Page 16 - Tekstil Teknoloji
P. 16
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 14


NEWS GÜNDEM


investments made in various fields from constructing birçok alanda yapılan bu yatırımlarla Picanol’un üretim tesisi,
additional buildings to increasing production capacity, from çok gelişmiş ve modern bir yapıda. Picanol dokuma
renewing technologies used in production to the makineleri satış ve servisini, dünya genelindeki ofisleriyle
development of R&D, Picanol’s production facility has a sağlıyor. Satış ve servis ofisleri: Türkiye, Amerika, Çin,
highly advanced and modern structure. Endonezya, Hindistan ve Meksika’da bulunuyor. Picanol
Picanol handles its sales and services for weaving machines hakkında bilgi veren Picanol Müşteri İlişkileri Grup Müdürü
by means of its offices all around the world. Its sales and Kurt Lamkowski, tüm tesisi gezdirerek üretim hakkında
service offices are available in Turkey, America, China, kapsamlı bilgi verdi.
Indonesia, India and Mexico. Informing on Picanol, Kurt Öncelikle metal döküm bölümünü gezdiren Kurt Lamkowski,
Lamkowski, Picanol Customer Relations Group Manager, dokuma makinelerinde kullanılan metal bölümler de dahil
took us around the entire facility and provided extensive olmak üzere, burada yapılan tüm işlemleri kapsamlı olarak
information. anlattı. İlk andan itibaren üretimlerinin tüm aşamalarında, her
Showing the metal casting department first, Kurt Lamkowski bir adımda kalite kontrolü uyguladıklarının altını çizen
explained comprehensively all the activities carried out there Kurt Lamkowski, böylece bir şey tespit edilirse, üretim
Anything at the plant is manufactured with new technologies.
Tesiste her şey yeni teknolojilerle üretiliyor.
including the metal parts used in weaving machines. hattının sonuna kadar beklenmeye gerek olmadan
Underlining that they perform quality controls in every phase anında müdahale edildiğini vurguladı ve sözlerine
of production from the very first moment, Kurt Lamkowski şöyle devam etti:” Bunu kendi tesislerimizde
emphasized that, by this way, they respond immediately yapmanın bir diğer avantajı da kamın şekli, esnekliğe
without the necessity to wait for the end of the production bağlı olarak oluşturabileceğiniz şekil. Burada
line if something wrong is detected. Now what is the other istediğiniz şekle göre programlama yapabiliyorsunuz.
advantage of making this in house is that even the shape of Dolayısıyla müşteri ister çarşaf, ister gömlek ister
this cam, the shape you can do full flexibility depending here denim yapmak istesin, müşterinin istediğine bağlı
you can program how you want to make the shape. So we olarak birçok farklı işlem yapabiliyorsunuz.
can have a lot of different movements depending on what Çünkü üreteceğiniz kumaşın şeklini veren yerler
customer wants to make, does he want to make sheeting, buralardır. Kumaşın kalitesini de burası belirler. Yani
shirting, denim. Kurt Lamkowski said, because this is the bir dokuma makinesinin kalbidir. Makine kullanımda
point where you can shape the fabric you will produce. olduğu sürece bu kısmın da sağlıklı şekilde çalışması
These are also the points that define the quality of the fabric. gerekiyor. Bunu garantiye almamız için kendi
That is to say, it is the heart of the weaving machine. As long tesislerimizde üretiyoruz. Ayrıca kamın şeklini
as the machine is in use, this part should also be operating istediğim gibi ayarlamak da bize ayrıca avantaj
healthily. To guarantee this, we manufacture them in-house. sağlıyor. Hem ürettiğimiz makine çeşitlerine göre
Being able to program the shape of the cam in the way how (rapierli, hava jetli…) hem de müşterilerimizden gelen
we want it to be is another advantage for us. We are able to talepler doğrultusunda kamın üretiminde istediğimiz
make changes in the shape of cams according to both our değişiklikleri yapabiliyoruz.”
machine types (rapier, air-jet…) and the demands from our Picanol dokuma makinelerinde kullanılan en küçük
customers.” Even the smallest part used in Picanol weaving parçalar bile kendi üretim tesisinde yapılabiliyor. Sırf14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21