Page 6 - Tekstil Teknoloji
P. 6

Traditional Meeting Place For The


          World Textile Technologies: ITM 2018


          The sales of ITM 2018 that will be held on 14 – 17 April 2018 continue at full
          speed.

          Following the start of exhibition applica- THE GREAT INTEREST CONTINUES event, ITM Exhibitions continue to
          tion and sales on 20 September 2016,  ITM has become a worldwide brand of  increase its success in that di-
          the increasing participation demands  today. ITM Exhibitions, whose capac- rection. The intense participation
          coming from the world brands also  ity and participants increase every  demand coming from the machine
          increased the occupancy rate of the  passing day and flooded by the  and accessory producers point out
          exhibition area up to 80%. While the 3rd  visitors from Turkey and around the  that ITM 2018 Exhibition will be
          hall, in which the yarn machines will be  world, is the biggest fair of Turkey  the biggest ITM that has been held
          displayed at ITM 2018 Exhibition, the  and the third biggest of the world.  until today. The fact that 80% of the
          majority of the halls for weaving (2nd  ITM 2016 Exhibition held on 1 – 4  places were reserved a year before
          hall), printing and digital printing (5th and  June 2016 was visited by 49.730  the exhibition shows that a signifi-
          6th halls), knitting (7th and 8th halls) and  people from Turkey and 76 coun- cant increase will take place in terms
          dyeing and finishing (10th, 12th and 14th  tries. Having shown participation  of both exhibition area and number
          halls) are almost full as well. and visitor increase during each  of participants.



      GÜNDEM NEWS 4
     4




















          Dünya Tekstil Teknolojilerinin

          Geleneksel Buluşma Yeri: ITM 2018



          14-17 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan ITM 2018 Fuarı’nın satışları
          tüm hızıyla devam ediyor.

          Fuar başvuru ve satışlarının 20 Eylül  YOĞUN İLGİ DEVAM EDİYOR etti. Her düzenlendiğinde katılımcı
          2016’da başlamasının ardından dünya  ITM, bugün dünya çapında bir marka  ve ziyaretçi artışı kaydeden ITM
          markalarından gelen yoğun katılım  haline geldi.       Fuarları, bu doğrultuda başarısını
          talepleri doğrultusunda, fuar alanındaki  Her geçen gün kapasitesi, katılım- sürekli atırıyor. Makine ve aksesuar
          doluluk oranı %80’e ulaştı. ITM 2018  cısı artan, Türkiye’den ve dünya  üreticilerinden gelen yoğun katılım
          Fuarı’nda iplik makinelerinin sergilene- genelinden ziyaretçi akınına uğra- talebi, ITM 2018 Fuarı’nın bugüne
          ceği 3. salon tamamen dolarken, diğer  yan ITM Fuarları, Türkiye’nin tek,  kadar yapılan en büyük ITM olaca-
          faaliyet konuları olan dokuma (2. salon),  dünyanın konusunda 3. en büyük  ğını işaret ediyor.
          baskı & dijital baskı (5-6. salonlar), örme  fuarı konumundadır.  Fuara bir yıl kala yerlerin %80’inin
          (7-8. salonlar) ve boya & terbiye (10- 1-4 Haziran 2016 tarihlerinde yapı- dolmuş olması, hem sergi alanı
          12-14. Salonlar) bölümlerinin de büyük  lan ITM 2016 Fuarı’nı, Türkiye’den  hem de katılımcı sayısında önemli
          bölümü şimdiden dolmuş durumda. ve 76 ülkeden 49.730 kişi ziyaret  bir artış kaydedileceğini gösteriyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11