Page 26 - Tekstil Teknoloji
P. 26

The Heart of Hosiery Sector Beat at


          ‘Lycra Moves Istanbul IV’ Seminar
                 ®


          Invista, one of the world’s largest integrated producers of polymers and fibres, primarily for
          nylon, spandex and polyester applications, informed the leading companies of the hosiery
          sector about the trend of the year 2018-2019 within the ‘Lycra Moves Istanbul IV’ seminar.
                                        ®
          The event, which specially designed ho- two seperate sections; namely fashion  ‘color’ as the lead actress.
          siery collection using specialized fibers  trends and technical specifications to  • The Considerate Consumer: This
          such as Lycra , Coolmax , Thermo- the participants.    trend focuses on how product devel-
                   ®
               ®
          lite  has been introduced, featured a  Trends prepared for 2018-2019 fall into  opment could be done considering the
           ®
          higher turnout this year compared to  six main headings:  environmental concerns.
          previous occasions.      • Self Improvement: This trend focuses  • Flex Denim: A trend focusing on how
          Prepared by Amsterdam-based design  on how the socks we wear boost our  established concepts such as denim
          agency Stijlinstituut; the new season  confidence in our bodies and contribute could adapt to future.
          trends and innovation efforts were pre- to our feeling good. • Serious Sports: This trend is
          sented by INVISTA Europe, Middle East • Comfort Seekers: This is about perfor- about satisfying those who do not
          and Africa Hosiery Marketing Manager  mance-oriented clothing-meets-fashion find only looking sportive and active
          Jane Gwyther and Invista Turkey Office and the factors affecting this meeting. enough and would like to really
          representative Fatma Ozhan under  • Perfect Hue: This trend is featuring  compete and win.
      GÜNDEM NEWS 24
     24
          Çorap Sektörünün Kalbi ‘Lycra
                                                ®

          Moves Istanbul IV’ Semineri’nde Attı          Başta naylon, elastan ve polyester uygulamaları olmak üzere, dünyanın en büyük
          entegre polimer ve elyaf üreticilerinden olan Invista, ‘Lycra® Moves İstanbul IV’ semineri
          dahilinde, çorap sektörünün öncü firmalarına, 2018-2019 yılı trendleri ile ilgili bilgi verdi.

          Lycra , Coolmax , Thermolite el- uygulamaları olarak iki aşamalı olarak  • Perfect Hue: Bu trend ‘renk’in başrol-
                ®
            ®
                     ®
          yafları kullanarak özel olarak hazırladığı  aktarıldı.    de olduğu bir trend.
          çorap koleksiyonunun tanıtıldığı etkinlik  2018-2019 yılı için tasarlanan trendler  • The Considerate Consumer: Bu
          önceki dönemlere göre daha çok sayı- altı ana başlık altında toplanıyor: trendde, ürün geliştirme çalışmalarının
          da katılımcıya ev sahipliği yaptı. • Self Improvement: Bu trendde,  çevresel kaygılar dikkate alınarak nasıl
          Amsterdam’da bulunan tasarım ajansı giyilen çorapların vücudumuza olan  yapılabileceğine odaklanıldı.
          Stijlinstituut tarafından hazırlanan yeni  güvenimizi artırıp kendimizi daha iyi  • Flex Denim: Denim gibi yer etmiş
          dönem trendler ve inovasyon çalış- hissetmemize nasıl katkı sağlayabilece- konseptlerin geleceğe nasıl uyum sağ-
          maları, INVISTA Avrupa, Orta Doğu ve  ğine odaklanıldı.   layabileceği üzerinde durulan bir trend.
          Afrika Çorap Pazarlama Müdürü Jane  • Comfort Seekers: Burada perfor- • Serious Sports: Bu trend sporcu ve
          Gwyther ile INVISTA Türkiye ofisin- mans odaklı giyimin modayla bir araya  aktif görünmekle yetinmeyip gerçek-
          den Fatma Ozhan tarafından sektör  gelmesi ve bu birleşime yön veren  ten yarışmak ve kazanmak isteyenleri
          katılımcılarına moda akımları ve teknik  etkenler incelenildi.  memnun etmeyi hedefliyor.
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31