Page 16 - Tekstil Teknoloji
P. 16

put them into operation at once. especially following the referen- production capacity of around 42
                         dum, where exchange rate and  tons a day.
          Can I find out about your ex- interest consistency is acquired  Also, we have a knitted fabric
          pectations for the year 2017? and investments increase.   dyeing facility, where we dye these
          Our country was subject to both  Can you tell us about your  fabrics with best fastness, with a
          internal and foreign political and  machinery investments in yarn,  50 tons production capacity. We
          economic attacks in the year  knitting and dyeing lines?  also have fiber and yarn dyeing
          2016. Regardless of these neg- In regard to yarn production, we  operations in our dyeing depart-
          ativities, we grew as a country.  produce approximately 110 tons of  ment. We have a production of
          We have a very busy agenda   yarn dail in our open-end, ring and  1.5 million meters monthly in our
          as a country for the year 2017.  airjet production facilities. We have  denim fabric production facility,
          “Euphrates Shield” operation that  ecru and mélange yarn production  which is our new investment. We
          continue beyond the borders,  by processing every type of fiber  are among the biggest facilities in
          fights against terrorist organ- ranging from number 6 to 70. Ad- Turkey within the field of yarn and
          izations at home and abroad,  ditionally, we have a knitted fabric  knitted fabric.
          pressure on exchange rate and
          interest and referendum for the
          change of constitution are some
          of them. We are a fighter nation as
          Turkish nation. While we overcome
          all the difficulties, we will do our
      GÜNDEM NEWS 14 be better and Turkey will be a
     14    best for a stronger Turkey. I think
          and hope that the year 2017 will


          country that grows with accelera-
          tion in the second half of the year

          rekse dış odaklı siyasi ve ekonomik
          saldırılara maruz kaldı. Bu kadar
          olumsuzluğa rağmen ülke olarak bü-
          yüdük. 2017 yılında da ülke olarak yo-
          ğun bir gündemimiz var. Sınır ötesinde
          devam eden Fırat Kalkanı operasyonu
          ve terör örgütleri ile içerde ve dışarda
          verilen mücadele, kur ve faiz üzerinde-
          ki baskı, anayasa değişikliği referandu-
          mu bunlardan bazıları. Biz Türk milleti
          olarak mücadeleci bir milletiz. Bütün
          güçlüklerin altından kalkarken, daha
          güçlü bir Türkiye için elimizden gelen
          mücadeleyi vereceğiz. 2017 yılının
          daha iyi geçeceğini, özellikle referan-
          dumdan sonra yılın ikinci yarısında
          ivme kazanarak büyüyen, kur ve faiz  ve airjet üretim işletmelerimizde  kapasiteli örme kumaş boyama te-
          istikrarının sağlandığı, yatırımların hız  günlük ortalama 110 ton iplik üretimi  sisimiz mevcut. Aynı zamanda boya
          kazandığı bir Türkiye olacağını düşünü- yapıyoruz. 6 numaradan 70 numa- işletmemizde elyaf ve iplik boyama
          yorum ve temenni ediyorum.   raya kadar, her türlü elyafı işleyerek  faaliyetlerimiz de var. Yeni yatırımımız
                         ekru ve melanj iplik üretimimiz  olan denim kumaş üretim tesisimiz-
          İplik, örme, boyama hatlarınız- mevcut. Bunun yanında günlük 42  de ise aylık 1.5 milyon metre üretim
          daki makine yatırımlarınızdan  ton civarında örme kumaş üretimimiz  kapasitemiz mevcut. İplik ve örme
          bahseder misiniz?       var. Ayrıca, bu kumaşları en iyi has- kumaş alanında Türkiye’nin en büyük
          İplik üretimi olarak, open-end, ring  lıklarda boyadığımız 50 ton üretim  işletmeleri arasında yer almaktayız.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21