Page 5 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 5

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:28 PM Page 3


BAKI VIEWteknoloji
Uluslararas Tekstil Teknoloji Dergisi
International Textile Technology Magazine
m ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yn Mü dü rü /Pre si dent Pub lis her
Ne cip GÜ NEY
2015, Yeniliklerin ve So rum lu Ya z le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor
Ömral TRYAK
Umutlarn Yl Olacak
Ya yn Mü a vi ri / Edi to ri al Ad vi ser
2015 Will Be A Year Of Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KA
Innovations and Hopes Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator
Z. Seda DEMRDELEN
Necip GÜNEY Ulus la ra ra s i ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger
Yusuf AKBOLAT
nguney@tekstilteknoloji.com.tr
Yeni yl, hem sektörümüz ve firmalarmz Ulus la ra ra s i ki ler / Inter na tio nal Re la ti ons
hem de ülkemiz için büyük umutlar ve Emin EKNC
yenilikleri getirecek gibi görünüyor.
2014 ylnn son çeyrei, tekstil ve hazr Sat Pazarlama / Sales & Marketing
giyim sektörü için oldukça hareketli geç- Özcan SONGÜN
miti. Ayrca 2014 ylnda sektörde ihra-
cat art da kaydedildi. Bu ivmeyle girdi- Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le
imiz 2015 ylnn, sektörümüz için hem e nol YA LIN
ülkemizde hem de dünya genelinde iyi
olaca tahmin ediliyor. Dergimizin bu Muhasebe & Finans / Accounting & Finance
saysnda, firmalarmzn yenilikleri ve Duygu KESGN
yeni yl planlar hakknda bilgiler yer
alyor.
17-20 Ocak 2015 tarihlerinde, Ya yn Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard
Almanya/Hannoverde yaplan Domotex Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ
2015 Fuarndayz. Dünya hal sektörünün Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZPEK
en yeni model ve ürünleriyle yer ald Prof. Dr. Öz can ÖZ DE MR - Dr. Ve dat BL GN
fuarda Türkiyeden de birçok üretici yer Prof. Dr. Fi liz KA RA OS MA NOLU -
alyor. Biz de Tekstil Teknoloji Dergisi olarak Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII IK -
Domotex 2015 Fuarn izleyeceiz ve Prof. Dr. En der BUL GUN
gelecek saymzda sizlerle paylaacaz. Dr. Pe ter HARDT
Ayrca 14-17 Ocak 2015 tarihlerinde,
Almanya/ Frankfurtta yaplan Heimtextile Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on
2015 Fuar da dünyann en önemli ev teks- Ümit TRS
tili Türkiyeden ve dünyadan önemli mar-
kalarn katlmyla düzenleniyor. Ocak Abo ne ve Da tm / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on
ay, tekstil sektörü için çeitli fuarlara ev Enes GÜNEY
sahiplii yapyor
2015 yl, tekstil sektörü için fuarlar ve Bas k - Cilt / Pub lis hing Hou se
etkinlikler açsndan oldukça hareketli bir Fabrika Basm / ST.
yl olacak. Dünya genelinde tekstil, tekstil
makineleri, teknik tekstiller ve nonwoven
konularnda çeitli etkinlikler düzenleniyor. Ya pm - Yö ne tim / Pub lis her
11-13 Eylül 2015 tarihlerinde stanbul Tek nik Fu ar c lk ve Ya yn c lk Rek lam c lk
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde yapla- Da n man lk Ti ca ret Li mi ted ir ke ti
cak olan HIGHTEX 2015 6. Uluslararas
Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar da, Mer kez / He ad Of fi ce
teknik tekstil ve nonwoven üreticisi yerli ve Ya kup lu Mer kez Mah. Os man l Cad.
yabanc markalar buluturacak. Gü ney Ko nak la r B-Blok No: 1 Kat 3 D.6
Türkiyede konusunda ilk ve tek fuar 34524 Bey lik dü zü - S TAN BUL - TUR KEY
olan HIGHTEX 2015in satlar tüm Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx)
hzyla devam ediyor. Fax : +90 (212) 876 06 81
HIGHTEX Fuar bu sene birçok yenilie in ter net/Web : http://www.teks til tek no lo ji.com.tr
ev sahiplii yapacak gibi görünüyor. E-ma il : ha ber ser vi si@teks til tek no lo ji.com.tr
Bu saymzda, yeni bir Tekstil Teknoloji
Dergisi ile karnzdayz. 20. Ylmza Fi ya t : 15 TL
yaklatmz dergimize yurt içinde ve Ay da Bir Ya ym la nr. Monthly Pub lis hed.
dnda gösterilen ilgi için tüm sektörü-
müze minnettarz. Yeni yln ilk says Bu der gi de ya ym la nan ha ber ve fo to raf lar, kay nak
olan bu dergimizi ve yeniliklerimizi bee-
neceinizi umuyoruz. 2015in hepimizi gös te ril me den kul la nla maz. Ya yn la nan tüm ma ka le -
hedeflerimize ulatrmasn, umutlarm- ler de ki fi kir le rin so rum lu lu u ya zar la r na, ilan la rnn
za kavuturmasn ve hayrlara vesile so rum lu lu u ise rek lam ve re ne ait tir.
olmasn diliyoruz
All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li -
Sayglarmla, ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce.
Res pon si bi li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi -
ne per ta in to aut hors and ad ver ti se ment res pon si bi li -
ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10