Page 20 - Tekstil Teknoloji
P. 20

to revolutionary innovations in tech- about the production technique  flexibility. Turkey is the world’s third
          nic textile with our high technology  and said that, under the concept  importer of cotton and as you all
          based substation and wide product  of Industry 4.0, from raw materials  know cotton is the most important
          range. But first of all, we are giving  to the final fabrics all the process  raw material in ready-to-wear and
          priority to human health and protec- is performing uninterruptedly and  textile production. Our production
          tion of the nature while developing  untouched by human hands and fol- is about 750 - 800 thousand tons
          technologies. Our long-lasting mi- lowing by the cameras and comput- while our need is 1.4 million tons. So
          crofilament fabrics that we produce  er channel. Göğüş emphasized that  we have to import half of it. This sit-
          without using binding chemicals  this system offers great advantages  uation costs us close to $ 2.5 billion
          or PVC offer a great contribution  compared to conventional textile  dollars. Textile sector has strategic
          to reducing carbon footprint and  production:        priority for Turkey so we have to find
          environmental pollution.’   ‘In conventional production, the  alternatives to cotton in ready-to-
                         transition from yarn to fabric can  wear and textiles. Just at this point,
          WE HAVE TO FIND ALTERNATIVE  last from a couple of hours to a few  nonwoven fabric offers an important
          SOLUTIONS TO COTTON!     days, but in Madaline, it takes just  opportunity for our entrepreneurs
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          Another important name in the  3-4 minutes from the raw material  with its structure suitable for human
          meeting was Mogul CEO Serkan  to the fabric wrap, which means  health, cost advantage, ease of
          Göğüş. He firstly gave information  an incredible speed, efficiency and  supply and application.’

     18        18          Mogul Chairman Enver Kayalı and Mogul CEO Serkan Göğüş also made presentations during the event.
          Etkinlik dahilinde Mogul Yönetim Kurulu Başkanı Enver Kayalı ile Mogul CEO’su Serkan Göğüş de sunum gerçekleştirdi.

          kimyasallar ya da PVC kullanmadan  de, hattın ilk çalışması dışında hiç el  dayız. Hazır giyim ve tekstil üretiminde
          ürettiğimiz uzun dayanımlı mikrofila- değmeden kesintisiz gerçekleştiğini ve  en önemli hammaddelerden birisi olan
          ment kumaşlarımız bu sayede karbon  tüm süreç ve ürün kalitesinin kamera ve  pamuğun yarısını ithal ediyoruz. Çünkü
          ayak izinin ve çevresel kirliliğin azaltılma- bilgisayar kanalıyla takip edildiğini söy- ihtiyacımız 1,4 milyon tonken üretimimiz
          sına büyük katkı sunuyor.’  lerken, konvansiyonel tekstil üretimine  750 – 800 bin ton seviyesinde. Haliyle
                         kıyasla çok büyük avantajlar sunduğunu  aradaki farkı yurt dışından karşılıyoruz ki
          PAMUĞA ALTERNATİF       vurguladı:           bize 2,5 milyar dolara yakın dövize mal
          ÇÖZÜMLER BULMAK        ‘Geleneksel üretimde, iplikten kumaşa  oluyor. Ülkemizin stratejik öneme sahip
          ZORUNDAYIZ!          geçiş birkaç saatten birkaç güne kadar  sektörleri olan hazır giyim ve tekstil için
          Toplantıda konuşan bir diğer önemli  uzayabiliyorken Madaline’da hammadde  pamuğa alternatif çözümler bulmak
          isim de Mogul CEO’su Serkan Göğüş  çıkışından kumaş sarımına sadece 3-4  zorundayız. Nonwowen kumaş işte tam
          idi. İlk olarak üretim tekniği hakkında bil- dakika içinde geçiliyor ki bu da inanılmaz  da bu noktada insan sağlığına uygun
          gi veren Göğüş, hammadde girişinden  bir hız, verimlilik ve esneklik demek.  yapısı, maliyet avantajı, tedarik ve uygu-
          kumaş çıkışına kadar olan tüm sürecin,  Türkiye olarak hali hazırda dünyanın  lama kolaylığı ile girişimcilerimize önemli
          ‘Endüstri 4.0’ konseptine uygun biçim- üçüncü pamuk ithalatçısı konumun- bir fırsat sunuyor.’
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25