Page 12 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 12
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 10


NEWS GÜNDEM


Certification Program From Murata

and Inta Specific To FPRO Users


Murata ve İnta’dan FPRO Kullanıcılarına Özel

Sertifika Uygulaması

In order to certificate that its customers are able to produce these special precision bobbins for yarn
manufacturing and since there is now a demand for bobbins under the name of FPROin the market,
Muratec Murata applies a certification program to protect its yarn customers from counterfeiting.
Muratec Murata, müşterilerinin iplik üretiminde bu özel hassas bobinlerden yapabildiğini
sertifikalandırmak ve piyasada artık FPRO bobini adı altında bir bobin talebi oluştuğundan, iplik
müşterilerini taklitlerinden korumak amacıyla sertifikalandırma uygulaması yapıyor.


Muratec Murata Machinery Ltd. applies certification for Muratec Murata Machinery Ltd., yeni tip barabansız
its customers of new-type drumless winders. The most bobin makinesi müşterileri için sertifikalandırma uygulaması
important reason in company’s development of such a yapıyor. Firmanın bu uygulamayı geliştirmesindeki en önemli
practice is to certificate that its customers are able to amaç, müşterilerinin iplik üretiminde bu özel hassas bobin-
produce these special precision bobbins for yarn lerden yapabildiğini sertifikalandırmak ve piyasada artık
manufacturing and to protect its yarn customers from FPRO bobini adı altında bir bobin talebi oluştuğu için iplik
counterfeiting since there is now müşterilerini taklitlerinden koru-
a demand of bobbins under the maktır.
name of FPROin the market. Muratec Murata Türkiye
Tolga Baydar, General Manager mümessilliği olan İnta Makine ve
of İnta Makine ve Kimya Kimya Temsilcilik Tic. Ltd. Şti.
Temsilcilik Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Tolga Baydar, bu
Representing Muratec Murata in sertifikayı Türkiye’de alan firma-
Turkey answered our questions lar ve sertifikanın sağladığı avan-
on the companies in Turkey tajlar hakkında sorularımızı yanıt-
granted with this certificate and ladı:
the benefits it brings.
- Bugüne kadar sertifikayı
- Who are the Turkish manu- alan Türk üreticileri hangileri-
facturers granted with this dir?
certificate up to now? From left to right: Sho Kitamura, Muratec Sales Manager Tolga Baydar: Türkiye’deki
Turkey; Tetsuji Masai, Muratec Board Member;
Tolga Baydar: FPRO users in Mahmut Akıncı, Chairman of Topkapı İplik and Fehmi Ayverdi, FPRO kullanıcıları hızla artmak-
Turkey gradually increase. Chairman of Inta Makine. tadır. Son dönemde bu sertifi-
Soldan sağa: Muratec Türkiye Satış Müdürü Sho Kitamura,
Among the companies with Muratec Yönetim Kurulu Üyesi Tetsuji Masai, Topkapı Iplik kayı verdiğimiz firmalarımız ara-
which we have recently provided Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akıncı ve İnta Makine sında: Yünsa, Topkapı İplik,
Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Ayverdi.
this certificate there are Yünsa, EMG Tekstil, Gülle Tekstil, Nazar
Topkapı İplik, EMG Tekstil, Gülle Tekstil, Nazar Tekstil, Göl Tekstil, Göl İplik yer almaktadır.
İplik.
- Sertifikanın veriliş amacı nedir?
- What is the reason for granting this certificate? Tolga Baydar: Bu sertifikayı, Murata’nın yeni tip FPRO bara-
Tolga Baydar: We present this certificate to the purchasers bansız bobin makinesi satın alan müşterilerimize takdim edi-
of Murata’s new-type FPRO drum less winders. By means of yoruz. Böylelikle müşteri bu sertifika ile kendi iplik müşterile-10 www.tekstilteknoloji.com.tr
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17