Page 32 - Tekstil Teknoloji
P. 32

tremely significant detail.  cake. When we look at the coun- garia, Germany and the United
          Home textiles (16.1%), knitted  try-based exports of the product  States are among the first three
          fabrics (15.6%), and technical  groups, it is seen that the most  of the home textile exports. In the
          textiles (13.5%) are behind the  important markets in the weaving  knitted fabric group, the ranking
          weaving and yarn product groups.  fabric group are Italy, Bulgaria  is Bulgaria, Italy and Romania
          With a growth rate of 10.9 %, the  and Germany respectively. Italy is  respectively. The most important
          fiber-based group, which achieved  the most important market again  importers of the fiber product
          the biggest development of the  in the yarn group. It is followed  group with which we experience
          year, owns a slice of 6 % in total  by England and Belgium. Bul- the biggest growth are the Iran,


     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION

     30        30
          ve teknik tekstiller (%13,5) geliyor.  en önemli pazarken ardından İngiltere  elyaf ihracatımızın da yaklaşık yarısını
          %10,9 seviyesinde bir büyüme ile yıl  ve Belçika geliyor. Ev tekstili ihraca- karşılıyor.
          bazlı en büyük gelişmenin yaşandığı  tının ilk üç sırasında ise Bulgaristan,
          elyaf grubu ise toplam pastada %6’lık  Almanya ve ABD yer alıyor. Örme  TEKNİK TEKSTİLLER VE
          bir dilimin sahibi.      Kumaş grubunda ise sıralama Bul- NONWOVEN
          Ürün gruplarının, ülke bazlı ihracatına  garistan, İtalya ve Romanya şeklinde.  Yaklaşık %5 seviyesinde artış ile
          bakıldığında ise Dokuma Kumaş gru- En büyük büyümeyi yaşadığımız elyaf  toplam tekstil ihracatımız içerisinde
          bunda en önemli pazarların sırasıyla  ürün grubunun en önemli alıcıları  %13,5’luk paya sahip olan teknik
          İtalya, Bulgaristan ve Almanya olduğu  ise sırasıyla İran, Çin, İtalya ve ABD.  tekstiller her geçen yıl biraz daha
          görülüyor. İplik grubunda yine İtalya  Bu dört ülke aynı zamanda toplam  büyümeye devam ediyor. Teknik
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37