Page 9 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 9
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 7


NEWS GÜNDEM


project put into effect in cooperation with Yenibiris.com, projesinden memnun olduklarını belirten İTHİB
ITHIB Chairman İsmail Gülle said, “In 1990s textile was the Başkanı İsmail Gülle, "90'lı yıllarda tekstil Türkiye'nin
most favorite industry in Turkey. Textile training was also en gözde sektörüydü. Tekstil eğitimi de çok ciddi
extremely demanded. Students preferred textile engineering talep görüyordu. Tıptan daha yüksek puanlarla
departments which have higher ranks comparing to the öğrenciler tekstil bölümlerini tercih ediyorlardı.
Medicine. However, as the present day drew closer, there Günümüze yaklaştıkça sektöre karşı olumsuz bir yargı
occurred a negative judgment regarding the industry. oluşmaya başladı. Üniversiteler öğrenci bulmakta
Universities started to have zorlanmaya başladı. Biz bu
difficulty in finding students. For imajı yıkmak için yıllardan beri
years now, as exporters and ihracatçı ve sanayici olarak,
industrialists, we have been tekstilde daha çok yapacak
working hard to overcome this şey olduğu inancı ile çalışıyo-
image with the conscience that ruz" dedi. Gülle, özellikle
there are a lot more work to be gençlerin tekstil sektörüne
done in textile”. Reporting that bakış açılarını değiştirmek için
they are carrying out an Yenibiris.com ile istihdam pro-
employment project with jesi yaptıklarını ifade ederek,
Yenibiris.com especially to şöyle konuştu: “Tekstilde iş
change the point of view of young olduğuna inanıyoruz. 14 tekstil
people towards textile industry, fakültemizden her yıl yüzlerce
Gülle said: “We believe that there gencimiz mezun oluyor.
are jobs available in textile. Each İşsizliğin arttığı bir dönemde-
year hundreds of students yiz. İşsizlerimizin yüzde 20'sini
graduate 14 textile faculties. We eğitimli gençler oluşturuyor.
are in a period of increasing Geleceğimizi emanet edeceği-
unemployment. 20 percent of the miz gençlerimizi sektörün
unemployed is composed of dinamizmine katmak istiyoruz.
educated young people. We ITHIB Chairman İsmail Gülle Biz burada yaptığımız işbirliği
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle
would like to involve our young ile istihdama dolayısıyla ülke-
people to which we will leave the future as a legacy into the mize ufak bir artı bile katabilirsek mutlu oluruz."
dynamism of industry. We will be happy if we succeed in
contributing even a little to employment, thus our country, İlk günde 1.000 başvuru
through this cooperation.” İTHİB'in 4 bin üye firmasının proje kapsamında yer
alacağını vurgulayan İsmail Gülle, 17 Aralık tarihinden
1000 applications on the first day itibaren www.yenibiris.com/ithib adresinden başvu-
Underlining that 4 thousand member-companies of ITHIB ruların başladığını, daha ilk günden 1.000 kişinin iş
will be involved in the project, Gülle stated that applications başvurusunda bulunduğunu söyledi. İTHİB Başkanı
started via www.yenibiris.com/ithib as of December 17 and Gülle, henüz duyurusu ve tanıtımı yapılmamasına rağ-
1.000 people applied for a job on the first day. ITHIB men ilk günden böyle bir başvuru sayısı almalarının
Chairman Gülle said that it was pleasing to receive sevindirici olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sür-
applications in such a high number on the first day though dürdü: "Projemiz İstanbul ile sınırlı kalmayacak,
no announcements or promotions have been made yet and Türkiye'nin projesi olacak. 'Tekstilde İş Var' projesi,
added: “Our project will not be limited to Istanbul, it will tekstil ve hazır giyim sektörlerinde ihtiyaç duyulan
become a project of Turkey. ‘Textile has Jobs’ project will kalifiye elaman ve ara elamanın işverenle buluşturul-
turn into an important platform where qualified and duğu önemli bir platforma dönüşecek."www.tekstilteknoloji.com.tr / 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14