Page 30 - Tekstil Teknoloji
P. 30
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 28


NEWS GÜNDEM


Cotton USA Ofering Sourcing

Support At Texworld


Cotton USA Texworld’de Sourcing Desteği

Sunuyor

Cotton USA promoted U.S. cotton and ofer sourcing support to the fashion industry supply
chain at its exhibit at Texworld in Paris. Cotton USA provides proactive support through its
Sourcing Program with respect to procurement issues, which includes organized sourcing
trips to important regions.
Cotton USA, Paris Texworld fuarındaki standında, moda endüstrisi tedarik zincirine Amerikan
pamuğunu tanıtarak, tedarik desteği sundu. Cotton USA, önemli bölgelere yapılan organize satın
alma ziyaretlerini de içeren Sourcing Programı sayesinde, tedarik ile ilgili konularda proaktif
destek sağlıyor.


Cotton USA promoted U.S. cotton and offer sourcing Cotton USA 15-18 Şubat 2016 tarihleri arasında Paris
support to the fashion industry supply chain at its exhibit at Texworld fuarındaki standında, moda endüstrisi tedarik zinciri-
Texworld in Paris from February 15-18, 2016. Cotton USA will ne Amerikan pamuğunu tanıtarak, tedarik desteği sundu.
provide visitors with comprehensive background information on Cotton USA ziyaretçilere sorumlulukla üretilen Amerikan pamu-
responsibly-produced U.S. cotton, global cotton market ğu hakkında kapsamlı bilgi verirken, global pamuk pazarındaki
developments, the findings of current market and consumer gelişmeler, pazar ve tüketici araştırmalarından elde edilen gün-
studies, and its ongoing Sourcing Programs. cel bulgular, ayrıca devam eden Sourcing Programları ile ilgili
Cotton USA provides proactive support through its Sourcing detaylar anlattı.
Program with respect to procurement issues, which includes Cotton USA, önemli bölgelere yapılan organize satın alma ziya-
organized sourcing trips to retlerini de içeren Sourcing
important regions. Visitors also are Programı sayesinde, tedarik ile
invited to visit the exhibit to discover ilgili konularda proaktif destek
the Cotton USA Marketing and sağlıyor. Diğer yandan katılımcılar
Licensing Program and learn about standı ziyaret ettiklerinde Cotton
Cotton USA’s collaboration with USA Pazarlama ve Lisanslama
leading brands and retailers around Programını da keşfetme ve
the world. Cotton is a natural and Cotton USA’in dünya çapındaki
renewable fiber, and U.S. cotton lider marka ve perakendecilerle
producers are leading the way in yaptığı işbirliği hakkında bilgi edi-
responsible cotton production nebilirler. Pamuk, doğal ve yenile-
practices. U.S. cotton has a track nebilir bir elyaf olarak bilinirken
record of continuous improvement A.B.D.’ndeki pamuk üreticileri
with respect to water and crop sorumlu pamuk üretimi uygula-
protection product use, and habitat malarında öncülük ediyor.
and soil preservation. The U.S. system’s transparency allows for Amerikan pamuğunun su kaynakları ve mahsul koruma, habi-
constant monitoring and improvement. The roughly 13,000 U.S. tat ve toprak muhafazası konularında sürekli gelişme ile ilgili
cotton growers comply with stringent U.S. government regulatory başarı geçmişi bulunuyor. A.B.D. sisteminin şeffaflığı sürekli
requirements and are committed to the principle of continuous izlenmeye ve gelişmeye olanak tanıyor. Yaklaşık olarak 13.000
improvement. Amerikalı pamuk çiftçisi Birleşik Devletler Hükümeti’nin sıkı
At the Cotton USA exhibit, the textile trade also will be able to düzenleyici yönetmeliklerine bağlı kalırken sürekli gelişme pren-
gather information on how the Cotton Leads™ program, initiated sibine de adanmış durumdalar. Cotton USA standında, tekstil
by Australia and the United States, offers manufacturers, brands ticareti işinde olanlar Avustralya ve A.B.D. tarafından kurulan
and retailers a reliable cotton supply chain solution and confidence Cotton Leads™ programının üretici, marka ve perakendecilere
that the raw material used from these countries is responsibly nasıl güvenilir pamuk tedarik zinciri çözümü ve bu ülkelerden
produced and identified. kullanılan ham maddenin sorumlulukla üretilip tanımlandığına
Cotton USA is a premium trademark ingredient brand that dair güven sunduğunu öğrenebilirler. Cotton USA, üretim ve
identifies products made from U.S. cotton through all stages of pazarlamanın bütün aşamalarında Amerikan pamuğundan üre-
processing and marketing. Cotton USA has strong consumer tilen ürünleri tanımlayan ayrıcalıklı bir marka bileşenidir.
awareness and preference for Cotton USA, with more than 1989’dan beri 50.000’den fazla ürün grubu ve 3 milyar ürünün
50,000 product lines and 3 billion products having proudly carried gururla taşıdığı Cotton USA isminin güçlü tüketici bilinci ve
the name Cotton USA since 1989. Cotton USA yönelik tercihi bulunuyor.28 www.tekstilteknoloji.com.tr
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35