Page 34 - Tekstil Teknoloji
P. 34

it is seen that Germany is our  increase of 9.7 %. Another positive  $ 512 million in 2016 is expected
          biggest technical textile market  development that supports this  to reach $ 600 million by the end
          with 9.3 %. Italy and the USA are  growth is that textile machines  of 2017. By 2023, the target was
          following Germany with 6.5 % and  become the second sector real- set at $ 1 billion.
          6 % respectively. Here we see that  izing the giant jump in the whole  The decrease in our imports par-
          our exports to the first 10 countries  machinery sector with this increase  allel to the increase in our textile
          constitutes half of the total cake,  approaching 10 %. When we look  machinery exports is another good
          which is a sign that a consistent  at the countries where we export  development. Our imports, which
          and stable growth will continue. mostly textile machines, we see  amounted to $ 2 billion in 2013
                         England, Germany and France re- and 2014, declined to $ 1.3 billion
          TURKISH TEXTILE MACHINERY   spectively. Bangladesh, Iran, Italy,  in 2015 with a sharp decline. Nev-
          SECTOR IS ALSO ON THE RISE!  Belgium, Egypt, Spain and Paki- ertheless, the sector still imports
          Another important wing of the  stan are behind these countries. 80 % of its machinery needs from
          textile sector is the textile machin- According to the latest figures, as  foreign countries. Again, according
          ery sector, which was the scene  of the end of 2016, total textile ma- to the TEMSAD report, although
          of beautiful developments in 2017.  chinery exports reached $ 512 mil- the export is limited to 20 % of im-
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          According to the report published  lion, which means that the steady  port in the textile machinery sector,
          by Temsad (Association of Textile  increase is continuing this year like  there is a potential of 5 times more
          Machinery and Accessories Man- previous years. Our total exports,  than our current exports. On the
          ufacturers) covering the first half  which were 326 million dollars in  other hand, when Turkey’s average
          of 2017, textile machinery exports  2013, were announced as 390 and  export is around 1.6 dollars per
          reached 238 million dollars in the  424 million dollars respectively in  kilo, this value rises to 5.9 dollars
          first 6 months of this year with an  the following years. Total exports of  in the textile industry.
     32        32                                        ise 1 milyar dolar olarak konulmuş
            Temsad tarafından yayımlanan ve 2017 yılının      durumda.
          ilk yarısını kapsayan rapora göre, tekstil makineler     Tekstil makineleri ihracatımızda artışa
          ihracatımız bu yılın ilk 6 aylık döneminde %9.7       paralel ithalatımızdaki azalma da bir
          seviyesinde bir yükselişle 238 milyon dolara erişti.     diğer güzel gelişme. 2013 ve 2014
          Ve Aksesuar Sanayicileri Derneği) ta- ise Bangladeş, İran, İtalya, Belçika,  yıllarında 2 milyar dolar seviyesinde
          rafından yayımlanan ve 2017 yılının ilk  Mısır, İspanya ve Pakistan geliyor. şekillenen ithalatımız 2015 yılında
          yarısını kapsayan rapora göre, tekstil  Yine son verilere göre, 2016 yılı  keskin bir düşüşle 1.3 milyar dolara
          makineler ihracatımız bu yılın ilk 6 ay- sonu itibarı ile toplam tekstil maki- geriledi. Bununla birlikte sektör halen
          lık döneminde %9,7 seviyesinde bir  neleri ihracatımız 512 milyon dolara  makine ihtiyacının %80’ini dış ülke-
          yükselişle 238 milyon dolara erişti.  erişmiş durumda ki bu da her sene  lerden karşılıyor.
          Bu büyümeyi destekleyen bir diğer  süren istikrarlı artışın devam ediyor  Yine TEMSAD raporuna göre tekstil
          olumlu gelişme de, %10’a yaklaşan  oluşu anlamına geliyor. 2013 yılında  makine sektöründe, ithalatın ihracatı
          bu artışıyla tekstil makinelerinin tüm  326 milyon dolar olan toplam ihraca- karşılama oranı %20 ile sınırlı olsa
          makine sektörü içerisinde en büyük  tımız takip eden yıllarda ise sırasıyla  da, kendi pazarımızda mevcut
          sıçramayı gerçekleştiren ikinci sektör  390 ve 424 milyon dolar olarak  ihracatımızın 5 katı bir potansiyel
          oluşu.            açıklanmıştı.         mevcut. Diğer taraftan bunu des-
          En çok tekstil makinesi ihraç ettiği- 2016’daki 512 milyon dolarlık  tekler biçimde Türkiye’nin kilo başına
          miz ülkelere baktığımızda ise sıra- toplam ihracatın 2017 yılı sonu itibarı  ortalama ihracatı 1,6 dolarken tekstil
          sıyla İngiltere, Almanya ve Fransa’yı  ile de 600 milyon doları yakalaması  sektöründe bu değer 5,9 dolar
          görüyoruz. Bu ülkelerin gerisinde  bekleniyor. 2023 yılı itibarı ile hedef  düzeyine yükseliyor.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39