Page 8 - Tekstil Teknoloji
P. 8
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 6


NEWS GÜNDEM


will be compelling factors also in 2016. Nevertheless, I can daha iyi bir büyüme ve ihracat performansı
say that, I believe, we will have better growth and export yakalayacağımıza inandığımı söyleyebilirim.
performance compared to 2015. Bildiğiniz gibi Türk tekstil sektörü olarak 2023 yılında 20
As you know, as the Turkish textile industry, we aim at milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmeyi
reaching an export rate with a value of 20 billion dollars by hedefliyoruz. 2016 yılında önce 2015 yılı ihracat değerine
2023. As for 2016, I believe that we will first achieve the ulaşmayı, daha sonra ise % 10’luk bir artış
export value in 2015 and then an increase of 10%. yakalayacağımıza inanıyorum.
Looking back on 2015, we see that markets like Iran and 2015 yılına baktığımızda İran ve ABD gibi pazarların,
USA stood out as promising markets for our industry while ihracatımızda çeşitli olumsuzluklar yaşanırken sektörümüz
we were having various negativities in terms of export. We are açısından gelecek vaat eden pazarlar olarak öne çıktığını
aware that these markets will create a surplus value in the görüyoruz. Bu pazarların önümüzdeki yıllarda artı bir
coming years. potansiyel yaratacağının farkındayız.
For our market strategy which we work on as the whole Sektör olarak üzerinde çalıştığımız yeni pazar stratejimizde
industry, we pay regard to the effects of speeding free trade yeni pazarlar yaratmanın yanı sıra dünyada hız kazanan
and investment agreements as well as of creating new serbest ticaret ve yatırım anlaşmalarının sektörün yol
“Despite all the negativities, we see that investments in our industry still continue.”
“Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sektörümüzde yatırımların devam ettiğini görüyoruz.”
markets over determining the road map for the industry. haritasını belirlemedeki etkilerini dikkate alıyoruz. Ayrıca,
Furthermore, also the fall in import demands of the countries enerji ve meta fiyatlarının düşmesinin beklendiği bir
generating income from those industries in a period in which dönemde gelirlerini bu sektörlerden elde eden ülkelerin
energy and commodity prices are expected to decline is ithalat taleplerindeki düşme de yine 2016 yılında dikkat
another point to take into consideration for 2016. etmemiz gereken önemli noktalardan biri.
Despite all the negativities, we see that investments in our Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sektörümüzde
industry still continue and, with the intention to make yatırımların devam ettiğini ve özellikle dört yılda bir
investments, this year lots of participants from our industry gerçekleşen ITMA Fuarı’nı bu yıl sektörümüzden birçok
visited ITMA exhibition held every four years. katılımcının yatırım yapmaya yönelik olarak ziyaret ettiğini
Accordingly, though 2015 seems to be negative by figures, it gördük.
has created an environment offering potential of investments Dolayısıyla 2015 yılı rakamsal olarak olumsuz görünse de
and exports for the upcoming years and our 2023 vision and gelecek yıllar ve 2023 hedefimiz için yeni yatırım ve ihracat
our industry maintained its export-oriented dynamic structure potansiyeli sunan bir ortam yaratmış ve sektörümüz
also in this year. ihracata yönelik dinamik yapısını bu yılda da sürdürmüştür.

Road Map for 2016 2016 yılında yol haritası
We are preparing tangible projects particularly for the USA 2016 yılında özellikle ABD pazarına yönelik somut projelerin
market in 2016. Our goal and expectation is to transform the hazırlığı içindeyiz. Hedefimiz ve beklentilerimiz ihracatta
regression in export into an increase. For this purpose, we yaşanan gerilemeyi artışa çevirmek. Bu açıdan AB ve6 www.tekstilteknoloji.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13