Page 18 - Tekstil Teknoloji
P. 18
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 16


NEWS GÜNDEM


machines can be manufactured at Picanol’s own production dokuma makinelerinde kullanılan tüm küçük parçala-
facility. There are 50 CNC machines just to produce all the rın üretilmesi için 50 adet CNC tezgahı bulunuyor.
small parts used for weaving machines. Additionally Ayrıca makinelerde kullanılan elektronik kontrol sis-
electronic control systems used in the machines are also temlerinin tamamı da Picanol bünyesinde üretiliyor.
manufactured in-house at Picanol. The manufacture of Picanol üretim tesislerinde dokuma makinelerinin üre-
weaving machines at Picanol production plant is carried out timi, çift taraflı olarak eş zamanlı gerçekleştiriliyor.
simultaneously in a double-sided way. In other words, a crew Yani bir ekip makinenin sağ tarafını, diğer ekip ise sol
is manufacturing the left side of the machine while another tarafını tamamladıktan son montajla birleştiriliyor. Tam
one the right side, and then they are combined together in otomatik sistemler ve robotların çalıştığı montaj bölü-
the assembly. münde, son noktaya gelindiğinde tüm opsiyonların
At the final point in the assembly line having fully-automatic makinede olup olmadığı, her parçanın monte edilip
systems and robots, all controls are carried out for electronic edilmediği, elektronik aksamı, ek özellikleri vb. tüm
components and additional properties and to see if all the kontrolleri yapılıyor. Biten makinenin daha sonra gön-
options are on the derildiği kalite denet-
machine, all the parts are leme bölümünde ise
mounted, etc. 6-8 saat boyunca tüm
At the quality inspection mekanik, elektronik
section where the testleri gerçekleştirili-
assembled machine is yor. Burada simülas-
sent, they do again all the yon yapılıyor, makine
mechanical testing, durdurulup, çalıştırılıp,
electronic testing for yavaş ve hızlıda dene-
about 6-8 hours. There nip sorunsuz olarak
they do simulation, stop çalışıyor mu diye
machines and try them bakılıyor.
out in quick or slow Ardından makine test
motion to see if they alanına giriyor. Burası
function properly. Then o yüzden, tüm bu
the machine goes to the gürültüden yalıtılmış
testing room. That is why Even the small parts used in Picanol weaving machines are manufactured şekilde. Testte sorun
this room is isolated from in Picanol Group plants. olmadığında, paket-
all the noise. If there is Picanol dokuma makinelerinde kullanılan en küçük parçalar bile Picanol lenmeye geçiliyor.
nothing with the testing, Group’un kendi bünyesinde üretiliyor. Tüm paketleme bitti-
then it goes for packing. After putting all the cover on it, then ğinde de teslimata gidiyor ve konteynerlere yüklenerek
it is containerized and goes for shipping to its destination. gideceği ülkeye yönelik tıra veriliyor.

Continuity in investments and developments… Yatırımlar ve gelişmelerde süreklilik…
Answering our questions besides our tour around the Fabrika gezisine ek olarak sorularımızı yanıtlayan Kurt
facility, Kurt Lamkowski underscores that quality is what Lamkowski, ürettikleri makinelerde en önemli şeyin
matters the most for the machines they manufacture. He kalite olduğunu vurguluyor. Makinede kullanılan
also adds that manufacturing sections and materials used bölüm ve malzemelerin de kendi bünyelerinde üretil-
in machines in-house offers great advantages for them. mesinin, kendilerine bu konuda önemli avantajlar
Another important thing is R&D. 5-7% of the total revenue sağladığını da ekliyor. Diğer önemli şey ise Ar-Ge…
each year is transferred to R&D as a source. Continuing Her yıl toplam cironun %5-7’i Ar-Ge bölümüne kay-
to invest is another thing that matters. Stating that they nak olarak aktarılıyor. Bir diğer şey yatırım yapmaya
improve their competitive power through the combination devam etmek. Bu etkenlerin bir araya gelmesiyle
of these factors, Kurt Lamkowski continues: “As you rekabet güçlerini artırdıklarını belirten Kurt
know that there was worldwide economic crisis in 2008- Lamkowski, sözlerine şöyle devam ediyor:
2009, and most of them, not only in textile machine, tried “Biliyorsunuz 2008-2009 dünya genelinde bir ekono-
to save restructure. As Picanol, we continued to develop mik kriz vardı ve sadece tekstil makineleri değil, bir-
and invest, we came with new machines, so we never çok alanda çoğu kişi yeniden yapılanmadan kaçın-
stopped, we’ve always continued to develop. So maya çalıştı. Biz Picanol olarak yatırımlarımıza ve
technologically we have taken some advantage over our gelişmelerimize devam ettik, yeni makineler ortaya
competitors in the world and have left them a few years çıkardık, yani hiç durmadık. Her zaman gelişmeye
behind. Another factor distinguishing us from our devam ettik. Dolayısıyla teknolojik anlamda dünyada-
competitors is our after-sales service and the service ki rakiplerimize karşı birtakım avantajlar elde ettik ve
quality. Manufacturing a good machine is one thing, but it onları birkaç yıl geride bıraktık. Bizi rakiplerimizden
is even important or more important to have after service ayıran bir diğer etken de, satış sonrası hizmetler ve
at a good level and to be there immediately if the servis kalitemizdir. İyi bir makine üretmek, önemli bir
customer calls for help. Increasing our service level even konudur. Ancak iyi seviyede satış sonrası hizmete
during the crisis period has risen our reputation and our sunmak ve müşteri acil yardım istediğinde orada16 www.tekstilteknoloji.com.tr
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23