Page 19 - Tekstil Teknoloji
P. 19
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 17


NEWS GÜNDEM


customers’ trust in us. These are the most significant olmak çok daha önemlidir. Kriz yıllarında bile hizmet
reasons behind our market share increasing especially seviyesini yükseltmemiz, bizim itibarımızı ve duyulan
since 2010”. güveni artırdı. Türkiye’de de özellikle 2010 yılından
itibaren artan pazar payımızın en önemli nedenleri
One of the most important markets for Picanol: bunlardır.”
Turkey
Opening its own office in Turkey in 2003, Picanol has Picanol için en önemli pazarlardan biri: Türkiye
been providing technical support and services from here Türkiye’de kendi ofisini 2003 yılında açan Picanol, o
for Turkey and the region since then. Having also a branch zamandan beri Türkiye ve bölgedeki teknik desteği
in Bursa in addition to its management office in Istanbul, ve servis hizmetlerini buradan sağlıyor. İstanbul’daki
the company has opened the branch to make its service yönetim ofisine ek olarak Bursa’da da şubesi bulunan
in the region perpetual and to accelerate it. Maintaining its firma, bu bölgedeki servisini sürekli kılmak ve hızlan-
service through technical support teams trained in-house, dırmak için şubesini açmış. Kendi bünyesinde yetiş-
Picanol also offers service for the surrounding countries tirdiği teknik destek ekibiyle hizmetlerini sürdüren
over Turkey. Pointing out that it takes 4-5 years for the Picanol, çevre ülkelere de Türkiye üzerinden servis
importance of service quality to be comprehended, Kurt sağlıyor. Hizmet kalitesinin öneminin anlaşılması için
Lamkowski says that the attention they receive today in 4-5 yıl geçmesi gerektiğini söyleyen Kurt Lamkowski,
Turkey is directly related to this and continues: “We started Türkiye’de bugün gördükleri ilginin bununla da doğru-
in 2002-2003 with the service organization in Turkey. dan ilgisi olduğunu ekleyerek şunları anlattı: Biz


Gürcan İmdat, Picanol General Manager; Erwin Devloo, Marketing & Communication Manager and Kurt Lamkowski, Customer Relations
Group Manager gave information on the machinery to be exhibited at ITM 2016 to Necip Güney, Teknik Fuarcılık A.Ş. Head of Board and
Presindent Publisher of Tekstil Teknoloji Magazine.
Picanol Türkiye Genel Müdürü Gürcan İmdat, Pazarlama İletişim Müdürü Erwin Devloo ve Müşteri İlişkileri Grup Müdürü Kurt Lamkowski,
Picanol ITM 2016'da sergileyecekleri makineleri hakkında Teknik Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekstil Teknoloji Dergisi Genel
Yayın Yönetmeni Necip Güney'e bilgi verdiler.
Thanks to the trust and habit we have won later, Türkiye’de ilk kez 2002-2003 yıllarında servis sunma-
companies started to establish long-term businesses with ya başladık. Daha sonra kazandığımız güven ve alış-
us. I believe that we have created an addiction through our kanlıkla, firmalar bizimle uzun süreli çalışmaya başla-
services and support as well as the developments and dı. Makinelerimizdeki gelişmelerin ve özelliklerin yanı
features of our machines and maintained our demands sıra, hizmetlerimiz ve servisimizle de alışkanlık yarat-
increasingly. Because the most important thing for our tığımıza ve taleplerimizi artırarak koruduğumuza inanı-
customers is that they feel that we are next to them, we yorum. Çünkü müşterilerimiz için en önemli şey, ger-
are close to them, we are together with them. We are çekten bizim onların yanında, onlara yakın ve onlarla
growing together and use this power together…” birlikte olduğumuzu hissediyor olmasıdır. Biz birlikte
Information on technologies and innovations which büyüyoruz, bu gücü hep beraber kullanıyoruz…”
Picanol will introduce at ITM 2016 Exhibition will be on the Picanol’un ITM 2016 Fuarı’nda tanıtacağı teknolojiler
next issue of our magazine and ITM 2016 Newsletter. ve yeniliklerle ilgili bilgiler, dergimizin gelecek sayıla-
We would like to take this occasion to thank firstly Gürcan rında ve ITM 2016 Gazetesinde yer alacak.
İmdat, Picanol Turkey General Manager, Erwin Devloo, Picanol Türkiye Genel Müdürü Gürcan İmdat başta
Marketing Communication Manager, and Kurt olmak üzere Pazarlama İletişim Müdürü Erwin Devloo,
Lamkowski, Customer Relations Group Manager, for their Müşteri İlişkileri Grup Müdürü Kurt Lamkowski’ye
hospitality. misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.www.tekstilteknoloji.com.tr / 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24