Page 14 - Tekstil Teknoloji
P. 14

At the same time, we try to produce  these lands through investments  investments without any interrup-
         goods in high quality that necessi- and services. Primary school, pre- tions.
         tate more expertise by increasing  school, health center and faculty
         the share of the value added goods  that have been constructed and  Will there be new investments
         within our production range.  granted up to now are some of  in centers defined as attraction
                         our social responsibility projects.  centers?
         Does İskur give place to social  Increasing the number of this and  We are planning on establishing a
         responsibility projects? What  similar projects are among our  very big integrated textile campus
         does it do in the east of our  most important targets. In addi- in Diyarbakır. We currently have
         country to enable the sector to  tion, as İskur we made an invest- a ring yarn facility that is actively
         come to life?         ment of 100 million TL in Diyar- operating. We hope that new in-
         İskur has always been a leading  bakır. This investment became a  vestments will follow. On the other
         group in terms of social responsi- significant source of hope for the  hand, we have HES projects in the
         bility in the region and in the sector  region’s economy and communi- eastern cities such as Siirt, Bat-
         by giving back what it earned in  ty. We would like to continue our  man and Bingöl. We would like to

      GÜNDEM NEWS 12
     12

          İskur sosyal sorumluluk projele-
          rine yer veriyor mu? Ülkemizin   Yatırımların devamı da gelecek inşallah. Diğer
          doğusunda sektörün daha da   taraftan, doğuda Siirt, Batman, Bingöl gibi yerlerde
          canlanması adına neler yapıyor? HES projelerimizi var. Bunları da bir an önce faaliyete
          İskur, her zaman bu topraklarda  geçirmek istiyoruz.
          kazandığını bu topraklara, gerek  milyon TL’lik büyük bir iplik yatırımı  ruz. Şu anda çalışan bir ring iplik
          yatırım gerekse hizmet olarak geri  yaptık. Bu yatırım, bölge ekonomisi  tesisimiz var. Yatırımların devamı
          vererek bölgede ve sektörde sosyal  ve halkı için önemli bir umut kaynağı  da gelecek inşallah. Diğer taraftan,
          sorumluluk alanında öncü bir grup  oldu. Buradaki yatırımlarımıza hız  doğuda Siirt, Batman, Bingöl gibi
          olmuştur. Bu zamana kadar yaptırılıp  kesmeden devam etmek istiyoruz.  yerlerde HES projelerimizi var. Bun-
          bağışlanan, ilkokul, anaokulu, sağlık             ları da bir an önce faaliyete geçir-
          ocağı ve fakülte sosyal sorumluluk  Cazibe merkezleri olarak tanım- mek istiyoruz.
          projelerimizden bazılarıdır. Bu ve  lanan merkezlerde yeni yatırım-
          benzeri projelerin sayılarını artırmak  lar söz konusu olacak mı? 2017 yılı beklentilerinizi öğrene-
          en önemli hedeflerimiz arasında.  Diyarbakır’da çok büyük entegre bir  bilir miyim?
          İskur olarak ayrıca Diyarbakır’a 100  tekstil kampüsü kurmayı hedefliyo- 2016 yılında ülkemiz gerek iç ge-
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19