Page 11 - Tekstil Teknoloji
P. 11
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 9


NEWS GÜNDEM


aspire to use technical textiles to build structures resistant to kullanılması olacak. Bu işbirliği kapsamında Türk – Alman ve
earthquake and other natural disasters in partnership with Yunan tekstil Ar&Ge merkezleri ortaklığında teknik tekstiller
Turkish – German and Greek R&D centers for textile. kullanarak deprem ve diğer doğal felaketlere dirençli yapılar
Moreover for the upcoming period, I would also like to indicate inşa edilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, önümüzdeki
that holding an international conference on technical textiles in dönemde 11. Kumaş Tasarım Yarışmamız ile eş zamanlı
th
Istanbul simultaneously with our 11 Fabric Design Contest is olarak İstanbul’da uluslararası teknik tekstil konferansını
among our plans. We work hard on this issue. R&D and düzenlemenin de planlarımız arasında yer aldığını belirtmek
innovation are among the issues on which we put excessive isterim. Konuyla ilgili olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
emphasis. I could gladly say that our industry also attaches Ar-Ge ve inovasyon üzerinde çok büyük bir önemle
special importance to the issue and lots of textile durduğumuz konular. Sevinerek ifade edebilirim ki
manufacturers and exporters today have their own R&D sektörümüzde de bu konuya büyük bir önem veriliyor ve
departments. This trend in the industry rapidly increases. birçok tekstil üreticisi ve ihracatçısı bugün artık kendi Ar-Ge
Nonetheless, while considering the industry, it should be kept departmanlarına sahip. Bu eğilim sektörde giderek artıyor.
in mind that the textile industry is one whose investment costs Ancak teknik tekstil sektörünün, yatırım maliyetleri nispeten
are relatively high. Besides, the share of foreign investment in yüksek bir sektör olduğunu sektörü değerlendirirken akıldan
the Turkish textile industry in general is at a low level. It is çıkartmamak gerekiyor. Ayrıca genel olarak Türk tekstil
important to carefully design and promote all the activities that sektöründe yabancı yatırımın payı düşük seviyelerdedir.
will carry our industry further since it is a national sector of our Sektörümüzün ülkemizin milli bir sektörü olduğundan
country. hareketle sektörümüzü ileriye götürecek tüm çalışmaları
dikkatle tasarlamamız ve teşvik etmemiz önemli.
ITM 2016 and HIGHTEX 2016 Exhibitions
Within the last thirty years, Turkey has proven itself and risen ITM 2016 ve HIGHTEX 2016 Fuarları
up to an important level worldwide in the production of Türkiye konvansiyonel tekstil ürünlerinde ve hazır giyim ve ev
conventional textile products and fabrics for ready-made tekstiline yönelik kumaş üretiminde son otuz yıl içinde kendini
garments and home textiles. kanıtladı ve dünya çapında çok önemli bir yere yükseldi.
Considering the elements such as investment costs and Teknik tekstil sektörünün de yatırım maliyeti ve know-how
know-how in the technical textile industry, we can now see birikimi gibi unsurları dikkate aldığımızda çok önemli bir
more clearly that it has also advanced to a significant position. konuma yükseldiğini artık daha net olarak görebiliyoruz.

“We believe that ITM 2016 and HIGHTEX 2016 exhibitions, the gathering point for the textile technical textile industry, will rise in
importance with the increase in the industry’s capacity of production and investment and being included more comprehensively in the
global value chain.“
“Tekstil ve teknik tekstil sektörünün buluşma noktası olan ITM 2016 ve HIGHTEX 2016 Fuarlarının sektörün üretim ve yatırım
kapasitesinin artmasıyla ve küresel değer zincirine daha çok dahil olmasıyla öneminin daha da artacağına inanıyoruz.“

ITM 2016 International Textile Machinery Exhibition and ITM 2016 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı ve HIGHTEX
HIGHTEX 2016 International Exhibition for Technical Textiles 2016 Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı,
and Nonwovens are exhibitions which our industry closely sektörümüzün yakından takip ettiği ve destek verdiği
follows and supports. We believe that ITM 2016 and fuarlardır. Çalışmaları ve çabaları için organizatörlerini
HIGHTEX 2016 exhibitions, the gathering point for the textile kutluyoruz. Tekstil ve teknik tekstil sektörünün buluşma
technical textile industry, will rise in importance with the noktası olan ITM 2016 ve HIGHTEX 2016 Fuarlarının
increase in the industry’s capacity of production and sektörün üretim ve yatırım kapasitesinin artmasıyla ve
investment and being included more comprehensively in the küresel değer zincirine daha çok dahil olmasıyla öneminin
global value chain. daha da artacağına inanıyoruz.www.tekstilteknoloji.com.tr / 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16