Page 29 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 29
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 27


NEWS GÜNDEM


Manager, Michael Ryan, comments, “Fespa Eurasia is now serigrafi baskı çözümleri tekstil salonunda göz
firmly on the calendar. This year’s edition attracted 65% of doldurdu.
senior company representatives and high level decision Fespa Grup Fuarlar Müdürü Michael Ryan şunları
makers, which is extremely encouraging for us. It söyledi; “Fespa Eurasia şu an herkesin takviminde yer
demonstrates that we have pitched the event and the alıyor. Bu yılki fuar %65 oranında üst düzey şirket
educational sessions to the right level. We are delighted temsilcilerini ve üst düzey karar vericileri kendine çekti,
that we have delivered yet another successful event, in bu bizim için son derece cesaret verici oldu. Bu, fuarı
conjunction with our partner Ared, and look forward to the ve eğitimleri doğru bir noktaya taşıdığımızı gösteriyor.
2016 edition, taking place between 8-11 December.” Ortağımız Ared ile birlikte, 8-11 Aralık 2016 tarihinde bir
With 8% more revisits to the show over the four days than sonraki fuarımızı gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz.”
in previous years, this figure highlights how Fuarın dört günü boyunca, geçen yıla göre %8 daha
comprehensive the display of products and services fazla tekrar ziyaret rakamına ulaşıldı. Bu rakam, sayıları
available was for visitors to explore from the growing giderek artan katılımcılarla buluşmak isteyen
number of exhibitors. In addition, there was an extended ziyaretçilere ne kadar kapsamlı ürün ve hizmetin
programme of educational features which covered the sunulduğunu vurguluyor. Ayrıca fuarda, yarışmacıların
Wrap Masters professional wrap event, where individuals prestijli Eurasia Wrap Master ünvanını kazanmak için
competed to win the prestigious title of Eurasia Wrap yarıştığı araç kaplama etkinliği Wrap Master, tabela
Master; the signage demo where a number of different boyama, neon ve LED yapımı gibi farklı endüstriyel
signage applications were covered such as signboard reklam uygulamalarının yer aldığı endüstriyel reklam
painting, neon sign making and LED’s, while dedicated uygulama alanı, tekstil baskı ve konfeksiyon süsleme
textile seminars offered insights into textile and garment konularına ışık tutan tekstil seminerleri gibi eğitim
design and decoration. çalışmaları yer alıyordu.
Ryan continues: “Every single day of the show was busy, Michael Ryan sözlerini şöyle sürdürdü; “Fuarın her günü
as visitors attended our new textile sessions and yoğundu, ziyaretçiler yeni tekstil oturumlarımıza katıldılar
discussed the numerous possibilities in signage, looking ve işlerini geliştirmek için endüstriyel reklamcılıktaki
for the opportunities to enhance their business. This is yet sayısız olanağı tartıştılar. Bu, fuarın başka bir olumlu

another positive endorsement of the event and what we are katkısı ve bölgede ulaşmaya çalıştığımız noktaydı.”
trying to achieve in the region.” Ared Başkanı Halil Eligür ise şunları ekledi; “Bu yıl,
Halil Eligur, President of Ared adds: “This year, Ared’s 15 Ared’in Türk baskı ve açıkhava reklamcılığı
year experience of the Turkish print and signage industries, sektörlerindeki 15 yıllık deneyimi ile küresel fuar
partnered with Fespa’s exceptional history as a global düzenlemede olağanüstü bir geçmişe sahip olan
show organizer, brought about the best Fespa Eurasia Fespa’nın ortaklığı, Fespa Eurasia’nın en iyi fuar olmasını
show yet. We are very happy to be collaborating with sağladı. Fuar düzenleme konusunda Türkiye’de
Fespa in this tremendous event which we believe will sektörün standartlarını değiştireceğine inandığımız bu
change the industry’s standards of show organization in muazzam etkinlikte, Fespa ile olan işbirliğimizden dolayı
Turkey for the years to come.” çok mutluyuz.’’www.tekstilteknoloji.com.tr / 27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34