Page 6 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 6
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 4


NEWS GÜNDEM


Employment Problem In Textile To

Be Solved Through The Project


“Textile Has Jobs” By ITHIB

Tekstilde İstihdam Sorunu, İTHİB’in “Tekstilde İş

Var” Projesiyle Çözülüyor

A cooperation agreement was signed with Yenibiris.com, a leading online job and human
resources services provider in Turkey, within the framework of Istanbul Textile and Raw
Material Exporters’ Association’s ( ) project of ‘Textile has Jobs’ aiming at bringing skilled labor
in the textile sector together with the right demand.
Tekstil sektöründe kaliteli iş gücünü doğru taleple buluşturmayı amaçlayan İstanbul Tekstil ve
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 'Tekstilde İş Var' projesi kapsamında Türkiye'de online iş
ve insan kaynakları hizmetlerinin öncülerinden olan Yenibiris.com ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Istanbul Textile and Raw Material Exporters’ İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
Association (ITHIB) signed a cooperation protocol with (İTHİB), tekstil ve hazır giyim sektörlerinde işverenle iş
“yenibiris.com” for the project of “Textile has Jobs” with the arayanları bir araya getirmek amacıyla 'Tekstilde İş
purpose of bringing together jobseekers in textile and ready- Var' projesi için “yenibiris.com” ile işbirliği protokolü
made garment industries with employers. imzaladı.
From left to right: Şeref Fayat, Süleyman Orakçıoğlu, İsmail Gülle, Ahmet Özer, Ahmet Topbaş, Olgun Zorlu.
Soldan Sağa: Şeref Fayat, Süleyman Orakçıoğlu, İsmail Gülle, Ahmet Özer, Ahmet Topbaş, Olgun Zorlu
ITHIB Chairman İsmail Gülle said: “Thanks to the Textile Has İTHİB Başkanı İsmail Gülle, "Tekstilde İş Var projesi
Jobs project, employers will be able to find qualified and sayesinde, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde işveren-
intermediate staff they need in textile and ready-made ler ihtiyaç duydukları kalifiye ve ara elemanları da
garment industries. It was apparent on the very first day that bulabilecek. Projemize ilginin büyük olacağı ilk gün-
there would be a great interest in our project. We received den belli oldu. Hiçbir duyuru yapılmadığı halde ilk gün
1000 application on day one though no announcements 1000 başvuru aldık” dedi.
made.” Yenibiris.com Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özörnek4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11