Page 10 - Tekstil Teknoloji
P. 10

surface, the material stays tense in  produced especially to be used with  Various auxilary systems also provides
         during the printing process. Adjust- these heads. While the four-colored  guaranteeing the quaility and conti-
         ment of material transportation and  dye set is quite high quality to obtain  nuity of printing. Some maintenance
         drying systems at the optimum level  the desired quality, black color offers  operations are made by the machine,
         guarantees wrapping even thinner  an extrate coating.    itself. For exaple, thanks to Nozzle
         materials easiliy and tightly. The              Control Unit (NCU), the machine
         machine has the capacity to carry  DYE SETS         checks clogged nozzles and automat-
         materials up to 40 kg. This means  There are more htan one dye sets.  ically replaces clogged nozzles with
         up to 650 meters of material can be  There are mainly 4 dye sets, yet light  the working ones, thanks to Mimaki’s
         loaded for the paper average of 35 gr.  cyan and light mangenta colors can  Nozzle Recovery System. Therefore,
         The loaded material is supported with  also be added, if desired. Two special  there is not any changes in the print-
         an optional tension bar, as well. The  colors, fluorescent pink and fluores- ing quality. Besides, the wiper system,
         printing surface also has a heating  cent yellow, are ideal for sportswear.  which clears the printing heads, can
         unit, which heats the material from  Thanks to the system, to which 2 x  be automatically cleaned, as well.
         background. This is supported with  4 colors can be loaded, it automati- All of these features are designed to
         an external drier.       cally passes to another bag when a  remove the need for operator’s help
         The painting system with six lines  dye bag is depleted. Therefore, the  in printing and maintenance process.
         is used with 2 liters original bulk  printing process is not interrupted in  You have to just place the paper, turn
         ink bags. MIMAKI Sb410 dyes are  the middle.         on software and print!
      GÜNDEM NEWS 8
     8


         TAŞIMA SİSTEMİ         orijinal dökme boya poşetleri ile  almayı sağlıyor. Bazı bakım operas-
         Malzemenin kafaya değme ihtimali  kullanılıyor. MIMAKI Sb410 boyaları  yonlarını makinenin kendisi yapıyor.
         neredeyse yok çünkü kafa yüksek- bilhassa bu kafalar ile kullanılmak üzere  Örneğin, Nozül Kontrol Ünitesi (NCU)
         liği fazla. Baskı yüzeyinin altındaki  üretilmiş. Dört renk boya seti istenilen  sayesinde makine tıkalı nozülleri kontrol
         vakum yatağı sayesinde de malzeme  kalitenin elde edilmesi için oldukça  ediyor ve Mimaki’nin Nozül Kurtarma
         baskı sırasında gergin kalıyor. Malze- yeterliyken, siyah boya da ekstra bir  Sistemi sayesinde de tıkalı nozüllerin
         me taşıma ve kuruma sistemlerinin  kaplama sunuyor.     yerini otomatik olarak çalışanlarıyla de-
         optimum düzeyde ayarlanması, daha               ğiştiriliyor. Böylece baskı kalitesinde bir
         ince malzemelerin dahi kolayca ve  BOYA SETLERİ       değişme olmuyor. Öte yandan, baskı
         sıkıca sarılabilmesini garanti ediyor.  Birkaç boya seti mevcut. Esas olarak 4  kafalarını temizleyen silgi (wiper) sistemi
         Makine, 40kg’a kadar malzeme taşıma  renk boya seti var, ancak istenirse light  de otomatik olarak temizlenebiliyor.
         kapasitesine sahip. Bu da ortalama  cyan ve light magenta renkleri de ekle- Tüm bu özellikler baskıda ve bakım
         35gr’lık kağıt için, 650 metreye kadar  nebiliyor. Floresan pembe ve floresan  sürecinde operatör yardımına duyulan
         malzemenin yüklenebileceği anlamına  sarı gibi iki özel renk, spor giyim için  ihtiyacı ortadan kaldırmak için tasarlan-
         geliyor. Yüklenen malzeme opsiyonel  ideal. 2 x 4 renk yüklenebilen sistem  mış. Kullanıcısının tek yapması gereken
         bir gerilim barı ile de destekleniyor.  sayesinde makine, bir boya poşeti  kağıdı yerleştirmek, yazılımı çalıştırmak
         Baskı yüzeyi de malzemeyi arkadan  bittiğinde otomatik olarak diğer poşete  ve baskıyı yapmak.
         ısıtan bir ısıtma ünitesine sahip. Bu da  geçiyor. Böylece baskı yarıda kalmıyor.
         harici bir kurutucu ile destekleniyor.  Çeşitli yardımcı sistemler de baskının  TXLİNK3 RIP YAZILIMI
         Sekiz sıralı boya sistemi, ikişer litrelik  kalitesini ve sürekliliğini garanti altına  TS300P-1800 gibi bir makine, eğer
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15