Page 30 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 30
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 28


NEWS GÜNDEM


Wacker Increasing Production

CapacityWacker, Dispersiyonda Üretim Kapasitesini

Artırıyor

Wacker Chemie AG has officially started up a new reactor for vinyl acetate-ethylene
co-polymer (VAE) dispersions at its Calvert City site in Kentucky, USA.
Wacker Chemie AG, Kentucky/ ABD’de bulunan Calvert City tesisinde vinil asetat-etilen
kopolimer (VAE) dağılımı için yeni bir reaktörü resmi olarak devreye aldı.

Wacker Chemie AG has officially started up a new Wacker Chemie AG, Kentucky/ ABD’de bulunan
reactor for vinyl acetate-ethylene co-polymer (VAE) Calvert City tesisinde vinil asetat-etilen kopolimer
dispersions at its Calvert City site in Kentucky, USA. By (VAE) dağılımı için yeni bir reaktörü resmi olarak dev-
expanding its capacities, Wacker is meeting global reye aldı. Wacker, kapasitelerini artırarak dünya
demand for its dispersions and dispersible powders çapında dispersiyonlarına ve kentleşme, renovasyon
which is rising amid such world trends as urbanization, ve çevre gibi dünya trendleri arasında yükselen dağı-
renovation and environmental consideration. As a result, labilir toza yönelik talepleri karşılıyor. Sonuç olarak
Wacker is now well positioned to offer its customers in Wacker şu anda bölgede müşterilerine devamlı olarak
the region consistently high product quality and supply uzun vadede yüksek ürün kalitesi ve tedarik güvenliği
security over the long term. Having invested around 50 sunmak için iyi bir konuma sahip. Tesis kapasitesi ve
million Euros in the altyapısına yaklaşık
site’s capacity and 50 milyon Euroluk
infrastruc-ture, Wacker yatırım yapan Wacker,
is strengthening its dünyanın en büyük
position as one of the VAE-bazlı dispersiyon
world’s leading ve dağılabilir toz
suppliers of VAE- tedarikçilerden biri
based dispersions and olarak konumunu
dispersible powders. güçlendiriyor.
Wacker has been Wacker, 1998’den bu
producing dispersions yana Calvert City’de
Wacker’s production facility in Calvert City.
and dispersible Wacker’in Calvert City’de bulunan üretim tesisi. dispersiyon ve dağıla-
polymer powders in bilir toz üretimi yap-
Calvert City since 1998. The new reactor in Calvert City maktadır. 85.000 metrik-ton/ yıllık kapasiteye sahip
with an annual capacity of 85,000 metric tons year further Calvert City’deki yeni reaktör, Vinnapas markası altın-
®
underlines Wacker’s position as a global technology and da pazarlanan VAE-bazlı dispersiyon alanında Wacker’in
market leader in the field of VAE-based dispersions global bir teknoloji ve piyasa lideri olarak konumunu
marketed under the Vinnapas ® brand. Vinnapas ® daha da pekiştirecektir. Vinnapas dispersiyonları, yapı,
®
dispersions are popular binders in the construc-tion, boya, kaplama ve yapıştırma sektörlerinde popüler bağ-
paints, coatings and adhesives industries. They find lama araçlarıdır. Örneğin, az kokulu ve düşük emisyonlu
application, for instance, in the formulation of low-odor iç alan boyaları, bunun yanı sıra plaster, teknik tekstiller
and low-emission indoor paints, but also in plasters, ve nonwovenlar veya halı uygulamalarının formülasyonla-
technical textiles and nonwovens or car-pet applications. rında uygulama alanı bulmaktadırlar.28 www.tekstilteknoloji.com.tr
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35