Page 12 - Tekstil Teknoloji
P. 12

First Italy Then Germany
          İTKİB has announced the export figures of Turkish textile and raw
          materials, covering the January-October period of 2017. According to the
          report, Turkey’s most important first three markets are Italy, Germany and
          Bulgaria respectively.

          When we look at the countries that  Exports of textiles and raw materials made in Italy
          stand out in the exports of Turkey’s  increased by 10.1% in October 2017 to approximately
          textile and raw materials in Janu- USD 74 million, while it increased by 3.9% in January-
          ary-October 2017, we see that the  October 2017 to USD 736 million.
          most important export market is Italy.
          Exports of textiles and raw materials  major exports market of textiles and  increased by 16.5% compared to
          made in Italy increased by 10.1% in  raw materials. Although exports to this  the same month of the previous year
          October 2017 to approximately USD  country declined by 11.0% in Octo- and amounted to USD 44 million. In
          74 million, while it increased by 3.9%  ber 2017 to about USD 59 million, it  January - October period, it increased
          in January-October 2017 to USD 736  rose by 7,2% to USD 556 million in  by 0.5% on a yearly basis and rose by
          million. Just behind Italy, Germany is  the 10-month period from January to  about USD 370 million. In October of
          coming. Exports of textiles and raw  October. In the fourth and fifth digit of  2017, the countries with the highest
          materials to Germany increased by  the list, respectively, the US and Iran  increase in textile and raw materials
      GÜNDEM NEWS 10 2.1% compared to the same period  and 5.3% in January-October of 2017  countries in January-October period
     10    18.4% in October 2017 to USD 87 mil- are located. Exports of textiles and raw exports were Germany and Iran with
                                         an increase of 18.4% and 16.5%, re-
                         materials made in the US increased
          lion and when January-October 2017
                                         spectively. Total textile exports to these
                         by 9.1% in October to USD 55 million,
          was taken as a whole, it increased by
                                         of 2017 increased by 2.1% and 0.5%
                         and recorded as USD 490 million.
          of the previous year and reached USD
                                         respectively.
                         Textile exports to Iran in October
          705 million. Bulgaria is Turkey’s third
          Önce İtalya Ardından Almanya          İTKİB, 2017 yılı Ocak – Ekim dönemi, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracat
          verilerini açıkladı. Yayımlanan rapora göre en önemli ilk üç pazarımız sırasıyla
          İtalya, Almanya ve Bulgaristan.


          2017 yılı Ocak – Ekim döneminde, Tür- kıyasla %2,1 oranında artarak 705  490 milyon dolar olarak kaydedilmiş.
          kiye tekstil ve hammaddeleri ihracatın- milyon dolara eriştiğini görüyoruz. İran’a ise Ekim ayında sektörümüz ihra-
          da öne çıkan ülkeler değerlendirildiğin- Tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda  catı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla
          de, en önemli ihracat pazarımız İtalya.  üçüncü önemli pazarımız ise Bulgaris- %16,5 oranında artarak 44 milyon
          İtalya’ya yapılan tekstil ve hammad- tan. Bu ülkeye ihracatımız her ne kadar dolar olarak gerçekleşmiş. İran’a
          deleri ihracatımız 2017 Ekim ayında  2017 yılının Ekim ayında %11,0 ora- sektörümüz ihracatı 2017 yılı Ocak -
          %10,1 oranında artışla yaklaşık 74  nında gerileyerek yaklaşık 59 milyon  Ekim döneminde ise 2016 yılının aynı
          milyon dolar değerinde gerçekleşirken  dolara düşse de Ocak-Ekim arası 10  dönemine kıyasla %0,5 oranında ar-
          2017 yılı Ocak – Ekim döneminde ise  aylık süreçte %7,2 oranında artışla 556 tarak yaklaşık 370 milyon dolar olarak
          ihracatımız %3,9 oranında artarak 736  milyon dolara çıkmış. gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ekim ayında
          milyon dolar değerinde kaydedilmiş. Listenin dördüncü ve beşinci basa- tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda
          İtalya’yı takiben ise Almanya geliyor.  mağında ise sırasıyla ABD ve İran  ilk on ülke arasında ihracatımızın en
          Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri  yer alıyor. ABD’ye yapılan tekstil ve  fazla yükseldiği ülkeler, %18,4 oranın-
          ihracatımız 2017 Ekim ayında %18,4  hammaddeleri ihracatımız Ekim ayında  da artışla Almanya ve %16,5 oranında
          oranında artarak 87 milyon dolar değe- %9,1 oranında artarak yaklaşık 55 mil- artışla İran olmuş. Bu ülkelere 2017 yılı
          rinde gerçekleşirken, 2017 yılı Ocak  yon dolar değerinde gerçekleşmişken  Ocak – Ekim döneminde ise ihracatı-
          – Ekim dönemi bütün olarak alındığın- 2017 yılı Ocak – Ekim döneminde ise  mız sırasıyla %2,1 ve %0,5 oranında
          da ise bir önceki yılın aynı dönemine  ihracatımız %5,3 oranında artmış ve  artış göstermiş.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17