Page 28 - Tekstil Teknoloji
P. 28
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 26


NEWS GÜNDEM


ITMF: Global Yarn And Fabric Output

Up In Q3/2015


ITMF Verilerine Göre, 2015’in 3. Çeyreğinde

Global İplik ve Kumaş Üretimi Arttı

The global yarn production increased in Q3/2015 quarter-on-quarter, the third increase in a
row. Thereby, output in Asia and North America grew. Also on an annual basis, the global yarn
production in Q3/2015 improved in tow with increases in Asia and North America.
Global iplik üretimi 2015’in üçüncü. çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre artış gösterdi ki bu art arda
gelen üçüncü artış oldu. Dolayısıyla, Asya ve Kuzey Amerika’daki üretim büyüdü. Yıllık bazda da,
Asya ve Kuzey Amerika’daki artışla birlikte, 2015’in 3. çeyreğindeki global iplik üretimi de büyüdü.

The global yarn production increased in Q3/2015 Global iplik üretimi 2015’in 3. çeyreğinde, bir önceki
quarter-on-quarter, the third increase in a row. Thereby, çeyreğe göre artış gösterdi ki bu art arda gelen üçüncü artış
output in Asia and North America grew. In Europe and oldu. Dolayısıyla, Asya ve Kuzey Amerika’daki üretim büyüdü.
South America, in contrast, it fell on a quarterly basis. Bunun aksine Avrupa ve Güney Amerika’da ise çeyrek dönem
Also on an annual basis, the global yarn production in bazında düşüş yaşandı. Yıllık bazda da, Asya ve Kuzey
Q3/2015 improved in tow with increases in Asia and Amerika’daki artışla birlikte, 2015’in 3. çeyreğindeki global iplik
North America. Europe and South America reported üretimi de büyüdü. Avrupa ve Güney Amerika, bir önceki yılınfalling yarn production year-on-year. Global yarn stocks aynı dönemine göre iplik üretiminde düşüş kaydetti. 2015’in 3.
in Q3/2015 rose quarter-onquarter as well as year-on- çeyreğinde global iplik stokları, hem bir önceki yılın aynı
year. dönemine hem de bir önceki çeyreğe göre artış gösterdi.
Thereby, all regions reported that stocks were Tüm bölgeler, stokların arttığını bildirdi. Avrupa ve Güney
increased. Yarn orders in Europe and South America fell Amerika’daki iplik siparişleri, hem bir önceki yılın aynı dönemine
in Q3/2015 quarter-on-quarter as well as year-onyear. hem de bir önceki çeyreğe göre 2015’in 3. çeyreğinde düşüş
Global fabric production rose in Q3/2015 against gösterdi.
Q2/2015 due to increases in Asia. In Europe and South 2015’in 3. çeyreğinde global kumaş üretimi 2015’in 2.
America fabric production fell. On an annual basis global çeyreğine kıyasla Asya’da yükseldi. Avrupa ve Güney
fabric output improved moderately. Thereby, Asian Amerika’da ise kumaş üretimi düştü. Yıllık bazda global kumaş
output increased, while fabric production in Europe and üretimi kısmen yükseldi. Böylelikle, Asya üretimi artarken,
South America fell. Worldwide fabric stocks in Q3/2015 Avrupa ve Güney Amerika’daki kumaş üretiminde ise düşüş26 www.tekstilteknoloji.com.tr
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33