Page 33 - Tekstil Teknoloji
P. 33

China, Italy and USA, respectively.  nonwoven group. Total exports in  this yarn. Glass fiber and prod-
      These four countries also cover  the nonwoven group, which alone  ucts made from this fiber, twine,
      nearly half of our total fiber exports. accounted for 30.9 % of technical  rope, hawser and cord group with
                      textiles with an annual growth of  cleaning cloth made from technical
      TECHNICAL TEXTILES AND     10.4 %, has reached $ 437 million. textile are also on the rise. Like-
      NONWOVEN            When we look at the sub-branches  wise, fishing nets and other similar
      Technical textiles, which have a  that promise great potential for  nets that are growing at around
      share of 13.5 % in total textile  next years with the growth and  100 %, are among those that show
      exports with an increase of about  take place in the technical textiles  some promise in technical textiles
      5 %, continue to increase a little  product group, the first products  although they are only at the level
      more each year. The largest slice of  are the high strength yarn and the  of 1 %.
      the technical textiles belongs to the  textile goods that are woven from  On a country-based point of view,  31 ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION      tekstiller içerisinde en büyük kol ise  mensucat ürünleri çıkıyor. Cam lifi  ya’yı sırasıyla %6,5 ve %6 ile İtalya ve  31
      açık ara nonwoven grubuna ait. Yıl  ve bu liften yapılan mamüller, sicim,  ABD izliyor. Burada da ilk 10 ülkeye
      bazlı %10,4 seviyesinde bir büyüme  ip, halat ve kordon grubu ile teknik  gerçekleştirdiğimiz ihracatın genel
      ile teknik tekstillerin %30,9’unu tek  tekstilden yapılan temizlik bezleri de  pastanın yarısını oluşturduğunu gö-
      başına karşılayan nonwoven grubun- yükselişte. Keza her ne kadar henüz  rüyoruz ki bu da tutarlı ve istikrarlı bir
      da gerçekleştirilen toplam ihracat 437  sadece %1 bandında yer alıyor olsa  büyümenin sürdürüleceğinin işareti.
      milyon dolara erişmiş durumda. da yaklaşık %100’lük bir büyüme ser-
      Teknik tekstiller ürün grubunda yer  gileyen balık ağları ve benzeri diğer  TÜRK TEKSTİL MAKİNELERİ
      alan ve gerçekleştirdikleri büyüme ile  ağlar da teknik tekstiller içerisinde  SEKTÖRÜ DE YÜKSELİŞTE!
      gelecek yıllar için büyük potansiyel  umut vaat edenler arasında. Tekstil sektörünün bir diğer önemli
      vaat eden alt kollara baktığımızda ise  Ülke bazında bakıldığında ise en  kanadı olan tekstil makineleri sektörü
      karşımıza ilk sırada yüksek muka- büyük teknik tekstil pazarımızın %9.3  de 2017 yılında güzel gelişmelere
      vemetli iplik ve bu iplikten dokunan  ile Almanya olduğu görülüyor. Alman- sahne oldu. TEMSAD (Tekstil Makina
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38