Page 19 - Tekstil Teknoloji
P. 19

in Lüleburgaz, the second plant in  insulation, good moisture manage- • People, especially allergy suffer-
      the world after Germany in the field  ment, is a wind barrier and with UV  ers, are protected from microscopic
      of patented microfilament produc- absorption capability it is beneficial  organisms such as dust mites
      tion, was recently launched.  for apparel, workwear and military  and their secretions with Madaline
      Some of the highlights of the new  wear. The combination of features  bedding encasings. It contains,
      microfilament fabric developed  is not found in other nonwovens or  within the encasing, any microscop-
      under Mogul’s Madaline branda re  classical textiles.    ic particles and prevents further
      as follows:          • Madaline is a natural barrier  infestation of the bed.
      • Has a dense web enabling it to  against bacteria and microscopic  • This product economizes sound
      provide good barrier and filtration  particles therefore its application  insulation in vehicles and buildings
      properties. The entanglement of  includes antiallergic products and  by way of lower material cost and
      very fine microfilaments provides  medical use. Also, its high-tech  time savings.
      extensive surface area and the mi- cleaning performance matches the  Mogul Deputy Chairman C. Enver
      cro-channels allow the fabric to be  hygienic cleaning requirements of  Kayali stated at the press confer-
      absorbent, breathable and capable  operating rooms, intensive care  ence they held:
      of transporting perspiration away  units and other areas of a hospital. ‘Today, as Mogul, we have succeed
      from the skin.                           to become the only com-
      • It is durable and has                      pany in Turkey and one of
      long-life therefore it is cost                   the two companies in world
      effective and creates value.                    in the field of hybrid based
      • Being lighter and quicker                    production with an invest-
      to dry than conventional                      ment of $ 75 million. In the
      fabrics, it allows savings                     full sense of the word, we
      in water, detergent and                      are a global player.        ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
      energy.                              We have signed –and    17
      • It has good thermal                       keeping on signing- under    17
      da Almanya’nın ardından                      nüfuz etmesini engelliyor.
      dünyadaki ikinci tesis olma                    • Üst seviye yalıtımı saye-
      özelliğini taşıyan Lülebur-                    sinde otomobillerin, binaların
      gaz’daki üretim üssünü                       vb. ses izolasyonunda hem
      kısa bir süre önce faaliyete                    ciddi bir maliyet hem de
      geçiren Mogul’un Madaline  Celalettin Enver KAYALI        zaman avantajı kazandırıyor.
                  Deputy Chairman of the Board / Yönetim Kurulu Başkanı
      markası altında geliştirdiği                    Mogul Yönetim Kurulu Baş-
      yeni mikrofilament kumaşın   UV koruma özelliğine sahip olması,  kan Vekili C. Enver Kayalı,
      öne çıkan bazı özellikleri şunlar: moda endüstrisinden, askeri ünifor- düzenledikleri basın toplantısında
      • Yoğun yapısı sayesinde çok iyi bir  ma üretimine kadar mevcut nonwo- şunları ifade etti:
      bariyer ve filtreleme imkânı sunuyor.  ven kumaşlardan elde edilemeyen  ‘Bugün Mogul olarak, 75 milyon
      Saç telinin 100’de 1’i inceliğindeki  çok kritik önemde avantajlar sunuyor.  dolarlık yatırımla hibrit teknolojiyi kul-
      mikrofilamentler çok emici olmaları- • Ek uygulamalar ile antibakteriyel  lanarak üretim yapan Türkiye’de tek,
      nın yanı sıra nefes alma ve ter atma  ve antialerjen özellik kazandırılabil- dünyada ise iki şirketten birisi olmayı
      avantajına da sahip.      diğinden, yüksek teknolojiye dayalı  başardık. Gerçek manada küresel bir
      • Konvansiyonel kumaşlardan daha  temizlik bezleri, özel hijyen gerektiren  oyuncuyuz. Yüksek teknolojiye dayalı
      hafif olması ve daha hızlı kuruması  ameliyathane ve yoğun bakım ünite- alt yapımız ve geniş ürün yelpazemiz
      sayesinde önemli miktarda su, enerji  leri, genel hasta odalarının temizliği  ile teknik tekstilde devrim niteliğinde
      ve deterjan tasarrufu sağlıyor. Bu  vb alanlara yönelik katma değeri ile  yeniliklere imza attık ve atmaya da
      performans odaklılığının yanı sıra,  tıp dünyasına yönelik farklı açılımlar  devam ediyoruz. Ama her şeyden
      dayanıklığı ve uzun kullanım ömrü sa- sağlıyor.       önce teknolojiyi geliştirirken önce-
      yesinde de ekonomik değer yaratıyor. • Ev akarı olarak bilinen mite’lar için  liğimizi insan sağlığına ve doğanın
      • Çok iyi ısı yalıtımı, rüzgâr direnci ve  bariyer görevi görüyor ve yataklara  korunmasına veriyoruz. Bağlayıcı
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24