Page 25 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 25
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 23


NEWS GÜNDEM


th
has now commissioned its 100,000 Zinser spindle: a Zinser iği olan 2Impact FX kompakt iği hizmete soktu.
2Impact FX compact spindle. This milestone was Bu dönüm noktası, ITMA Milano 2015’teki küçük bir
marked at a small ceremony at ITMA 2015 in Milan. törenle gerçekleşti. Saurer ve Saurer Schlafhorst
Dr Martin Folini, CEO of Saurer and Saurer Schlafhorst CEO’su Dr. Martin Folini ve Schlafhorst Zinser
and Henri Wiggers, regional sales & service director of Bölgesel Satış ve Hizmet Direktörü Henri Wiggers,
Schlafhorst Zinser, presented the Golden Zinser Goldern Zinser İğ’i, Indorama Eğirme İplikler Bölümü
Spindle to the director of the Spun Yarns Division of direktörü Anupam Agrawal ve Indorama Üretim
Indorama, Anupam Agrawal and Virender Kumar Sorumlusu Virender Kumar Bhalla’ya takdim etti.
Bhalla, Manufacturing Head of Indorama. Zinser Indorama’ya 2015’te 40.000’in üzerinde
This year Zinser delivered over 40,000 2Impact FX 2Impact FX kompakt iğ teslim etti. 100.000inci iğ,
th
compact spindles to Indorama. The 100,000 spindle teslim edilen beşinci makinedeydi. Tüm makinelerin
was on the fifth machine delivered. Following the kurulmasının ardından Indorama şu anda yaklaşık
installation of all machines, Indorama now has around 140.000 Zinser iğine sahip duruma geldi.
140,000 Zinser spindles. Kompakt eğirme makineleri, Ne 20 ila Ne 40 arası
The compact spinning machines process 100% numaralarda bilhassa yüksek kaliteli kompakt iplik
combed cotton to produce particularly high-quality üretmek için %100 penye işlemektedir.
compact yarn in counts ranging from Ne 20 to Ne 40. Bu makineler, Zinser büküm tezgahından Schlafhorst
They are integrated into a fully automated linked Autoconer bobin sarma makinesine kadar uzanan,
system extending from the Zinser roving frame to the tamamen otomatik bir bağlantı sistemine entegre
Autoconer package winder from Schlafhorst. For durumdadır. Indorama uzun yıllardır, Zinser 351 ring
many years Indorama has been producing yarns of eğirme makinelerinde %100 polyester iplik üretimi
100% polyester on Zinser 351 ring spinning machines. yapmaktadır.
"The Zinser ring spinning machines are our number 1," Anupam Agrawal şunları söyledi: “Zinser ring eğirme
says Anupam Agrawal. "For years we have been makineleri 1 numaradır. Yıllardır bu şahane
producing over 100,000 tonnes of ring yarn from makinelerde polyester, viskoz, pamuk ve
polyester, viscose, cotton and blends on these karışımlardan 100.000 tonun üzerinde ring iplik
fantastic machines. üretiyoruz. Kendi kendini temizleyen kompakt eğirme
Only the Zinser compact spinning machine was teknolojisinin, uzun vadede hedeflenen kompakt iplik
considered for our new production project, for the kalitesini garanti etmesi sebebiyle, yeni üretim
self-cleaning compact spinning technology projemiz için yalnızca Zinser kompakt eğirme
guarantees precisely the desired compact yarn quality makinesini düşündük. Bu bizim için çok önemliydi,
over a long period. That was important to us, because zira uluslararası müşterilerimizi, kalite, güvenilirlik,
we want to impress our international clients with teslimat sürelerine sadık kalma, devamlılık ve
unparalleled quality, reliability, adherence to hizmetlerimiz ile etkilemek istiyoruz.”
deadlines, continuity and service." Zinser ve Indorama, en üst seviye kalite ve tekstil
Zinser and Indorama are united in their commitment to mükemmelliğine bağlılıkta birleşmektedirler. Dr.
top quality and textile excellence. "We are passionate Martin Folini şu yorumu yaptı: “Müşterilerimizin
in our endeavours to secure our customers' success," başarılarını güvence altına almaya yönelik
says Dr Martin Folini. "The commissioning of the çabalarımızda son derece hırslıyız. 100.000’inci
th
100,000 Zinser spindle at one of the biggest, most Zinser iğinin dünyadaki en büyük, en çok talep gören
demanding textile companies in the world is a tekstil firmalarından birinde hizmete girmesi,
wonderful endorsement of our work. We wish çalışmalarımızın mükemmel bir onayı niteliğindedir.
Indorama much continued success and thank the Indorama’ya başarılarının devamını diliyor ve yıllar
company for their trust, which has grown over many içerisinde gelişen güvenleri için firmaya
years." teşekkürlerimizi sunuyoruz.”www.tekstilteknoloji.com.tr / 23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30