Page 6 - Tekstil Teknoloji
P. 6
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 4


NEWS GÜNDEM


ITM 2016 and HIGHTEX 2016 Are

Exhibitions Closely-Followed and


Supported By Our Industry

ITM 2016 ve HIGHTEX 2016, Sektörümüzün

Yakından Takip Ettiği ve Destek Verdiği

Fuarlardır


İsmail Gülle
Chairman of the Board of ITHIB – Istanbul Textile and Raw Material Exporters’ Association
İTHİB- İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

2015 was a year in which both 2015, küresel konjonktürdeki
our exports and Turkey in general olumsuz gelişmeler nedeniyle hem
could not gain acceleration as ihracatımızın hem de genel olarak
much as they intended due to Türkiye ekonomisinin istediği ivmeyi
yakalayamadığı bir yıl oldu. Son yıl-
negative developments in global larda süregelen artış trendinin 2015
conjuncture. We see that upward yılında kırıldığını ve toplamda 144
trend ongoing in recent years was milyar dolar ihracat yapılarak, geçti-
broken off in 2015 and there was ğimiz yıla kıyasla %8,7 gibi bir düşüş
a decline of 8,7% compared to the yaşandığını görüyoruz.
previous year in accordance with Tabi bu düşüşte yaşanan politik
çalkalanmalar, komşularımızla ilişki-
this year’s total export of 144 lerimiz ve özellikle petrol ve doğal-
billion dollars. gaz fiyatlarındaki düşüşe paralel
In this fall, of course, factors such as olarak Rusya’da satın alma gücün-
political fluctuations, relations with deki düşüş gibi etkenler rol oynadı.
our neighbors and the decline in the Tekstil ve hammaddeleri sektörün-
purchasing power in Russia in de ise 2015 yılını hedeflediğimiz
parallel with the fall in oil and natural rakamın altında olmakla birlikte 8
gas prices played a part. milyar dolar gibi son derece önemli
As for the textile and raw materials bir ihracat rakamı ile kapattık. Bir
industry, we completed 2015 with a başka deyişle Türk tekstil sektörü
highly significant export figure of 8 billion dollars, though it her iki dakikada bir konteyner ihracat yaptı.
was under what we had aimed at. In other words, Turkish İhracatta istediğimiz ivmeyi kısıtlı dış talepten dolayı yakala-
textile industry exported a container every two minutes. yamadık. Bu açıdan tekstil sektörü de diğer ihracat kalem-
We could not gain sufficient acceleration due to limited lerimiz gibi olumsuz etkilendi. Parite etkisinin ihracatımızda-
foreign demand. In that sense, the textile industry, as well as ki düşüş üzerinde önemli bir etken olduğunu da ayrıca vur-
the other export items was affected adversely. We also need gulamamız lazım. Ana ihracat pazarlarımızın (Avrupa Birliği,
to lay emphasis on the parity effect as a significant factor over Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Rusya) para birimlerinin ve Türk
the fall in our exports. Depreciation of the currency of our lirasının dolar karşısındaki değer kaybı, dolar bazında
main export markets (European Union, Middle East and ölçtüğümüz ihracatımızın düşmesindeki en büyük etken
North Africa, Russia) and the Turkish lira against dollar was olarak karşımıza çıktı.
the greatest factor over the decline in our export which we Ancak krizlerin fırsatları da beraberinde getireceğini
value in dollars. düşünerek 2016 yılında tekrar bir toparlanma yaşanacağına
However, considering that crises bring along opportunities as inanıyorum.
well, I believe that there will be recovery in 2016.
2016 yılında Türk tekstil sektörü
Turkish textile industry in 2016 Küresel belirsizlikler ve bölgemizdeki siyasi gerginlik 2016
The global uncertainties and political tensions in our region yılında da bizi zorlayan faktörler olacak. Ancak 2015 yılından4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11