaş su tüketimine sahip bu
       dir. Flotte oranı 1/2 ile 1/4 aralığında  lu bir makinedir. makine kesintili yıkama işlemi ve farklı
       gerçekleşen bu makinede proses  Makinede her türlü doğal elyaf,  konsept yıkama makinelerine göre su,
       süreleri de oldukça kısadır. Hidrolik  sentetik elyaf ve bunların karışımından  buhar ve kimyasal gibi proses girdilerinin
       prensipte çalışan makinelere göre  meydana gelen örme ve dokuma  tüketiminde oldukça ekonomiktir.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24