Page 30 - Tekstil Teknoloji
P. 30

countries in the January-November  countries achieved a remarkable  of 8.8 % and 8.5 % respectively.
          period of 2017 reached 4.9 billion  growth of 12.9 %, constituting a slice  Bulgaria is immediately behind these
          dollars with a 1.3 % annual increase,  of 8.3 % from the total cake. two countries with an annual record
          accounting for 53.2 % of total textile           increase of 5.7 % with the growth rate
          exports alone. In the second place,  FIRST ITALY IMMEDIATELY  of 6.6 % and the United States ranked
          Middle Eastern countries came with  FOLLOWED BY GERMANY  fourth has a share of 5.8 % with the
          11.9 % share in total exports, followed  When viewed in country-based  growth rate of 4.4 %. Iran ranked fifth
          by African countries with 9 %. Another  perspective, Italy and Germany are  is with the rate of 4.5 %. The fact that
          important information is the fact that  the first two of Turkey’s most impor- the top 10 countries in the textile
          exports to the former Eastern Bloc  tant textile export market with rates  exports constitutes 50.5 % of our
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION

     28        28          tekstil ihracatımızın %53,2’sini tek ba- sergileyerek toplam pastadan %8.3  %8,5’luk oranları ile İtalya ve Alman-
          şına karşıladı. İkinci sırada toplam ih- oranında bir dilim elde etmesi.  ya. Bu iki ülkenin hemen gerisinde
          racatımız içerisinde %11,9’luk payı ile           yıl bazlı %5,7’lik rekor büyüme ile
          Ortadoğu Ülkeleri gelirken, Ortado- ÖNCE İTALYA HEMEN ARDINDAN  %6,6’ya ulaşan Bulgaristan gelirken,
          ğu’yu %9 ile Afrika Ülkeleri izledi. Bir  ALMANYA     dördüncü sırada ise %4,4 oranında
          diğer önemli bilgi ise Eski Doğu Bloku  Ülke bazında bakıldığında ise,  büyümeyle %5.8’lik paya sahip olan
          ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatın  Türkiye’nin en önemli ilk iki tekstil  ABD yer alıyor. Beşinci sırada ise
          %12,9 gibi kayda değer bir büyüme  ihracatı pazarı sırasıyla %8,8 ve  %4,5 ile İran var. Tekstil ihracatında ilk
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35