Page 38 - Tekstil Teknoloji
P. 38

own machines too, we absolutely  or machinery industries are either  alone. At present, our biggest market
          attain the success. Besides this, all the  established by the state itself or the  is England, followed by Germany and
          branches of textile must be gathered  state opens the way for entrepreneurs.  France. Especially Uzbekistan and
          under one roof. We must give direction  By taking lessons from the past, both  African countries are the shining stars
          to the textile under a will and this can  the textile machinery sector and the  of our exports recently.
          only be possible with the establishment  other real production sectors such
          of the Ministry of Textile. I believe a sec- as agriculture, animal husbandry and  What are your thoughts about the
          tor that exports 28 billion in real terms  tourism needs to be reshaped and  ITM Exhibition?
          and has a net export surplus of 14  structured.       ITM is not just a sectoral brand; but
          billion dollars must has its own ministry.          the brand of whole Turkey. It is not
                         What are your expectations and  only the biggest trade organization of
          What kind of strategies should be  predictions for 2018?  this region in its field but also ranks
          followed on textile machines? I think that 2018 will be better in  second globally. As in the past years,
          As Turkey, we have a large amount  terms of both our country and textile  it will continue to increase its important
          of textile investments as well as textile  machinery sector. Investments that  contributions to our exports this year
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          faculties and qualified staff so we have  can not be fully realized due to various  too. As TEMSAD, we are also a part
          to go for high value added products.  reasons in 2016 and 2017 will be  of this organization. We are already
          Textile sector should be considered as  made in 2018. I estimate that we will  arranging all of our events and the
          a whole. If the textile sector is the pri- have machine imports of $ 1.7-1.8  procurement committees those will at-
          ority for development, we should start  billion. In exports, I think we will be  tend to the exhibition. I would also like
          with textile machines. If we still can  over $ 600 million. By this means,  to remind you that 14-15 April 2018
          not do our own spinning machines or  I especially congratulate our dye/  is the 20th anniversary of TEMSAD.
     36
          weaving looms then we should stand  finishing machinery producers. They  We will celebrate this concurrently
          there and think. The machinery sector  are exporting the machines those they  with ITM and will organize a nice
          is not a job for individuals or the private  produce to every part of the world,  event which will be worthy of both
        36
          sector. Heavy industrial enterprises  and they meet 2/3 of our exports  TEMSAD and ITM 2018 Exhibition.
                                        Fransa geliyor. Özellikle Özbekistan
            Türkiye bir tekstil ülkesidir. Gerçek sanayi üretimi  ve Afrika ülkeleri, son dönem ihraca-
          olarak yapabildiğimiz ve lokomotif olarak ekonomimizin    tımızın parlayan yıldızları.
          başına koyabileceğimiz tek sektör tekstildir. Bu sektör,
          Türkiye’nin dünyada rekabet edebileceği en iyi sektördür.  ITM Fuarı hakkındaki düşüncele-
                                        rinizi alabilir miyiz?
          değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz.  2018 yılı için beklentileriniz ve  ITM Fuarı sadece tekstil makineleri
          Tekstil sektörü bir bütün olarak ele  öngörüleriniz neler?  sektörünün değil; Türkiye’nin bir
          alınmalıdır. Kalkınmanın önceli- 2018’de hem ülke anlamında hem  markası. Bölgesinin alanındaki en
          ği tekstil sektörüyse, işe tekstil  de tekstil makineleri açısından  büyük fuarı olmasının yanı sıra dünya
          makinelerinden başlamalıyız. Hala  daha iyi bir dönem geçireceğimizi  çapında da ikinci sırada geliyor.
          kendi iplik makinemizi, dokuma  düşünüyorum. 2016 ve 2017’de  Geçtiğimiz yıllarda ihracatımıza olan
          tezgâhımızı yapamıyorsak orada  çeşitli sebeplerden ötürü tam  önemli katkıları bu sene de artırarak
          durup bir düşünmeliyiz.    anlamıyla yapılamayan yatırımlar  devam edecek.
          Makine sektörü bireylerin ya da  2018’de yapılacak. 1,7-1,8 milyar  Biz de TEMSAD olarak bu organizas-
          özel sektörün yapacağı bir iş  dolar arası makine ithal edileceğini  yonun bir parçasıyız. Şimdiden bütün
          değildir. Ağır sanayileri, makine  tahmin ediyorum. İhracatta ise 600  etkinliklerimizi ve fuarı ziyaret edecek
          sanayilerini devlet kurar veya ku- milyon doların üzerine çıkacağımızı  olan alım heyetlerini ayarlıyoruz. Bu
          rulması için o işi yapacak kişilerin  düşünüyorum. Bu vesileyle özellikle  vesileyle 14-15 Nisan 2018’in TEM-
          önünü açar. Geçmişten ders ala- boya/apre makinesi üreticilerimizi de  SAD’ın da 20. kuruluş yılı olduğunu
          rak hem tekstil makine sektörünün  tebrik ediyorum. Ürettikleri makineleri  da hatırlatmak isterim. Bunu da ITM
          hem de tarım, hayvancılık, turizm  dünyanın her yerine ihraç ediyorlar  ile eşzamanlı olarak kutlayacak ve
          gibi gerçek üretim sektörlerinin  ve ihracatımızın 2/3’ünü tek başla- hem TEMSAD ‘a hem de ITM 2018
          yeniden ele alınıp yapılandırılmaları  rına karşılıyorlar. Şu anda en büyük  Fuarına yakışır güzel bir etkinlik dü-
          gerekir.           pazarımız İngiltere, sonra Almanya ve  zenleyeceğiz.
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43