Page 13 - Tekstil Teknoloji
P. 13

for İskur. Textile is the main field
                                     of İskur that it develops day by
         Textile is the main field of İskur that it develops  day and has the maximum level of
       day by day and has the maximum level of expertise.     expertise. Textile is an important
                                     economic power both for our city
       Thus İskur acquired a culture that  are among the firsts of these fields  of Kahramanmaraş and for Turkey.
       today’s textile world consider with  in question.     When you consider it, the two big-
       sympathy and respect.                    gest fundamental problem of our
                      Textile is the locomotive sector  economy is foreign trade efficient
       Can you tell us about the recent  of Turkey; accordingly, it is a  and employment. In that sense,
       job development projects of  significant field that offers the  textile sector made a big contribu-
       İskur?            most employment. Can you   tion in the year 2016 by increasing
       İskur is a group that heavily invests  learn about İskar’s perspective  the employment capacity and
       in textile and energy sectors. Being  on sector, the way it conducts  export figures experienced a little
       fully integrated in textile, yarn and  business and perspective on  decrease compared to the previ-
       ready-made garment, İskur is be- our country’s textile market? ous year. We as İskur are a com-
       ing active in production in the field  Textile sector has a special place  pany that tries to do our part in
       of energy via HES, RES, GES and               every way. Therefore we plan our
       JES and in distribution and retail             strategy in a way to increase our
       energy sales via AKEDAŞ. Com-                export and employment. While we
       missioning the Denim production               increase our efficiency by updating
       facility last year, İskur continues to           our facilities via modern technolo-
       invest in different sectors. Agri-             gies, on the other hand we invest
       culture, plastic pipe production,              on new fields such as denim fabric  11
       automotive production, automo-               facility and increase our product
       tive sales and insurance business              range and employment capacity.     11  GÜNDEM NEWS
       İskur’un son yıllardaki iş geliştirme            ni arttırarak büyük katkı sağladı,
       projelerinden bahseder misiniz?               ihracat rakamları ise 2016 yılında
       İskur, ağırlıklı olarak tekstil ve enerji          bir önceki yıla göre kısmen de olsa
       sektörlerinde yatırım yapan bir               azalma yaşadı. Biz de İskur olarak
       grup. Tekstilde, iplikten konfeksi-             kendi payımıza düşeni her anlamda
       yona tam entegre olan İskur, enerji             yapmaya çalışan bir firmayız, bu
       alanında da HES, RES, GES ve                nedenle stratejilerimizi ihracat ve
                     Kadir Kurtul
       JES’leri ile üretim tarafında, AKE- İskur Chairman of The Board / Yönetim Kurulu Başkanı istihdam kapasitemizi artırmaya
       DAŞ ile de dağıtım ve perakende  ayrı bir yeri var. Tekstil, İskur’un  yönelik planlamaktayız. Bir yandan
       enerji satışında faaliyet göstermek- ilk yatırım yaptığı, günden güne  modern teknolojilerle işletmelerimizi
       te. Geçtiğimiz yıl Denim kumaş  geliştirdiği ve uzmanlığın en üst  güncel tutup verimliliğimizi artırırken,
       üretim tesisini devreye alan İskur,  seviyede olduğu ana faaliyet alanı.  diğer yandan denim kumaş üretim
       farklı sektörlere de yatırım yapmaya  Tekstil sektörü gerek şehrimiz  tesisi gibi yeni alanlara yatırım
       devam etmekte. Tarım, plastik boru  Kahramanmaraş gerekse Türkiye  yapıp ürün yelpazemizi ve istihdam
       üretimi, otomotiv satışı, sigortacılık  açısından çok önemli bir ekonomik  kapasitemizi her geçen artırıyoruz.
       bu alanlardan başlıcaları.  güç. Baktığınızda, ekonomimizin  Aynı zamanda ürün gamımızda
                      de en önemli iki temel problemi  daha katma değerli ürünlerin payını
       Tekstil Türkiye’nin lokomotif  dış ticaret açığı ve istihdam. Bu  artırarak, daha nitelikli daha çok
       sektörü; buna bağlı olarak da  bağlamda Tekstil sektörü 2016  uzmanlık gerektiren mamuller üret-
       en çok istihdamın sağlandığı  yılı içerisinde istihdam kapasitesi- meye çalışıyoruz.
       önemli bir alan. İskur’un sek-
       töre bakışı, iş yapış biçimi ve  Tekstil, İskur’un ilk yatırım yaptığı, günden güne
       ülkemiz tekstil piyasasına bakış geliştirdiği ve uzmanlığın en üst seviyede olduğu ana
       açısını öğrenebilir miyiz?  faaliyet alanı.
       Tekstil sektörünün İskur açısından
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18