Page 15 - Tekstil Teknoloji
P. 15

an additional polyester yarn capacity  line. Çalışkan said: Middle East and Africa region, gave
      of 7 thousand tons with an additional  ‘Kordsa’s strong growth momentum  detailed information about the capacity
         2
      3,500 m area in the current facility by  continues.    increase as well as expansion in product
      2018.             In 2017, we have globally adopted  range:
      Cenk Alper, Sabancı Holding Industry  important investment decisions and  ‘As Kordsa, we distinguish in the
      Group President, emphasized Kordsa’s  strong business partnerships while  construction reinforcement market with
      success as the only global brand of the  reinforcing our success with domestic  easy-to-use products that provides
      Group and its leadership in innovation in  and international awards. We are proud  durability and high performance. Now,
      his speech at the groundbreaking cere- to globally represent both our compa- we expand our product range with the
      mony. Alper said: ‘We proudly witness  ny and Sabancı Group as well as our  investment of ‘polypropylene mono-
      the global success of Kordsa, one of the  country. In 2016, we announced our  filament’, which is a new type of our
      major ambassadors of the Sabancı’s vi- USD 30 million investment of additional  synthetic fiber reinforcement product,
      sion. Kordsa’s success story has started  capacity in our facilities in Turkey and  Kratos. Following its launch in 2018, this
      44 years ago in İzmit and today, Kordsa  Indonesia. With the new line in our  product will offer both sustainable high
      has turned into a world leader. Kordsa  İzmit plant, we will be able to meet the  performance for our customers with its
      reinforces 1 out of every 3 automobile  growing demand faster and more effi- durable characteristic as well as cost
      tires and 2 out of every 3 aircraft tires  ciently. I am glad to share with you that  advantage compared to its bench-
      manufactured globally. To maintain our  our new polyester yarn line in Indonesia  marks in the market. We will provide
      technology leadership and move it even  is operational now. We increased the  this efficient and durable fiber reinforce-
      further, our smart investments continue  polyester yarn capacity in this facility by  ment material both in Turkey and the
      without slowing down. In the fast-paced  7 thousand tons. This investment will  European market. Kratos adds value
      digital world, Kordsa will strengthen its  strengthen our position in the Asia-Pacif- to the tunnel and infrastructure projects
      presence day by day with its innovative  ic market that we have been operating  as well as provides cost advantage,
      technologies and continue to reinforce  since 2007. With our intensive R&D  which differentiates Kratos from its
                                                          GÜNDEM NEWS 13
      life. I wholeheartedly believe in it.’ efforts and open innovation mindset,  competitors. This is a new product that
      Kordsa CEO Ali Çalışkan expressed his  we will continue to invest in developing  excites us with all these features. We will
      gratitude in capacity increase and also  innovative, value-added products that  continue to reinforce the world with our
      shared the good news that they would  globally shape the industry.’ technology and products that change
      also continue to expand their product  Kadir Toplu, Kordsa’s COO for Europe,  the rules of the game.’ 13
      ve inovasyon liderliğine vurgu yaptı. Alper  Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı ödüllerle  le ilgili detaylı bilgi verdi: ‘Kordsa olarak,
      şunları dile getirdi: ‘Sabancı vizyonunun  başarılarımızı taçlandırdık. Hem şirketimi- 2014 yılında girdiğimiz inşaat güçlendir-
      en önemli temsilcilerinden olan Kord- zin hem Sabancı Topluluğumuzun hem  me alanında kullanımı kolay, uzun süreli
      sa’nın küresel başarılarını gururla izliyoruz.  de ülkemizin adını dünyaya duyurmak- dayanım sağlayan ve yüksek performans
      Hikâyesi İzmit’te 44 yıl önce başlayan  tan dolayı çok gururluyuz. 2016 yılında  avantajı sunan ürünler ile pazarda rakip-
      Kordsa, bugün bir dünya devine dönüş- Türkiye ve Endonezya’daki tesislerimizde  lerimizden farklılaşıyoruz. Şimdi, pazara
      müş durumda. Dünya’da üretilen her 3  30 milyon ABD dolarlık ek kapasite  sunduğumuz farklı bir ürün olan sentetik
      otomobil lastiğinden 1’ini ve her 3 uçak  yatırımı yapılacağını duyurmuştuk. İzmit  fiber donatımız Kratos’un yeni bir çeşidi
      lastiğinden 2’sini Kordsa güçlendiriyor. Bu  fabrikamızdaki yeni tesisle artan talebe  olarak ‘polipropilen monofilament’ yatırı-
      konumu korumak, daha da ileri taşımak  daha hızlı ve daha etkin şekilde cevap  mımızla üretim çeşitliliğimizi genişletiyoruz.
      için hem kapasiteye yönelik, hem de  verebileceğiz. Endonezya’da ise yeni  2018’de pazara sunulacak bu ürün, güç-
      inovasyona yönelik akıllı yatırımlarımız hız  polyester iplik hattımızı devreye aldığımızı  lü karakteristik özellikleri ile müşterilerimiz
      kesmeden devam ediyor. Dijitalleşen  da sizinle paylaşmaktan büyük mutluluk  için hem sürdürülebilir yüksek performans
      dünyada Kordsa, inovasyonları ve ‘Hayatı  duyuyorum. Bu tesisimizde de polyester  sağlıyor hem de piyasadaki muadillerine
      Güçlendirme’ misyonuyla varlığını her  iplik kapasitesini 7 bin ton artırdık. Bu  göre maliyet avantajı sunuyor. Bu yüksek
      geçen gün daha da güçlendirecek.  yatırımımız, 2007 yılından bu yana faaliyet  dayanımlı ve verimli sentetik fiber donatıyı,
      Buna inancım tam.’ Kordsa CEO’su Ali  gösterdiğimiz Asya-Pasifik pazarındaki  hem Türkiye hem de Avrupa pazarına
      Çalışkan ise yaptığı konuşmada kapasite  gücümüzü pekiştirecek. Ar-Ge gücü- sunmayı hedefliyoruz. Kratos’un kendi
      artırımlarından duyduğu memnuniyeti  müz ve açık inovasyon anlayışımızdan  ürün yelpazesindeki diğer çeşitlerinden
      dile getirmenin yanı sıra ürün portföyü- aldığımız güçle dünya genelinde sektörü  farkı, özellikle tünel ve altyapı projelerinde
      nü de geliştirmeye devam ettiklerinin  değiştiren, yenilikçi, katma değerli ürünler  katma değer sağlayacak bir ürün olması
      müjdesini verdi. Çalışkan konuşmasına  geliştirmek üzere yatırımlarımıza devam  ve maliyet avantajı sağlaması. Tüm bu
      şöyle devam etti: ‘Kordsa olarak güçlü  edeceğiz.’Kordsa’nın Avrupa, Ortadoğu,  özellikleriyle hepimizi çok heyecanlandıran
      büyüme ivmemizi sürdürüyoruz. 2017  Afrika bölgesinden sorumlu Genel Müdür  bir ürün. Oyunun kurallarını değiştiren
      yılında global çapta, önemli büyüme  Yardımcısı Kadir Toplu ise kapasite  teknoloji ve ürünlerimizle dünyayı güçlen-
      kararlarına ve dev iş birliklerine imza attık.  artırımının yanı sıra yapılan ürün çeşitliliğiy- dirmeye devam edeceğiz.’
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20