Page 11 - Tekstil Teknoloji
P. 11

• Increasing demand for nonwo-
         Again in 2016 the EU countries where most of the    ven textiles
      textile products are exported were Germany, England,     • Increase in demand for environ-
      Spain and France respectively but in 2017 Bulgaria      ment friendly fibers
      passed France and Spain and settled in 3rd place.

      that import the most textile prod- share in this sector where price  TURKEY TEXTILE EXPORTS
      ucts globally are ranked as EU,  competition is already intense. In 2016, when Turkey exported
      USA, China, Vietnam and Japan.  According to estimates by global  142 billion dollars including all
      Turkey is in the ninth place of this  industry analysts, the global  sectors, the share of the textile
      list with $ 6 billion.     market for textile machinery will  sector was 6.9%. Again in 2016
      The top five countries / regions  reach about 25 billion dollars.  the EU countries where most of
      that export the most textile  The highest demand will be for  the textile products are exported
      products on a global basis are  sophisticated machines that  were Germany, England, Spain
      China, EU, India, USA and Turkey  produce high-quality clothes.  and France respectively but in
      respectively. Turkey’s textile ex- From here, it is likely that the EU  2017 Bulgaria passed France and
      ports, which imports $ 6 billion of  textile machinery producers, led  Spain and settled in 3rd place.
      textiles, are worth $ 11 billion. by Germany and Italy, will gain a  The United States and Iran are
                      little more power against China  the other export-leading coun-
      MANUFACTURERS OF        next year.          tries those we have exported
      TEXTILE MACHINERY       The basic factors of dynamic  most, with an average of $ 500
      China, Germany, Italy, Switzer- growth in the textile machinery  million. More countries that have
      land, Japan and India are the  market are as follows:    come to the forefront of Turkey’s
                                                          GÜNDEM NEWS 9
      most important textile machinery  • Economic recovery after reces- textile exports in recent years
      exporters. These countries are  sion            are Poland, Kyrgyzstan, Jordan,
      improving their existing machines  • High dynamism in promising re- Czech Republic, Azerbaijan and  9
      and systems to increase their  gions, particularly in Asia-Pacific Tunisia.
      TÜRKİYE KÜRESEL TEKSTİL    Global endüstri analistlerinin  • Başta Asya-Pasifik olmak üzere,
      İHRACATINDA DÜNYA       öngörülerine göre, tekstil makine- gelecek vadeden bölgelerde yüksek
      BEŞİNCİSİ           leri için küresel pazar yaklaşık 25  hareketlilik
      Dünya genelinde en yüksek tekstil  milyar dolara ulaşacak. En yüksek  • Nonwoven tekstil sektörüne yöne-
      ürünleri ithalatı yapan ilk beş ülke  talep ise yüksek kalitede kıyafetler  lik artan talep
      ülke/bölge sırasıyla AB, ABD, Çin,  üreten sofistike makinelere yönelik  • Çevre dostu lifler için talep artışı
      Vietnam ve Japonya olarak sıralanı- gerçekleşecek. Buradan hareketle
      yor. Türkiye’de 6 milyar dolar ile bu  önümüzdeki yıl Almanya ile İtalya’nın  TÜRKİYE TEKSTİL İHRACATI
      listenin 9. sırasında yer alıyor.  sürücülüğünde yol alan AB tekstil  Türkiye’nin tüm sektörler dâhil 142
      Küresel çapta en yüksek tekstil  makineleri üreticilerinin Çin karşı- milyar dolar ihracat gerçekleştirdiği
      ürünleri ihracatı yapan ilk beş ülke/ sında biraz daha güç kazanması  2016 yılında, tekstil sektörünün payı
      bölge ise sırasıyla Çin, AB, Hindis- muhtemel görülüyor.  %6,9 oldu.
      tan, ABD ve Türkiye. Türkiye’nin 6  Tekstil makine pazarındaki dinamik  Yine bir önceki yıl Türkiye tekstil
      milyar dolar tekstil ürünü ithalatına  büyümenin temel faktörleri, reses- ürünlerinin en çok ihraç edildiği AB
      karşılık ihracatı ise 11 milyar dolar  yon sonrası ekonomik canlanmayı,  ülkeleri sırasıyla Almanya, İngiltere,
      seviyesinde.          dokunmamış tekstil ürününe yönelik  İspanya ve Fransa iken, 2017 yılında
                      artan talebi, gelecek vadeden bölge- Bulgaristan Fransa ve İspanya‘yı
      TEKSTİL MAKİNESİ ÜRETİCİLERİ  lerin taleplerini, özellikle Asya-Pasifik  geçerek 3. sıraya yerleşti. ABD ve
      Çin, Almanya, İtalya, İsviçre, Japon- seviyesini yükseltmeyi ve çevre dos- İran ortalama 500 milyon dolarlık
      ya ve Hindistan en önemli tekstil  tu lifler için talebin artmasını içeriyor. ihracat rakamları ile en çok ihracat
      makine ihracatçıları. Tekstil makine  Tekstil makineleri pazarındaki dina- yaptığımız diğer ülkeler. Son yıllarda
      üreticisi bu ülkeler, mevcut makine  mik büyümenin temel faktörleri şu  Türkiye’nin tekstil ihracat artışında
      ve sistemlerini geliştirerek zaten fiyat  şekilde sıralanıyor:  öne çıkan diğer ülkeler ise Polonya,
      rekabetinin yoğun olduğu bu sektör- • Resesyon sonrası ekonomik  Kırgızistan, Ürdün, Çek Cumhuriyeti,
      deki paylarını arttırmaya çalışıyorlar. canlanma      Azerbaycan, Tunus.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16