Page 24 - Tekstil Teknoloji
P. 24

Konica Minolta Keeps its Seat at


          the Top of the ‘Climate A’ List!          Konica Minolta has been awarded a global leadership position on the Climate A List by
          CDP, an international non-profit organization engaged in activities to realize a sustainable
          economy, for the fourth time, including the most recent two times in 2016 and 2017.

          The Climate A List comprises companies  Business Solutions Europe International  for current and future generations is at
          that have been recognized as global  Marketing Department, stated that ‘within the heart of the company philosophy.
          leaders for their actions and strategies in  the ‘Eco Vision 2050’ program, they were As Konica Minolta, we aim to reduce
          response to climate change. Of more than able to achieve their reduced CO2 emis- the environmental impact of all business
          6,200 companies around the world that  sions target for 2016 with 49% instead  processes such as product development,
          were surveyed by CDP, 112 companies,  of the targeted 40%’ and continued as  procurement, production, distribution,
          including 13 Japanese companies, were  follows: ‘Creating a sustainable world  sales & service and collecting & recycling.’
          selected for the Climate A List this year.
          Konica Minolta considers that its inclusion
          on the Climate A List for the second
          consecutive year reflects continued high
          recognition of its response to climate
          change and disclosure of information on
      GÜNDEM NEWS 22 2030 and 80% in 2050 over the life of the
     22    the process.
          Konica Minolta is targeting to reduce
          CO2 emissions by 40% in 2016, 60% in
          product compared to the fiscal year 2005,
          under their long-term environmental vision
          ‘Eco Vision 2050’ which they put into
          practice in 2009.
          At the award ceremony, Olaf Lorenz,
          General Manager of Konica Minolta
          Konica Minolta, ‘İklim A’ Listesi’nin

          Zirvesindeki Yerini Koruyor!          Sürdürülebilir bir ekonomi gerçekleştirmek için faaliyet gösteren ve kar amacı
          gütmeyen uluslararası kuruluş CDP, İklim A Listesi’nde son iki yılı üst üste olmak üzere
          dördüncü kez Konica Minolta’yı küresel lider seçti.


          İklim A Listesi seçimleri, iklim değişik- Konica Minolta 2009 yılında hayata  Konica Minolta Business Solutions
          liğine karşı dünya genelinde eylem ve  geçirdiği, uzun vadeli çevrecilik vizyonu Europe Uluslararası Pazarlama Bölümü
          stratejileri ile tanınan küresel liderler  olan ‘Eco Vision 2050’ programı dâ- Genel Müdürü Olaf Lorenz sözlerinin
          arasından gerçekleştiriliyor. Bu yılki İklim hilinde, CO emisyonlarını -2005 mali  devamında şunları ifade etti:
                             2
          A Listesi’ne, 6.200’den fazla şirket  yılıyla karşılaştırıldığında- ürün ömrü  “Mevcut ve gelecek kuşaklar için
          içerisinde 13’ü Japon olmak üzere  boyunca 2016’da %40, 2030’da %60, sürdürülebilir bir dünya yaratmak şirket
          112 firma seçildi. Konica Minolta, İklim  2050 yılında ise %80 oranlarında olmak felsefemizin merkezinde yer alıyor.
          A Listesi’nde ikinci kez üst üste lider  üzere azaltma hedefi belirledi. Konica Minolta olarak, ürün geliştirme,
          seçilmesini, iklim değişikliğine karşı  Ödül töreninde yaptığı açıklamada,  satın alma, üretim, dağıtım, satış &
          aldığı önlemlere ve bu sürece ilişkin  ‘Eco Vision 2050’ programında belirle- servis ve toplama & geri dönüşüm gibi
          bilgileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla  dikleri 2016 hedeflerini %49 daha dü- tüm iş süreçlerindeki çevresel etkiyi
          paylaşmasına bağlıyor.     şük CO emisyonu ile aştıklarını belirten azaltmayı hedefliyoruz.”
                            2
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29