Page 9 - Tekstil Teknoloji
P. 9
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 7


NEWS GÜNDEM


pay special attention to the other markets with rising- Rusya’nın yanı sıra potansiyeli yükselen diğer pazarlara da
potentials as well as EU and Russia. In addition to özel önem veriyoruz. 2016 yılında ABD’ye yönelik
promotional and commercial activities that we plan to carry gerçekleştirmeyi planladığımız tanıtım ve ticari faaliyetlerinin
out for USA in 2016, we also repeat the committee we yanı sıra, İran’a 2015 yılında düzenlediğimiz heyetin bir
created for Iran in 2015 and our goals and activities for Japan tekrarını yapmayı planlıyoruz, ayrıca Japonya’ya yönelik
are also in progress. hedeflerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor.
In 2016 we will also search for methods to regain East- 2016 yılında ayrıca Rusya’nın yanı sıra Ukrayna, Belarus gibi
European countries where we experienced losses in market pazarda kayıp yaşadığımız veya potansiyelini tam olarak
and failed to make complete use of their potential such as değerlendiremediğimiz Doğu Avrupa ülkelerini yeniden
Ukraine and Belarus as well as Russia. Because with the kazanmanın yollarını arayacağız. Zira bu ülkelerdeki kriz
recovery of crisis environment in these countries, we believe ortamının düzelmesiyle Türk tekstil sektörü için yeni
that new opportunities will appear for the Turkish textile fırsatların doğacağına inanıyoruz. Öte yandan son
industry. On the other hand, we have concerns about the dönemde Rusya ile yaşanılan siyasi krizden kaygı


“Investments in the industry of technical textiles and nonwovens in Turkey rapidly increase.”
“Türkiye’de teknik tekstil ve özellikle nonwoven sektörüne olan yatırımlar hızla artmaktadır.”

current political crisis with Russia and wish our relations to be duymaktayız ve ilişkilerimizin bir an önce normalleşmesini
normalized at once. temenni ediyoruz.
I can say that another development in 2015 was the 2015 yılının bir başka gelişmesi olarak ise 2023 hedefleri
cooperation agreement made with ITA Aachen for the arasında önemli bir yer tutan Türk teknik tekstil sektörünün
development of the Turkish technical textile industry, which gelişmesi yolunda İTA Aachen ile yapılan işbirliği
takes an important place among the 2023 goals. This sözleşmesini gösterebilirim. Bu işbirliği, Türk teknik tekstil
cooperation is an indicator for new developments in the sektörü adına çok yeni gelişmelerin 2016 yılında ve
Turkish technical textile industry in both 2016 and the önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesinin işaretidir.
following years.
Türkiye’de teknik tekstiller ve nonwoven sektörü
Industry of technical textiles and nonwovens in Turkey Türkiye’de teknik tekstil ve özellikle nonwoven sektörüne
Investments in the industry of technical textiles and olan yatırımlar hızla artmaktadır. Öyle ki, sektör, 2015 yılında
nonwovens in Turkey rapidly increase. So much so that the %15’e yakın büyüme kaydederek, yatırımı ve üretimi en hızlı
industry achieving a growth of almost 15% in 2015 has artan alt-sektör haline gelmiştir. 2015 yılında teknik tekstil
become the sub-sector with the fastest-growing investment ihracatımız ise 1,5 milyar Dolar değerinde gerçekleşmiştir.
and production. Our export of technical textiles in 2015 Gelişen bir sektör olan teknik tekstil sektöründe çok
amounted to 1,5 billion dollars. There are some certain fields rekabetçi olduğumuz alanlar bulunmaktadır. Sektör olarak
in the developing industry of technical textiles in which we are rekabetçi olduğumuz alanlarda yatırımları yoğunlaştırmayı ve
highly competitive. As the industry, we aim at giving weight to ithalatın yüksek olduğu alanlarda ise sektörümüzü
investments in those fields where we are competitive and at canlandırmayı hedefliyoruz.
boosting our industry in those with high export rates. Örneğin nonwoven ve emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış
For example, we have developing infrastructure for kumaş gibi ürünlerde gelişen bir üretim altyapımız
manufacturing products such as impregnated, smeared and bulunmaktadır. Ayrıca kord bezi, metalize iplik, torba ve
coated fabrics. Additionally, we have a globally competitive çuvallar gibi belirli kategorilerde dünya çapında rekabetçi bir
position in certain categories like tire cords, metalized yarns, konumdayız. Öte yandan, teknik tekstil materyalinden hazır
bags and sacks. On the other hand, though there is a giyim ürünlerinde önemli bir pazar bulunmasına karşın
significant market in ready-made garment products made of maalesef bu alanda rekabetçiliğimiz beklentilerimizi
technical textile materials, our competitiveness is unfortunately karşılamaktan uzak.www.tekstilteknoloji.com.tr / 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14