Page 29 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 29

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:30 PM Page 27

NEWS GÜNDEM


vahimi biz yeni pazar bulmak için gece gündüz çalrken, elimiz-
deki mevcut müterileri kaçrma tehlikesiyle kar karya kaldk.
Bunun ilk sinyallerini almaya baladk. Gümrükteki sorun çözül-
mezse 2-3 ay sonra kimse bize ihracat neden bu kadar dütü
diye sormasn?
hracatçlardan gelen ikayetlerden balarn kaldramadklarn
anlatan Hikmet Tanrverdi, hiç kimsenin kontrollere kar olmad-
n vurgulayarak, zararn neresinden dönülse kârdr anlayyla,
bundan sonra doru hesap yaplp doru kararlar alnmasn
istedi.
Gümrüklerde yaanlan rezaletle ilgili sesimizi duyan yok diyen
HKB Bakan Tanrverdi sözlerini öyle sürdürdü:


Gümrükler, en büyük avantajmz altn tepside rakip-
lerimize sunuyor
En büyük pazarmz olan Avrupaya yaknlmzn avantajn kul-
lanarak 2014 için 20 milyar dolarn üzerinde bir ihracat hedee-
mitik. Ancak bata gümrükler olmak üzere iimizi zorlatran
uygulamalar yüzünden son aylarda ihracatta ciddi düüler
yaadk. Türkiye en az 1 milyar
dolar kaybetti. Hzl teslimat
yapabilme avantajmz güm-
rüklerin marifetiyle rakibimiz
olan ülkelere altn tepsi içinde
hediye ettik. Onlar gümrük
ilemlerini 2 saatte tamamlar-
ken, biz hammaddemizi bile
15 günde çekip üretim için
fabrikalarmza götüremiyoruz.
Artk her yerde soruyoruz: Biz TGSD (Türkiye Giyim Sanayicileri Dernei) Bakan Cem Negrin
Cem Negrin, Chairman of TSGD (Turkish Clothing Industrialists
hrsz myz yoksa ihracatç m? Association)
Önce buna karar versinler. 50 bin ihracatçy töhmet altna sok-
mann ne anlam var? Uygulamann zorluklarn görmeden masa
banda oturarak karar verenlerin, Türkiyenin net ihracatçs olan
bizlere kaçakç-hrsz muamelesi yapmaya haklar yoktur.
Sipari iptallerinin yannda, en büyük korkumuz olan youn mü-
teri kayplar balamadan bu hatal uygulamalara bir son veril-
mesini istiyoruz. 19 milyar dolar ihracat yapan sanayiciler olarak
kaçakç ihracatç myz önce ona karar versinler. ki kaçakç var
diye Türkiyenin en büyük sektörüne hrsz muamelesi yaparak
kantarn topuzunu kaçranlar bu vebalin altndan kalkamazlar.
Gümrük ve Ticaret Bakanmz Sayn Nurettin Canikliden
www.tekstilteknoloji.com.tr / 27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34