Page 10 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 10
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 8


NEWS GÜNDEM


intermediate staff needed in the textile and ready-made Yenibiris.com ve ITHIB uygun aday ile uygun
garment industries will be brought together with employers.” işvereni buluşturuyor
Yenibiris.com adına protokolü imzalayan Hürriyet İcra
Yenibiris.com and ITHIB bring suitable applicants with Kurulu Başkanı Ahmet Özer de istihdamın önemine
suitable employers değinerek, İTHİB ile gerçekleştirdikleri işbirliği ile
Also speaking of the importance of employment, Ahmet işverenle iş arayanları bir araya getireceklerini söyle-
Özer, CEO of Hürriyet, who signed the protocol on behalf of di. Yenibiris.com’un 2016 yılında tekstil dışında da
Yenibiris.com said that they will draw employers and sektörlere yöneleceğini aktaran Özer, ülke istihdamı-
jobseekers together through their cooperation with ITHIB. na ve ekonomisine önemli oranda katkı sunmayı
Reporting that Yenibiris.com will also head towards hedeflediklerini belirtti.
industries other than textile in 2016, Özer stated that they 'Tekstilde İş Var' projesinin detayları ile ilgili bilgi
aim at contributing significantly to the employment and veren Ahmet Özer şunları söyledi: “İTHİB’in web say-
economy in the country. Ahmet Özer who informed on the fasında da kendi alt yapımızı oluşturduk. İş arayanlar
“Textile has Jobs” project details said: “We have also created da işverenler de buradan oluşturduğumuz sistemle
our own infrastructure on ITHIB website. Both jobseekers başvurularını yapabilecekler. Yenibiris.com ve İTHİB
and employers will be able to apply through the system sitelerinden uygun aday ile uygun işvereni bir araya
created there. We will bring suitable applicants together with getireceğiz.”
suitable employers via Yenibiris.com and ITHIB websites.”
İlk ayda 45-50 bin arası başvuru bekleniyor
45-50 thousand applications expected for the first Yenibiris.com Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özörnek
month ise Yenibiris.com’da 9 milyon kişinin toplam 17 mil-
Yenibiris.com Board Member Kamil Özörnek indicated that yon özgeçmişi olduğunu ve bu kişilerden 1 milyona
there are 17 million CVs owned by 9 million people on yakınının tekstil ve hazır giyim sektörlerinde istihdam
Yenibiris.com and almost 1 million of them are of those who edilecek kişiler olduğunu belirtti.
will be employed in the textile and ready-made garment Özörnek, sitenin aylık 78 milyonun üzerinde sayfa
industries. Reminding that the website has a page view gösteriminin de olduğunu hatırlatarak, “ Proje
number over 78 million per month, Özörnek said: “We kapsamında ilk ayda tekstil ve hazır giyim
anticipate for the first month of the project that 45 to 50 sektörlerinde 45-50 bin arası başvuru olacağını
thousand people in textile and ready-made garment tahmin ediyoruz. Kalifiye eleman arayanlar rahatlıkla
industries will apply. Qualified staff seekers will easily reach bu proje kapsamında aradığı istihdama kavuşacak”
the employment they need within the framework of this diye konuştu.
project.”
“Gençlerin enerjisini doğru tahlil edersek,
“If we correctly analyze the energy of the young, we gelecek kaygımız olmaz”
will not have a concern for future” Toplantıya katılarak projeye destek veren Orka
Attending the meeting to support the project, Orka Holding Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu
Chairman Süleyman Orakçıoğlu stated that they are the da İTHİB’in yaptığı projeden en fazla yararlanacak grup
group which will benefit the most from the project by ITHIB. olduklarını ifade etti. Üretime yatırım yapmanın
Speaking of the importance of investing in production, önemine değinen Süleyman Orakçıoğlu, şöyle

Süleyman Orakçıoğlu said: “Both bosses and CEOs of konuştu: “İtalya’nın dünya devi markalarının hem

world’s giant Italian brands came to us and said that there is patronları hem de CEO’ları bize gelerek, arkalarında

no generation to leave behind them. They said that they bırakacakları bir nesilleri olmadıklarını söylediler. Bizi

follow us with great interest and the future is ours. If we ilgiyle takip ettiklerini ve geleceğin bizim olduğunu
correctly analyze the energy of youth, we will have no söylediler. Gençlerin enerjisini doğru tahlil edersek,
concern for future.” gelecek kaygımız olmaz.”8 www.tekstilteknoloji.com.tr
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15