Page 10 - Tekstil Teknoloji
P. 10
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 8


NEWS GÜNDEM


far from satisfying our expectations. We believe that the Artan ticaret ve pazar hacmine bağlı olarak Türk teknik
Turkish technical textile sector will position itself depending on tekstil sektörünün kendini konumlandıracağına ve
the increasing trade and market volume and further increase rekabetçiliğini her bir alt sektörde daha da yükselteceğine
its competitiveness in each sub-sectors. inanıyoruz.

Comprehensive service for Turkish textile and technical ITA Istanbul ve ITA Aachen işbirliğiyle Türkiye‘deki
textile industry through the cooperation with ITA tekstil ve teknik tekstil sektörüne kapsamlı hizmet
Istanbul and ITA Aachen Türkiye’nin teknik tekstil alanında daha ileri gidebilmesi için
I think our industry’s cooperation agreement with ITA Aachen yeni yatırım ve Ar-Ge çalışmalarına duyulan ihtiyacı
with the purpose of meeting the need for new investments and karşılamak amacıyla sektörümüzün İTA Aachen ile yaptığı
R&D activities for further progress of Turkey in technical textiles işbirliği sözleşmesini önemli bir gelişme olarak
can be regarded as an important development. gösterebilirim.


“We intend to provide comprehensive service for Turkish textile and technical textile industry through the cooperation with ITA Istanbul
and ITA Aachen.”
“ITA İstanbul ve ITA Aachen işbirliğiyle Türkiye’deki tekstil ve teknik tekstil sektörüne kapsamlı hizmet vermeyi hedefliyoruz.”

We intend to provide comprehensive service for Turkish textile ITA İstanbul ve ITA Aachen işbirliğiyle Türkiye’deki tekstil ve
and technical textile industry through the cooperation with ITA teknik tekstil sektörüne kapsamlı hizmet vermeyi
Istanbul and ITA Aachen. Solution partnerships will be offered hedefliyoruz. Test hizmetleri, egitim, temel arge ve
for the industry within the short, medium and long-term road uygulamalı arge çalısmalarıyla sektöre kısa, orta ve uzun
maps through testing services, training, basic R&D and vadeli yol haritaları dahilinde çözüm ortakligi sunulacaktır.
applied R&D activities. In accordance with both current and Mevcut ve gelecekteki tekstil ve teknik tekstil pazarı
future requirements of textile and technical textile markets, gereksinimleri doğrultusunda inovatif ve ekonomik
leading the industry into success through our innovative and çözümlerimizle sektörü başarıya yönlendirmek ana
economic solutions is our main purpose. For this, there will be hedefimizdir. Bunun icin orta ve uzun vadede ara
contributions towards training first intermediary staff and then elemandan başlayarak lisans, yüksek lisans ve doktorali
specialists with master and doctoral degree. Our training uzmanlarin yetistirilmesine katki sağlanacaktır. Eğitim
programs will appeal both to university students and industry programlarimiz gerek üniversite ögrencilerine gerekse
employees. In a wide context, projects for national and sanayi çalisanlarina hitap edecektir. Geniş kapsamda
international partnership with Turkey-wide universities and Türkiye genelinde üniversiteler ve sanayicilerimizle ulusal ve
industrialists will be created and put into practice. uluslararasi partnerlik dahilinde projeler oluşturulacak ve
I hope, the first solid reflection of the cooperation initiated with hayata geçirilecektir.
ITA Aachen will be the use of technical textiles in the ITA Aachen ile başlattığımız işbirliğinin ilk somut yansıması
construction industry. Within the scope of this cooperation, we umuyorum ki teknik tekstillerin yapı endüstrisinde8 www.tekstilteknoloji.com.tr
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15