Page 19 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 19
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 17


NEWS GÜNDEM


competitors. The recycling specialist PT Mitra Saruta geçebilir. Geri dönüşüm alanında uzman bir şirket olan
Indonesia is also producing on two BD 6 rotor spinning PT Mitra Saruta Indonesia, zaten iki adet BD 6 rotor
machines. At ITMA, Mitra ordered a further 13 BD 6 rotor iplik eğirme makinesiyle üretim yapıyordu. Mitra, ITMA
spinning machines of the latest generation. The company fuarında en yeni nesle ait 13 adet BD 6 rotor iplik eğir-
was won over in extensive testing by the incomparable me makinesi daha sipariş etti. Şirket, yaptığı geniş kap-
quality of the yarns and the superb running properties of samlı testlerle ipliklerin benzersiz kalitesinden ve bobin-
the packages. lerin olağanüstü çalışma özelliklerinden ikna olmuştu.

th
1000 Autocoro with single-drive technology goes to Bağımsız tahrikli 1000inci Autocoro Emateks’e
Emateks gidiyor
Only four years after market launch of the Autocoro 8, Schlafhorst, Autocoro 8’in piyasaya sunulmasından
Schlafhorst has just sold the one thousandth rotor yalnızca dört yıl sonra, ITMA 2015 Fuarında devrim
spinning machine with revolutionary single-drive yaratan bağımsız tahrikli rotor iplik eğirme makinesinin
technology at the ITMA 2015 in Milan. The jubilee binincisini satmayı başardı.
machine, a brand new Autocoro 9, will provide high- Yepyeni bir Autocoro 9 olan bu özel makine bundan
performance productivity beyond the limits of conventional böyle Türk tekstil şirketi Emateks'in rotor iplik işletme-
rotor spinning machines, in the rotor spinning mill of the sinde geleneksel rotor iplik eğirme makinelerinin sınırla-
Turkish textile company Emateks. rının ötesinde yüksek performanslı üretkenlik sağlaya-
Emateks belongs to the cak. Emre Tekstil grubunun
Emre Tekstil Textile Group bir şirketi olan Emateks,
and was founded in 1991 as 1991 yılında tekstil sektörü-
an importer for chemicals for ne yönelik kimyasal mad-
the textile industry. In 2001 a deler ithal etmek için kurul-
dye works was added and in du. Buna 2001 yılında
2005 a knitting mill followed. boyahane ve 2005 yılında
Emateks is now completing örme işletmesi eklendi.
its vertical integration with Emateks şimdi düşey
the construction of a new entegrasyonunu yeni bir
rotor spinning mill. It plans to rotor iplik işletmesi kurarak
produce around 20,000 tamamlıyor. Ne 10 ile 40
tonnes of yarn per year in the arası iplik numaralarında
count range from Ne 10 to yılda yaklaşık 20.000 ton
iplik üretilmesi planlanıyor.
th
Ne 40. The company from 1000 Autocoro with single-drive technology sold to Emateks
Çerkezköy in the European Bağımsız tahrikli 1000’inci Autocoro Emateks’e satıldı Türkiye'nin Avrupa yakasın-
part of Turkey today da, Çerkezköy'de yerleşik
currently employs around 270 staff. Emateks has olan işletme bugün yaklaşık 270 çalışan istihdam ediyor.
continuously expanded its value-added chain over the Emateks katma değer zincirini son yıllarda kesintisiz
past few years. Since the company comes from the olarak genişletti.
processing sector, it considers yarn production naturally Şirketin kökeni işleme sektörüne dayandığından dolayı,
from the perspective of a classic yarn customer. Thus the iplik üretimine doğal olarak klasik bir iplik müşterisi
expectations on quality, flexibility and economic efficiency gözüyle bakıyor. Dolayısıyla kalite, esneklik ve ekono-
of a rotor spinning mill are accordingly demanding. "We of mik verim bakımından bir rotor iplik işletmesinden bek-
course only want to use state-of-the-art rotor spinning lentisi de o derece iddialı oluyor.
technology in our own yarn production", says Gürdal Adal, Emateks'in sahibi Gürdal Adal, “iplik üretimimizde
owner of Emateks. "The Autocoro 9 has impressed us in elbette yalnızca en modern rotor iplik eğirme makinesi-
particular with its high flexibility and economic efficiency, ni kullanmak istiyoruz. Autocoro 9 bizi özellikle esnekliği
as well as through the huge energy savings of more than ve ekonomik verimiyle olduğu gibi, %20'yi aşan muaz-
20 %." With the Autocoro 9, Schlafhorst has just launched zam enerji tasarrufuyla da etkiledi” dedi.
the second machine generation with single-drive Schlafhorst, Autocoro 9 ile bağımsız tahriklere sahip
technology on the market. The German textile machinery ikinci makine neslini piyasaya sundu. Alman tekstil
manufacturer was able to present fascinating makineleri üreticisi ITMA 2015 Fuarında büyüleyici iyi-
improvements at the ITMA in Milan. The E³-certified leştirmeler sunmayı başardı. E³ sertifikalı Autocoro 9
Autocoro 9 sets new standards for productivity, economic her bir eğirme ünitesinde daha fazla zeka ile üretkenlik,
efficiency, operator friendliness, quality and, in particular, ekonomik verim, kullanım kolaylığı, kalite ve özellikle de
for a unique energy-saving yarn production, with greater benzersiz düzeyde enerji tasarruflu iplik üretimine yeni
intelligence in each individual spinning position. The new standartlar getirdi. Yeni Autocoro 9, bağımsız eğirme
Autocoro 9 proves that single spinning position drive is ünitesi tahrikinin günümüzde gelecek vaat eden tek
currently the only sustainable rotor spinning technology. rotor iplik eğirme teknolojisi olduğunu kanıtladı.
The unrivalled energy efficiency of the Autocoro 9, proven Autocoro 9'un bütünleşik Energy Monitoring ile kanıtla-
by the integrated energy monitoring, has meanwhile been nan, erişilemeyen enerji verimliliği artık diğer üreticiler
recognised by a third party. tarafından da kabul gördü.www.tekstilteknoloji.com.tr / 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24