Page 10 - Tekstil Teknoloji
P. 10

Evaluation of Textile Sector in


          Turkey and the World in 2017          World Trade Organization (WTO) has published the World Trade Statistics
          Review 2017, covering the period of January-November 2017.

          The report, which is quite gratifying ducer and exporter of textiles.  India is the world’s second largest
          for Turkey, includes the following  China’s global slice is 35%. In  textile producer. At the same time,
          prominent details under the textile  other words, they cover a third of  the country is one of the most
          section:            the global textile export market  important cotton producers in the
          Globally, exports within the year  alone. European Union is following  world. Cotton production in India
          amounted to 284 billion dollars  China as the second largest textile  approached China with 6.4 million
          for textile products and 443 billion  exporter region in the world. The  metric tons. Turkey is ranked 7th
          dollars for ready-to-wear products. market value of the EU, which  in the world with 697,000 tons of
          On yearly basis, there is a decline  accounts for about 25% of the  cotton production.
          of 2.3% in textiles and 0.4% in  global market for textile exports, is
          ready-to-wear compared to the  65 billion dollars. Italy, Germany,  TURKEY IS THE FIFTH GLOBAL
          previous year.         Spain, France and the Netherlands TEXTILE EXPORTER
          China is the world’s largest pro- are the sector leaders in the EU. The top five countries / regions
      GÜNDEM NEWS 8
     8       TEKSTİL İTHALATÇISI ÜLKELER - 2017 DÜNYA PAZAR PAYI TEKSTİL İHRACATÇISI ÜLKELER - 2017 DÜNYA PAZAR PAYI
          Türkiye’de ve Dünyada 2017 Yılı


          Tekstil Sektörü Değerlendirmesi          Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 2017 yılının Ocak-Kasım ayları arasını kapsayan, Dünya
          Ticaret İstatistik İncelemesi 2017 raporunu yayımladı.

          Türkiye açısından oldukça sevindirici  Dünyanın en büyük tekstil üreten ve  ya, İspanya, Fransa ve Hollanda, AB
          gelişmelerin yer aldığı raporun, tekstil  ihraç eden ülkesi Çin. Çin’in küresel  içinde sektör lideri olan ülkeler.
          sektörüne yönelik bölümünden öne  pastadaki dilimi %35 seviyesinde.  Hindistan, dünyanın en çok tekstil
          çıkan ayrıntılar şu şekilde:  Yani diğer bir deyişle küresel tekstil  üretimi yapan ikinci ülkesi konumun-
          Küresel çapta yıl dâhilinde yapılan  ihracat pazarının üçte birini tek başına  da. Ülke aynı zamanda dünyanın
          ihracat, tekstil ürünlerinde 284 milyar  karşılıyor. Çin’in gerisinde, dünyanın  en önemli pamuk üreticilerinden.
          dolar, hazır giyim ürünleri için ise 443  en büyük ikinci tekstil ihracatçı bölgesi Hindistan’daki pamuk üretimi, 6.4 mil-
          milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Yıl  olarak Avrupa Birliği geliyor. Tekstil  yon metrik ton ile Çin’e yaklaştı. Aynı
          bazlı değerlendirmede, bir önceki yıla  ihracatında küresel pazarın yaklaşık  tabloda Türkiye’nin 697.000 tonluk
          kıyasla tekstilde %2,3, hazır giyimde  %25’ine denk gelen AB’nin pazar  pamuk üretimiyle dünya genelinde 7.
          ise %0,4 oranında bir düşüş mevcut. değeri 65 milyar dolar. İtalya, Alman- sırada yer alıyor.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15