Page 29 - Tekstil Teknoloji
P. 29

of 2.5 % in the 11 months of the  The biggest increase in propor- $ 906 million of textile exports in
       year. Textile exports, which entered  tional point of view was realized in  November.
       into the year of 2017 with an in- July with 17.9 % while the biggest
       crease of 2.3 %, were able to grow  growth in numerical terms was  THE MOST IMPORTANT
       in all months compared to the  achieved in March and October  MARKET IS THE EU COUNTRIES
       same months of the previous year,  with exports of 930 and 924 million  Also in 2017, as in previous years,
       except for the small decreases in  dollars respectively. Likewise,  the EU countries has continued to
       April and June when these values  we accomplished to exceed the  be the number one textile market
       were evaluated on a monthly basis.  amount of 900 million dollars with  of Turkey. Total exports to the EU  27 ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION       değerinde kaydedildi. 2017’ye %2.3  ile Temmuz ayında gerçekleşirken,  EN ÖNEMLİ PAZAR AB ÜLKELERİ 27
       seviyesinde bir artışla giren tekstil  rakamsal açıdan en büyük büyüme  2017 yılında da, önceki yıllarda oldu-
       ihracatı, ay bazlı değerlendirildiğinde  ise sırasıyla 930 ve 924 milyon dolar- ğu gibi, AB ülkeleri Türkiye’nin bir nu-
       ise Nisan ve Haziran aylarındaki kü- lık ihracat ile Mart ve Ekim aylarında  maralı tekstil pazarı olmayı sürdürdü.
       çük gerilemeler haricinde tüm aylarda  yaşandı. Keza Kasım ayında da  AB ülkelerine gerçekleştirilen 2017 yılı
       bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla  906 milyon dolarlık tekstil ihracatı ile  Ocak - Kasım dönemi toplam ihracatı
       büyümeyi başardı.       900 milyon doları geride bırakmayı  yıl bazlı %1, 3 seviyesinde bir artış
       Oransal açıdan en büyük artış %17,9  başardık.       ile 4,9 milyar dolara erişerek toplam
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34