Page 15 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 15
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 13


NEWS GÜNDEM


challenge, after ginning and classification, U.S. cotton lık ile ilgili artan zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.
bales are assigned barcodes and sold worldwide. The Bunların üstesinden gelebilmek için, çırçırlama ve tasnif
PBI system, developed to identify bales in the United sonrasında A.B.D. pamuk balyaları barkod verilerek dünya-
States, ensures the traceability of each bale from the ya satılmakta. PBI sistemi Birleşik Devletlerde balyaları
textile mill to the cotton gin – to create transparency in the tanımlamak üzere kurulmuş olup her bir balyayı tekstil işlet-
entire supply chain. The Cotton USA quality brand stands mesinden pamuk çırçırına kadar izlenebilmesine olanak
for innovative, advanced, environmentally-friendly and tanımakta ve böylece tedarik zinciri boyunca şeffaflığı orta-
socially-conscious cotton cultivation and processing ya çıkarmaktadır. Cotton USA kalite markası yenilikçi, geliş-
technology as well as unique, quality-oriented miş, çevre dostu ve sosyal bilinçle hasat edilmiş pamuk ve
classification and control of all U.S. cotton fibers. üretim teknolojisini ifade erken, aynı zamanda bütün A.B.D.
The Cotton USA booth at the trade fair in Frankfurt is the pamuğu için benzersiz, kalite odaklı sınıflandırma ve kontrol
meeting point for the international cotton industry. U.S. anlamına da gelmektedir.
cotton organizations—Cotton Council International Frankfurt’taki fuarda Cotton USA standı uluslararası pamuk
(Cotton USA), Cotton Incorporated and Supima—provide endüstrisi, Amerikalı pamuk kuruluşları - Cotton Council
visitors with comprehensive background information on International (Cotton USA), Cotton Incorporated ve Supima
the development of the için buluşma noktası olurken
global cotton market, the global pamuk piyasasındaki
findings of current market gelişmelerin iç yüzüne dair
and consumer studies, and detaylı bilgileri, tüketici araş-
ongoing sourcing programs tırmalarından ortaya çıkan
such as COtton USA’s güncel pazar verilerini ve
proactive support with önemli tedarik bölgelerine
respect to procurement organıze ziyaretleri de içe-
issues, which includes ren, tedarik konusundaki
organized sourcing trips to zorluklara Cotton USA’in
important procurement proaktif desteği olarak
regions. devam eden tedarik prog-
Marketing campaigns and ramları sunmakta.
collaborations with leading Pazarlama kampanyaları ve
brands/retailers represent lider marka/perakendecilerle
another focus of the yapılan işbirlikleri de uluslar-
international Cotton USA arası Cotton USA
program. Consumer- programının başka bir odak
oriented marketing and noktasını da oluşturmakta.
communication initiatives Tüketici-odaklı pazarlama
directly address consumers ve iletişim insiyatifleri bütün
all over the world. Social dünyadaki tüketicilere
media is becoming an increasingly important part of the direkt olarak hitap etmekte. Sosyal medya da iletişim
communication strategy. stratejisinin daha da fazla önem kazanan bölümü haline
The international Cotton USA and Supima licensing gelmekte.
program, as well as the trend forecasts and technical Uluslararası Cotton USA ve Supima lisans programları,
support of Cotton Incorporated, are additional resources ayrıca Cotton Incorporated’ın trend ve teknik desteği,
in the comprehensive support program of the U.S. cotton A.B.D. pamuk endüstrisinin kapsamlı desteğindeki diğer
industry. kaynaklardır.
At Heimtextil, CCI will present product samples from the CCI Heimtextil’de Bassetti (İtalya), Caliphil (Tayvan),
new collections of international Cotton USA licensees Cogal and Camillatex (İtalya), Graser Exclusive
such as Bassetti (Italy), Caliphil (Taiwan), Cogal and Bettwäsche (Almanya), Kimpeks and Nesa (Türkiye),
Camillatex (Italy), Graser Exclusive Bettwäsche Liztex (Guatemala), Ningbo Guangyuan, Sunvim and
(Germany), Kimpeks and Nesa (Turkey), Liztex Shijiazhuang Changshan (Çin), Textiles Brito and
(Guatemala), Ningbo Guangyuan, Sunvim and Zermatex (Meksika) and Zucchi Group (İtalya) gibi
Shijiazhuang Changshan (China), Textiles Brito and uluslararası Cotton USA lisanslı firmaların yeni
Zermatex (Mexico) and Zucchi Group (Italy). koleksiyonlarından ürünleri sergileyecek.


www.tekstilteknoloji.com.tr / 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20