Page 24 - Tekstil Teknoloji
P. 24
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 22


NEWS GÜNDEM


Textile Exchange, Organic Trade

Association Join Forces To Advance


Organic Fiber


Tekstil Borsası ve Organik Ticaret Birliği, Organik
Elyaf Geliştirmek İçin Güçlerini Birleştiriyor


Under an MOU agreement, Textile Exchange (TE) and The Organic Trade Association (OTA)
have announced an important collaboration to strengthen the North American organic textile
industry’s public policy influence and public relations eforts.
Bir Mutabakat Anlaşması ile Tekstil Borsası (TE) ve Organik Ticaret Birliği (OTA), Kuzey Amerika
organik tekstil sektörünün kamu politikası etkisini ve halkla ilişkiler çalışmalarını
güçlendirebilmek için önemli bir işbirliği yaptıklarını açıkladılar.

Under an MOU agreement, Textile Exchange (TE) and Bir Mutabakat Anlaşması ile Tekstil Borsası (TE) ve
The Organic Trade Association (OTA) have announced an Organik Ticaret Birliği (OTA), Kuzey Amerika organik teks-
important collaboration to strengthen the North American til sektörünün kamu politikası etkisini ve halkla ilişkiler
organic textile industry’s public policy influence and public çalışmalarını güçlendirebilmek için önemli bir işbirliği yap-
relations efforts. tıklarını açıkladılar.
The two groups recently signed a Memorandum of İki grup yakın zamanda, yasal savunma, kamu yardımı ve
Understanding (MOU) to work together on legislative tüketici eğitim inisiyatifleri üzerine birlikte çalışmak üzere
advocacy, public outreach and consumer education bir Mutabakat Anlaşması (MOU) imzaladılar. Anlaşma,
initiatives. The agreement OTA’ya dahil elyaf kategori-
was signed in conjunction lerini birbirine bağlayan bir
with the recent formation of ses yaratmak ve Kuzey
OTA’s Fiber Council, which Amerika organik elyaf sek-
was created to provide a törünü genel olarak büyüt-
cohesive voice across fiber mek için kurulan OTA’nın en
categories within OTA and yeni oluşumu olan Fiber
to grow the North American Council (Elyaf Konseyi) ile
organic fiber sector overall. birlikte imzalandı.
According to OTA’s 2015 OTA’nın 2015 Organik
Organic Industry Survey, Sektör Anketine göre ABD
U.S. organic fiber sales organik elyaf satışları, bir
were the fastest-growing önceki yıla oranla %18 yük-
non-food sector, reaching selişle 2014’te 1,1 milyar
$1.1 billion in 2014, up 18% from the previous year. The dolara ulaşarak gıda dışında en hızlı büyüyen sektör oldu.
leading organic fiber is cotton. In 2014, U.S. growers Organik elyafta başı çeken pamuktu. 2014’te ABD’li
planted organic cotton on 18,234 acres—the largest yetiştiriciler, 18,234 dönümlük araziye organik pamuk
number of U.S. acres devoted to organic cotton since ekti. Bu, 1995’ten bu yana ABD’de organik pamuğa ayrı-
1995. According to Textile Exchange’s 2014 Organic lan en büyük dönüm sayısıdır. Tekstil Borsası’nın 2014
Market Report, global sales of organic cotton products Organik Piyasa Raporu’na göre global organik pamuk
reached an estimated $15.7 billion in 2014, up 10 percent ürünleri satışı, 2013’e kıyasla %10’luk artış ile 2014’te
from 2013. takriben 15,7 milyar dolara ulaştı.
“This is just the beginning of an exciting collaboration that Under the Canopy kurucusu Marci Zaroff şunları dile
will propel the organic fiber sector to the next level. getirdi: “Bu, organik elyaf sektörünü bir sonraki seviyeye
People want to make organic a bigger part of their kadar ileri taşıyacak heyecan verici bir işbirliğinin sadece
lifestyle, but they are often unaware of all the ways that başlangıcı. İnsanlar, organiği yaşam tarzlarının büyük bir
organic fiber can contribute to human and planetary parçası haline getirmek istiyorlar ancak genellikle organik22 www.tekstilteknoloji.com.tr
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29