Page 14 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 14
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 12


NEWS GÜNDEM


Cotton USA: Quality, Purity and

Responsibility


Cotton USA: Kalite, Saflık ve Sorumluluk

As a global brand for high-quality cotton products, Cotton USA stands for the most important
natural fiber – namely cotton – which is one of the most environmentally-friendly and socially-
compatible fibers in the global market.
Kaliteli pamuklu ürünlerin global markası olarak Cotton USA, küresel pazardaki liflerin içinde en
çevre dostu ve sosyal açıdan en uygun olanların başında gelen, pamuk olarak bilinen son derece
önemli doğal elyafın arkasında durmaktadır.

With the claims of “quality, purity and responsibility,” “Kalite, saflık ve sorumluluk” vaadi ile birlikte Cotton
Cotton USA is putting responsible cotton cultivation in the USA, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sorumlu pamuk üre-
United States at the center of its trade fair message for timini Heimtextil 2016 Fuar mesajının merkezine yerleştire-
Heimtextil 2016, thereby showing its support for rek, üretici ve perakendecilere desteğini göstermekte ve
manufacturers and retailers, helping them in their quest to sorumlulukla üretilen ürünler sunma arayışında kendilerine
offer responsibly-produced products. At the Cotton USA, yardımcı olmaktadır. Cotton USA standında katılımcılar glo-
the trade can gather information on the global cotton bal pamuk piyasası ve sorumlulukla üretilen A.B.D. pamu-
market and responsibly-produced U.S. cotton, as well as ğu hakkında bilgi alırken CottonLeads ® programının
find out how the CottonLeads® program helps to identify Amerikan pamuğu kullanan tedarikçileri, sürdürülebilir
suppliers using U.S. cotton, tedarik zincirine yönelik ilk
ensuring they take the first kararlı adımı attıklarından
decisive step towards a emin olarak, belirlemeye
sustainable supply chain. nasıl yardımcı olduğunu
As a global brand for high- keşfedilmektedir.
quality cotton products, Kaliteli pamuklu ürünlerin
Cotton USA stands for the global markası olarak
most important natural fiber Cotton USA, küresel pazar-
– namely cotton – which is daki elyafların içinde en
one of the most çevre dostu ve sosyal açı-
environmentally-friendly dan en uygun olanların
and socially-compatible başında gelen, pamuk olarak
fibers in the global market. bilinen son derece önemli
Responsibly-produced U.S. doğal elyafın arkasında dur-
cotton provides necessary maktadır. Sorumlulukla üreti-
sustainability throughout the entire supply chain. len A.B.D. pamuğu bütün tedarik zinciri boyunca gerekli olan
Sustainable agricultural practices have been used in the sürdürülebilirliği sunmaktadır. Sürdürülebilir tarımsal uygula-
United States for more than 30 years. Such practices malar Birleşik Devletlerde 30 yıldan fazla süredir kullanıl-
seek to preserve land for future generations, and to maktadır. Bu uygulamalar toprağı gelecek nesiller için koru-
continually support environmentally-friendly and energy- mayı, sürekli olarak çevreye dost ve enerji kullanımına
conscious production. Since cotton in the United States duyarlı üretimi desteklemeyi amaç edinmiş durumdadır.
is aligned with other food crops, there are extensive, Birleşik Devletlerde pamuk gıdasal tarım ürünü olarak kabul
binding federal regulations that must be followed in cotton edildiğinden üretiminde uyulması gereken pek çok bağla-
production. Consequently, the United States is one of the yıcı ve katı kurallar mevcuttur. Buna bağlı olarak da günü-
leading countries producing responsible cotton today. In müzde A.B.D. sorumlu pamuk üreten lider ülkelerden biri
addition, research findings and best practices are shared haline gelmiştir. Diğer yandan, araştırma bulguları ve en iyi
internationally to continuously optimize cotton sustainable uygulamalar uluslararası alanda paylaşılarak sürdürülebilir
cultivation worldwide. pamuk üretimi dünya çapında da sürekli olarak iyileştirilme-
The industry and trade both face increasing challenges of ye çalışılmaktadır.
transparency in the supply chain. To meet such a Hem endüstri hem de ticari sektör tedarik zincirinde şeffaf-12 www.tekstilteknoloji.com.tr
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19