Page 25 - Tekstil Teknoloji
P. 25
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 23


NEWS GÜNDEM


wellness, as well as social justice,” said Marci Zaroff, elyafın toplumsal adaletin yanı sıra insan ve dünya refahı-
Founder of Under the Canopy. Both an OTA and Textile na katkı sağlayabileceği tüm yöntemlerin farkında değil-
Exchange Board member, Zaroff was among those ler.” Hem bir OTA hem de Tekstil Borsası Yönetim Kurulu
instrumental in submitting a petition to OTA to form the üyesi olan Zaroff, bunlar arasında Elyaf Konseyi’ni oluş-
Fiber Council, and now serves as its chair. turmak üzere OTA’ya dilekçe vererek oldukça etkili olmuş-
A major goal of this new partnership will be to boost tu, şimdi de buranın başkalığını yapıyor.
outreach to North American consumers on the benefits of Bu yeni ortaklığın başlıca hedeflerinden biri, Kuzey
organic fiber and textiles, particularly the environmental Amerikalı müşterilere, başta yetiştirme ve işlemenin çev-
and social benefits of growing and processing them. resel ve toplumsal faydaları olmak üzere organik elyaf ve
Much of the current demand for organic cotton currently tekstillerin avantajları konusunda yardımlarını artırmak ola-
comes from manufacturers and brands. With authenticity cak.
and transparency as key goals, brands are trying to Organik pamuğa yönelik mevcut talebin çoğu, üretici ve
position themselves to be responsible stewards — markalardan geliyor. Ana hedefleri olarak özgünlük ve
becoming more sustainable in their supply chains and şeffaflık ile markalar, tedarik zincirlerinde daha sürdürüle-
more relevant in their core messaging. bilir ve ana iletilerinde amaca uygun hale gelerek kendile-
Companies recently have reported significant growth in rini sorumlu temsilciler olarak konumlandırmaya çalışıyor-
their organic cotton programs, and are increasingly lar.
adopting standards addressing fiber and/or product Firmalar yakın bir zamanda, organik pamuk programların-
traceability, such as the Textile Exchange Organic 100 da önemli bir büyüme kaydettiklerini belirttiler ve giderek,
Content Standard or Content Claim Standard. Many Tekstil Borsası Organik 100 İçerik Standardı veya İçerik
manufacturers have also become certified to the Global İstem Standardı gibi elyaf ve/veya ürün takip edilebilirliğe
Organic Textile Standard (GOTS), a fully traceable global yönelik standartlar benimsiyorlar. Birçok üretici de, çiftlik-


standard from farm thru processing (spinning, knitting, ten organik elyaftan yapılma giyim ve ev tekstillerin işlen-
dyeing and manufacturing) of apparel and home textiles mesine (eğirme, örgü, boyama ve üretim) kadar tamamen
made with organic fiber. The USDA National Organic takip edilebilen global bir standart olan Global Organik
Program (NOP) has recognized GOTS as the platinum Tekstil Standardı (GOTS)’na yetkili oldu. USDA Ulusal
seal for finished organic fiber products and the Organik Programı (NOP), GOTS’u nihai organik elyaf
counterpart to their more widely known organic food ürünleri için platin bir damga ve daha geniş çapta bilinen
certification. organik gıda sertifikasyonuna eşdeğer olarak tanıdı.
Under the agreement, OTA and TE will work together on Anlaşma ile OTA ve TE, Elyaf Konseyi tarafından üstleni-
legislative advocacy initiatives undertaken by the Fiber len yasal savunma girişimleri üzerinde çalışacak, organik
Council, advance organic fiber market messaging to elyaf piyasasının müşteri iletişimini geliştirecek, hem
consumers, promote awareness and education on both GOTS hem de Organik İçerik Standardı (OCS) ve sertifi-
GOTS and the Organic Content Standard (OCS) and kasyonuna dair farkındalık ve eğitimi teşvik edecek, orga-
certification, develop and participate in media efforts to nik elyaflara ilişkin bilinç ve bilgi düzeyini artırmak için
facilitate awareness and knowledge related to organic medya çalışmaları geliştirecek ve bunlarda yer alacak ve
fibers, and develop and participate in various industry workshop, seminer ve web tabanlı seminerler gibi çeşitli
initiatives such as workshops, seminars and webinars. sektör girişimleri geliştirecek ve bunlara iştirak edecek.


www.tekstilteknoloji.com.tr / 23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30