Page 37 - Tekstil Teknoloji
P. 37

the other sectors. Turkey’s textile
         Turkey is a textile country in every sense of the    has a pretty solid background and
      word. Textile is the sector that we have the strongest    knowledge. The export volume of
      competitive power on a global scale which we can       the world textile machinery market
      place on the top of our economy as a locomotive.       is between 25 billion dollars and 28

      Turkey’s economic conditions. As  dollars in 1998, to a level of 600  billion dollars and the biggest buyers
      the investments slowed down a bit  million dollars with a continuous rise  are China, USA and India. Turkey,
      because of the economical and po- in this twenty years period. as a country engaged in textile ma-
      litical situations, this stagnation was           chinery purchases to 2 billion dollars
      partly reflected in textile machines  We have a 1 billion dollars expor- each year, is a very strong market.
      too. Our imports, which were about  tation target for 2023. Can you  If we act by thinking about our own
      2 billion dollars 2-3 years ago, fell to  keep this goal and even exceed it? market, we can easily exceed the
      the level of 1.3 billion dollars. But on  Turkey is a textile country in every  numbers we are talking about. Here
      the other hand, our exports, which  sense of the word. Textile is the  we need to evaluate the example of
      was about 500 million dollars in  sector that we have the strongest  India very well. India has made a big
      2016, increased to 550-600 million  competitive power on a global scale  leap in the textile industry and textile
      dollars. This is completely a success  which we can place on the top of  machinery in the last 10 years. They
      of Turkish textile machinery manu- our economy as a locomotive. We  have created a self-sufficient ma-
      facturers. We increased our exports,  can attain a similar success neither  chine sector that can keep its textile
      which were around 16-20 million  in automotive nor in machine or in  industry alive. If we can produce our  35 35 ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION

      yansıdı. Bundan 2-3 sene önce 2  tildir. Bu sektör, Türkiye’nin dünyada  yaptı. Kendi kendine yetebilen, kendi
      milyar dolar civarında olan ithalatımız  rekabet edebileceği en iyi sektördür.  ülkesinin tekstil sektörünü ayakta
      1,3 milyar dolar seviyelerine geriledi.  Benzer bir başarıyı ne otomotivde ne  tutabilecek makine sektörü yarattı.
      Ama diğer yandan ihracatımız geçen  makinede ne de diğer sektörlerde  Biz de kendi makinelerimizi kendimiz
      sene 500 milyon seviyesindeyken,  yakalayabiliriz. Türkiye’nin oldukça  üretebilirsek mutlaka başarırız. Bunun
      bu yıl 550-600 milyon dolara çıktı.  sağlam bir tekstil altyapısı ve birikimi  yanı sıra tekstilin tüm kollarının bir çatı
      Bu tamamıyla Türk tekstil makine- mevcuttur. Dünya tekstil makineleri  altında toplanması gerekiyor. Bir irade
      cilerinin başarısıdır. 1998 yılında  pazarının ihracat hacmi, 25 milyar  altında tekstile yön vermeliyiz. Bu da
      16-20 milyon dolar civarında olan  dolar ile 28 milyar dolar arasındadır.  ancak Tekstil Bakanlığı kurulmasıyla
      ihracatımızı yirmi yıllık süreçte sürekli  Bunun da en büyük alıcıları Çin,  mümkün olabilir. Reel anlamda 28
      bir yükseliş ile 600 milyon dolar sevi- ABD ve Hindistan. Türkiye her yıl 2  milyar ihracat yapıp, bunun karşı-
      yesine getirdik.        milyar dolar tutarında tekstil makinesi  lığında 14 milyar dolar net ihracat
                      alımı yapan bir ülke olarak, çok iyi bir  fazlası veren bir sektörün bakanlığının
      2023 yılı hedefimiz 1 milyar  pazardır. Kendi pazarımızı düşünerek  olması gerektiğine inanıyorum.
      dolarlık ihracat. Sizce bu hedefi  yola çıkacak olursak, bahsettiğimiz
      tutturabilir hatta aşabilir miyiz? rakamları fazlasıyla aşarız. Burada  Tekstil makinelerinde ne tür stra-
      Türkiye bir tekstil ülkesidir. Gerçek  Hindistan örneğini çok iyi değerlen- tejiler izlemeliyiz?
      sanayi üretimi olarak yapabildiğimiz  dirmemiz gerekiyor. Hindistan son  Türkiye olarak, bu kadar büyük tekstil
      ve lokomotif olarak ekonomimizin ba- 10 yıl içerisinde tekstil sektöründe ve  yatırımımız, tekstil fakültelerimiz,
      şına koyabileceğimiz tek sektör teks- tekstil makinelerinde büyük bir atılım  yetişmiş elemanlarımız varken katma
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42